Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:969 · Visa register
Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2009-10-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:428
Ikraft: 2009-12-01
Uppgifter Kontrollverksamhet 1 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de myndigheter som enligt förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet. Inspektionen ska kontrollera att dessa myndigheter, i den försvarsunderrättelseverksamhet som utförs, efterlever lagar och förordningar samt i övrigt fullgör sina skyldigheter. 2 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten är kontrollmyndighet enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och har de uppgifter som framgår av den lagen. 3 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska granska sådan behandling av personuppgifter som utförs i 1. Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst med stöd av lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten, och 2. Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet med stöd av lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt. Förordning (2021:1211). 4 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska i kontrollverksamhet enligt 1 § 1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas, 2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med den inriktning som är bestämd, 3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av underrättelser bedrivs med särskilda metoder, 4. granska övriga medel och metoder för inhämtning av underrättelser som används, och 5. granska principer för rekrytering och utbildning av personal. 5 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska utöva sin kontroll genom inspektioner och andra undersökningar hos de myndigheter som avses i 1 §. Inspektionen ska lämna dessa myndigheter de synpunkter och de förslag till åtgärder som föranleds av kontrollverksamheten. Om det behövs, ska inspektionen också lämna dessa synpunkter och förslag om åtgärder till regeringen. Inspektionen ska senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en rapport över föregående års granskningsverksamhet. 6 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har rätt att av andra myndigheter få de upplysningar och det biträde som behövs för dess verksamhet. Verkställighetsuppgifter 7 § Av 12 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet framgår att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska verkställa beslut om tillgång till signalbärare. Verkställighetsåtgärder får vidtas av den anställde vid inspektionen som nämnden bestämmer. Ledning 8 § I 10 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens ledning och sammansättningen av den nämnd som leder myndigheten. Nämnden ska ha högst sju ledamöter. 9 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. 10 § /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Nämnden får i fråga om kontrollärenden enligt 10 a § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, i arbetsordning eller genom ett särskilt beslut, lämna över till nämndens ordförande eller vice ordförande att fatta beslut av enkel beskaffenhet. Ett sådant beslut ska anmälas till nämnden på sätt och tid som nämnden bestämmer. /Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/ Särskilt beslutandeorgan 10 § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Ett särskilt beslutandeorgan inom myndigheten, som benämns Delegationen för kontroll på begäran av enskild, har till uppgift att utföra kontroll enligt 10 a § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Delegationen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra ledamöter. I 10 a § tredje stycket lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet finns ytterligare bestämmelser om sammansättningen av delegationen. Förordning (2024:428). 10 a § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Delegationen som anges i 10 § ansvarar för sina egna beslut. Förordning (2024:428). Organisation 11 § Vid Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten finns ett kansli. Handläggning av ärenden om kontroll i myndighetens nämnd 12 § Nämnden sammanträder i fråga om kontrollverksamheten på kallelse av ordföranden. Nämnden ska dessutom sammanträda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet begär det. 13 § Vid handläggningen av ett ärende i kontrollverksamheten som kräver särskild kompetens får nämnden förordna en sakkunnig person att biträda nämnden. 14 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde. Den som har varit närvarande får av nämnden tillerkännas skälig ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader. 15 § /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till Åklagarmyndigheten (Riksåklagarens kansli) eller annan behörig myndighet. Om nämnden uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska nämnden anmäla det till Justitiekanslern. Om nämnden finner omständigheter som Integritetsskyddsmyndigheten bör uppmärksammas på, ska nämnden anmäla det till myndigheten. Nämnden ska samråda med den berörda myndigheten innan en sådan anmälan som avses i första och andra styckena lämnas. Till anmälan ska nämnden foga sin utredning. Efter det att anmälan har gjorts ska nämnden lämna myndigheten det biträde som behövs. Förordning (2020:1131). 15 § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till Åklagarmyndigheten eller annan behörig myndighet. Om nämnden uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska nämnden anmäla det till Justitiekanslern. Om nämnden finner omständigheter som Integritetsskyddsmyndigheten bör uppmärksammas på, ska nämnden anmäla det till den myndigheten. Nämnden ska samråda med den berörda myndigheten innan en sådan anmälan som avses i första-tredje styckena lämnas. Till anmälan ska nämnden bifoga sin utredning. Efter det att anmälan har gjorts ska nämnden lämna myndigheten det bistånd som behövs. Förordning (2024:428). /Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/ Handläggning av ärenden i Delegationen för kontroll på begäran av enskild 15 a § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Delegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Förordning (2024:428). 15 b § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Delegationen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och två andra ledamöter är närvarande. Ordföranden eller vice ordföranden får ensam fatta beslut av enklare slag. Ett sådant beslut ska anmälas till delegationen vid nästföljande sammanträde. Förordning (2024:428). 15 c § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Om delegationen i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som kan utgöra brott, ska delegationen anmäla det till Åklagarmyndigheten eller annan behörig myndighet. Om delegationen uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska delegationen anmäla det till Justitiekanslern. Om delegationen finner omständigheter som Integritetsskyddsmyndigheten bör uppmärksammas på, ska delegationen anmäla det till den myndigheten. Om delegationen finner omständigheter som den nämnd som leder Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten bör uppmärksammas på, ska delegationen anmäla det till nämnden. Förordning (2024:428). 15 d § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Delegationen ska samråda med den berörda myndigheten innan en sådan anmälan som avses i 15 c § lämnas. Till anmälan ska delegationen bifoga sin utredning. Efter det att anmälan har gjorts ska delegationen lämna myndigheten det bistånd som behövs. Förordning (2024:428). Anställningar och uppdrag 16 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen. Undantag från myndighetsförordningen 17 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska inte tilllämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.