Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:523 · Visa register
Skyddsförordning (2010:523)
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:436
Övrigt: Rättelsesida 2020:788 har iakttagits.
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till skyddslagen (2010:305). Beslut om skyddsobjekt 2 § Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor om skyddsobjekt som gäller 1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1 skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut, 2. militära fartyg, luftfartyg, fordon och transporter som anges i 5 § 8 skyddslagen, 3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser längre tid än trettio dygn, 4. områden som avses i 5 § 4-7 skyddslagen, och 5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen. Förordning (2020:788). 3 § I andra fall än de som framgår av 2 §, beslutar länsstyrelsen i det län där byggnaden, anläggningen eller området finns om skyddsobjekt. Detta gäller dock inte riksdagens eller regeringens byggnader, anläggningar eller områden. I fråga om fartyg som används för transport av kärnämnen beslutar länsstyrelsen i det län där fartyget har sin hemort. Förordning (2019:1169). 4 § När byggnader, andra anläggningar och områden nyttjas både av myndigheter som bedriver militär verksamhet och av myndigheter som bedriver civil verksamhet, ska samråd ske med Försvarsmakten. I andra fall ska ett beslut om skyddsobjekt föregås av samråd med berörda statliga myndigheter om det finns behov av det. 5 § Den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt ska vid behov underrätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet. Länsstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten om de beslut enligt 7 § andra eller tredje stycket skyddslagen (2010:305) som avser skyddsobjektets utsida och lämna upplysningar om vilka uppgifter om skyddsobjektet som har legat till grund för beslutet. Förordning (2016:322). Godkännande av skyddsvakt 6 § Den som utses till skyddsvakt ska vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt. Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal ska dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten. 7 § Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 3 kap. 14 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) inhämtas. Vid prövningen ska 3 kap. 18-21 §§ säkerhetsskyddslagen och 5 kap. 14, 18 och 19 §§ samt 8 kap. 6 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) tillämpas. Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. Förordning (2021:963). 8 § Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har prövats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskyddslagen (2018:585), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid godkännandeprövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §, om det står klart att någon ytterligare kontroll inte behövs. Förordning (2018:666). 9 § Länsstyrelsen ska ta ut avgift för prövning av ansökan om godkännande av skyddsvakt. I fråga om ansökningsavgiftens storlek och förfarandet när avgifter tas ut gäller 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass 2 tillämpas. Återkallelse av godkännande som skyddsvakt 10 § Återkallas ett godkännande som skyddsvakt, ska beviset om godkännandet omedelbart överlämnas till den myndighet som utfärdat detta. Detsamma gäller om ett godkännande återkallas i avvaktan på ett slutligt avgörande. Övriga bestämmelser i fråga om skyddsvakt 11 § En skyddsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som skyddsvakt. En skyddsvakt ska under tjänstgöring medföra bevis om godkännande. 12 § En skyddsvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om åtgärder som anges i 17 § skyddslagen (2010:305). Utmärkning av vattenområden 13 § Vattenområden som avses i 5 § 7 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt ska märkas ut på allmänna kartor och på sjökort av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om sådana områden, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och sjökort. Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett vattenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen. Förordning (2020:788). Rätt att meddela föreskrifter 14 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande när det gäller Försvarsmaktens personal, 2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut samt skyddsobjekt enligt 5 § 2-8 skyddslagen, och 3. utformningen av skyltar. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 4 § första stycket lagen (2020:782) om operativt militärt stöd. Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 och andra stycket ska den ge Polismyndigheten och Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig. Förordning (2022:436). 15 § Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör Försvarsmaktens personal, och 2. bevakningen av andra skyddsobjekt än sådana som anges i 14 § första stycket 2. Förordning (2014:1228). Övergångsbestämmelser 2010:523 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Den upphävda förordningens föreskrifter i frågor om militära skyddsområden i 9–16 §§, 18 § och i bilagan till den upphävda förordningen gäller dock till och med den 31 december 2011.