Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2021 · Visa register
Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2010-12-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1507
Ikraft: 2011-01-15 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning på grundnivå som leder fram till en sådan yrkeslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Tillämpliga bestämmelser 2 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas i fråga om tillträde till utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning. Särskild behörighet 3 § För särskild behörighet till utbildningen gäller 4 § i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8–11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100). 4 § Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2012:733). Urval 5 § Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 12 a–19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får universitetet eller högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2018:1507). Övergångsbestämmelser 2010:2021 Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 och ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011. 2018:1507 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.