Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1350 · Visa register
Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2010-11-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:951
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
1 § För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling får Konkurrensverket ålägga 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller handlingar, eller 2. en kommun eller en region som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten. Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2019:951). 2 § Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte 1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen (2008:579), 2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem, 3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor, 4. företagshemligheter av teknisk natur, eller 5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som innehas av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller. Lag (2016:1157). 3 § Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte betungas onödigt. 4 § Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myndighet enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, upphandlande enhet enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, upphandlande myndighet eller enhet enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. En talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av Konkurrensverket vid Patent- och marknadsdomstolen. Lag (2016:1157). 5 § Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 1 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader tillämpas 31 kap. rättegångsbalken. Lag (2016:226). Övergångsbestämmelser 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden ska upphöra att gälla. 2. Beslut som har meddelats enligt den upphävda lagen ska fortfarande gälla. 2016:226 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016. 2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen. 3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser. 2016:1157 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 januari 2017.