Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1054 · Visa register
Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2010-07-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1270
Ikraft: 2010-09-01
Uppgifter 1 § Patentombudsnämnden har till uppgift att 1. pröva frågor om auktorisation av patentombud, 2. anordna kunskapsprov för auktorisation, 3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud, 4. pröva frågor om disciplinära åtgärder enligt lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud, 5. föra ett register över auktoriserade patentombud, 6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, registrering och tillsyn, och 7. följa utvecklingen inom patentombudsområdet och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över patentombud samt för tolkningen och utvecklingen av god patentombudssed. Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:171). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. 3 § Nämnden ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. För andra ledamöter än ordföranden ska det finnas ersättare. 4 § Ordföranden i nämnden ska vara jurist och ha domarerfarenhet. Av de andra ledamöterna ska minst två vara auktoriserade patentombud, varav minst en ska ha utbildning med teknik eller naturvetenskapligt ämne som huvudområde. För ersättare gäller samma krav för att utses som för ledamot. 5 § Ordförande, ledamöter och ersättare utses av regeringen för bestämd tid. Organisation 6 § Bolagsverket sköter administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden. Ärendens handläggning 7 § Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande. 8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon som utför uppgifter åt myndigheten att avgöra ärenden som inte behöver beslutas av nämnden. Ärenden om disciplinära åtgärder och andra ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid avgöras av nämnden. Årlig redogörelse 9 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret och om kostnaderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska förklaras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna ett underlag till regeringen om myndighetens behov av finansiering genom avgifter för de tre närmast följande budgetåren. Förordning (2021:1270). Tillämpligheten av vissa förordningar 10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, 14 § andra meningen i fråga om att en ledamot ska vara vice ordförande, och 27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2021:1270). 11 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten. Förordning (2021:1270).