Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:186 · Visa register
Förordning (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2009-03-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1281
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. 2 § De uttryck och beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Förordning (2009:1107). Tillstånd att bedriva utbildning 3 § Transportstyrelsen lämnar tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 2 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får bedrivas. 3 a § I ett ärende om tillstånd att bedriva utbildning enligt 3 § ska Transportstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1107). 3 b § Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd enligt 3 § begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning. Förordning (2009:1107). 4 § Krav på tillstånd enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar gäller inte utbildningsverksamhet som bedrivs vid Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Polismyndigheten. Förordning (2014:1281). Utbildningens innehåll 5 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildning ska ges in till Transportstyrelsen. Ansökan ska innehålla en undervisningsplan och övriga handlingar som visar att den sökande har förutsättningar att bedriva god utbildning. 6 § Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att verksamheten genomförs i enlighet med ansökan för tillståndet. 7 § Den som anordnar utbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när utbildningen genomförts av sökanden. En genomförd utbildning för mopeder, snöskotrar och terränghjulingar gäller i fem år. Kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling 8 § Transportstyrelsen får överlämna till en fysisk eller juridisk person att 1. anordna kunskapsprov som avses i 3 kap. körkortslagen (1998:488) för moped klass II, snöskoter och terränghjuling, 2. utfärda intyg om godkänt kunskapsprov, och 3. ta ut avgift för proven. 9 § Den som anordnar kunskapsprov ska rapportera till Transportstyrelsen när sökanden avlagt prov. Förordning (2009:1107). 10 § Den som har anordnat utbildning får inte anordna kunskapsprov för dem som genomgått utbildningen. Återkallelse av tillstånd 11 § Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd enligt 3 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Transportstyrelsen får återta ett överlämnande att anordna kunskapsprov enligt 5 § lagen om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Förordning (2009:1107). Tillsyn 12 § Transportstyrelsen utövar tillsyn enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Tillsynen omfattar inte utbildningsverksamhet som får bedrivas utan tillstånd. Bemyndiganden 13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet, 2. utbildningens innehåll, 3. kompetenskrav hos utbildare, 4. anordnande av kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling, 5. tillsyn över utbildningsverksamheten och kunskapsproven, och 6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och denna förordning. Förordning (2010:1615). Övergångsbestämmelser 2009:186 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utbildning som fram till den 1 oktober 2009 bedrivs i enlighet med bestämmelser i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter. 3. Ett överlämnande att anordna kunskapsprov enligt 10 § förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter gäller fortfarande enligt sitt innehåll enligt den nya förordningen. Avser överlämnandet att anordna kunskapsprov för moped klass I gäller ett sådant överlämnande till den 1 oktober 2009, därefter gäller överlämnandet att anordna kunskapsprov för moped klass II. 2009:1107 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009. 2. Bestämmelserna i 3 a och 3 b §§ tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.