Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1922 · Visa register
Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1275
Ikraft: 2011-05-01
Uppgifter 1 § Statens musikverk har till uppgift att dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv på elektronmusikens område. Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet. Förordning (2021:1275). 2 § Myndigheten ska särskilt 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och musikens kulturarv, 2. hålla ett urval av de samlingar som anförtrotts myndigheten tillgängliga för allmänheten, 3. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med universitet, högskolor och andra samt förmedla denna kunskap inom sina olika verksamhetsområden, 4. vara en nationell part vid internationellt samarbete inom myndighetens verksamhetsområde, 5. genom utgivning av musikinspelningar som myndigheten förfogar över främja tillgången till konstnärligt intressant musik, och 6. upplåta studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion, utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet. Förordning (2021:1275). 3 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 3 a § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:182). 3 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:182). 4 § Utöver de uppgifter som framgår av 1 och 2 §§ får myndigheten tillhandahålla varor och utföra uppdrag och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Samverkan 5 § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:182). Ledning 6 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 7 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. 8 § Har upphävts genom förordning (2021:1275). 9 § Har upphävts genom förordning (2021:1275). 10 § Har upphävts genom förordning (2021:1275). 11 § Har upphävts genom förordning (2021:1275). 12 § Har upphävts genom förordning (2021:1275). Anställningar och uppdrag 13 § Generaldirektören är myndighetschef. 14 § Har upphävts genom förordning (2021:1275). Personalansvarsnämnd 15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 17 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, 5 och 6 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2021:1275). 18 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Undantag från myndighetsförordningen 19 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515).