Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:173 · Visa register
Förordning (2010:173) om alkoholskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2010-03-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:306
Ikraft: 2010-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:183
Upphävd: 2023-02-13
Termer och uttryck 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om alkoholskatt. Föreskrifter och underrättelse 2 § Skatteverket får meddela föreskrifter om 1. godkännande av skatteupplag, 2. säkerhet enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 3. tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 7 § första stycket 8 och 8 b § 2 lagen om alkoholskatt, 4. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade systemet, 5. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 22 § lagen om alkoholskatt, dokument i reservsystemet och ledsagardokument, 6. upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, 7. mottagande av varor utan skatt enligt 31 e § tredje stycket och 31 h § lagen om alkoholskatt, 8. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 2, 3, 5 och 6 lagen om alkoholskatt, 9. upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 9 a § och 31 f § lagen om alkoholskatt, och 10. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av mottagare som avses i 7 b § första stycket 1 d lagen om alkoholskatt. Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om alkoholskatt. Förordning (2012:697). 3 § Om Skatteverket tar ut skatt enligt 26 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, ska verket underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. 4 § Har upphävts genom förordning (2011:1475). Godkännanden och anmälningar 5 § Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representant vid distansförsäljning och skattebefriade förbrukare prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representant vid distansförsäljning och skattebefriade förbrukare meddelas efter särskild ansökan. 6 § Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska anmäla detta till Skatteverket. 7 § I en ansökan om godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare eller av skatteupplag, ska anges vilket eller vilka varuslag sökanden avser att godkännandet ska omfatta. I ett beslut om godkännande ska anges för vilket eller vilka varuslag godkännandet gäller. Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i kommissionens förordning (EG) 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punkskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. 8 § Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare och skattebefriade förbrukare ska anmäla till Skatteverket om 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena, 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket. Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare ska även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet ändras. Detsamma gäller den som säljer varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag eller av sådana uppgifter avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats till Skatteverket. Förordning (2013:237). 9 § Upplagshavare och registrerade varumottagare som avser att ta emot varor på en direkt leveransplats, ska anmäla den direkta leveransplatsen till Skatteverket. Anmälan ska ha kommit in till Skatteverket innan flyttningen av varorna till den direkta leveransplatsen påbörjas. Skatteverket får tilldela en direkt leveransplats en kod för identifiering. Identifikationskoden får ersätta uppgift om adressen till den direkta leveransplatsen i dokument som upprättas i samband med flyttning till Sverige enligt uppskovsförfarandet. Upplagshavare och registrerade avsändare som avsänder varor enligt uppskovsförfarandet får i dokument som upprättas i samband med flyttningen ersätta uppgift om adressen till den direkta leveransplatsen i destinationsmedlemsstaten med den identifikationskod som tilldelats platsen av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten. Former för ansökan och anmälan 10 § Anmälningar som avses i 15 b och 16 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt i 6 och 9 §§ denna förordning samt ansökningar som avses i 5 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Punktskattenummer 11 § Skatteverket tilldelar godkända skatteupplag och den som godkänns som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004. Förordning (2012:328). Krav på viss lagerkapacitet 12 § Vid prövning av en ansökan om godkännande som upplagshavare ska kravet på lagerhållning enligt 9 § första stycket 1 lagen (1994:1564) om alkoholskatt för den som avser att i större omfattning lagra alkoholvaror anses uppfyllt om den sökande disponerar över en lagerkapacitet för skattepliktiga varor på minst 5 000 liter. Beslut om skattebefriad förbrukare 13 § I ett beslut om godkännande av skattebefriad förbrukare enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska Skatteverket ange 1. för vilka ändamål förbrukaren har rätt att ta emot alkoholvaror utan skatt, och 2. vilka villkor som gäller för godkännandet. 14 § Har upphävts genom förordning (2013:512). Dokumenthantering i det datoriserade systemet 15 § I kommissionens förordning (EG) 684/2009 finns bestämmelser om dokument och om hanteringen av dokument i det datoriserade systemet samt om formen för pappersdokument i reservsystemet. 16 § När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt administrativt dokument en administrativ referenskod, ska verket utan dröjsmål via det datoriserade systemet vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten eller, vid export, till de behöriga myndigheterna i det land där varorna har hänförts till förfarandet för export i enlighet med artikel 269.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Förordning (2016:306). 17 § Skatteverket ska vidarebefordra mottagningsrapporter avseende varor som tagits emot i Sverige till den behöriga myndigheten i respektive avsändarmedlemsstat via det datoriserade systemet. Om uppgifterna i en mottagningsrapport inte är giltiga, ska Skatteverket i stället utan dröjsmål underrätta den som upprättat mottagningsrapporten om detta. När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska Skatteverket i stället skicka en kopia av den rapport om att varor tagits emot som avses i 23 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. 18 § Skatteverket ska vidarebefordra elektroniska administrativa dokument ställda till upplagshavare, registrerade varumottagare eller tillfälligt registrerade varumottagare i Sverige till mottagaren via det datoriserade systemet. Detsamma gäller mottagningsrapporter och exportrapporter ställda till upplagshavare eller registrerade avsändare i Sverige. 19 § När Skatteverket från en annan medlemsstat får en sådan rapport om att varor tagits emot som avses i artikel 27 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, ska verket lämna en kopia av dokumentet till den som avsänt varorna eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne. 20 § En exportrapport ska grundas på den underrättelse om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat unionens territorium som lämnas av utförseltullkontoret enligt artikel 329 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts. Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i underrättelsen. Om varorna har avsänts från ett annat EU-land, ska exportrapporten därefter snarast sändas till den behöriga myndigheten i det landet via det datoriserade systemet. Har varorna avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stället vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som avsänt varorna. Förordning (2016:306). Flyttning av beskattade alkoholvaror 21 § Ledsagardokument som avses i 25 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska upprättas i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet ska åtfölja varorna under flyttningen. Den som ansvarar för en flyttning enligt 25 § första stycket 2 lagen om alkoholskatt ska anmäla varorna till Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Den som tar emot varor som flyttats enligt 25 § första stycket 2 lagen om alkoholskatt ska senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket. 22 § Har upphävts genom förordning (2011:390). 23 § Har upphävts genom förordning (2011:390). 24 § Har upphävts genom förordning (2011:390). 25 § Har upphävts genom förordning (2011:390). Övergångsbestämmelser 2010:173 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1614) om alkoholskatt. 3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2011:390 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011. 2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före ikraftträdandet. 2016:306 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.