Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:145 · Visa register
Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2009-03-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:72
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Uppgifter 1 § Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att genomföra delar av den europeiska sammanhållningspolitiken. Tillväxtverket ska 1. utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, hållbar tillväxt och utveckling i företag, stärkt konkurrenskraft samt förenkling för företag, 2. genomföra insatser som främjar ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt i det arbetet utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå, och 3. ansvara för samordning, förvaltning och utveckling av genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning i Sverige inom ramen för den europeiska sammanhållningspolitiken. Tillväxtverket ska verka för att regeringens mål för näringspolitiken respektive den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Förordning (2022:1380). Främjande av hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt 2 § Tillväxtverket ska 1. verka för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av landet, 2. verka för att den utvecklingskraft och tillväxtpotential som finns i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden nyttjas och vidareutvecklas, 3. verka för hållbara lösningar som ur ett miljö- och klimatperspektiv stöder utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet, 4. främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden, 5. främja och vara samordnande i frågor som rör entreprenörskap vid universitet och högskolor, och 6. främja goda förutsättningar för företagande inom såväl befintliga näringar som nya och potentiella tillväxtområden. Förordning (2015:191). 3 § Tillväxtverket ska 1. på ett enkelt, behovsanpassat och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är relevant för företagen och även vägleda blivande och redan etablerade företagare till information hos andra offentliga aktörer som främjar företagsutveckling, 2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för information till företag om regionala företagsstöd samt ansvara för att samordna, förmedla kunskap till och stödja aktörer som beviljar regionala företagsstöd, 3. delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet, 4. förmedla kunskap till andra myndigheter, regionalt utvecklingsansvariga och andra relevanta aktörer om näringslivsutveckling, hållbar regional tillväxt samt hållbart nationellt och regionalt tillväxtarbete inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service, 5. ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgång till grundläggande betaltjänster som ska ligga till grund för a) regionala kartläggningar, b) beslut enligt förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster, och c) beslut enligt 9 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster, 6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, i fråga om inkvarteringsstatistik, 7. ansvara för förvaltning och utveckling av system och verktyg, inklusive databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analys- och prognossystem, 8. ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning inom turism, 9. ansvara för det särskilda målet att stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft och hållbarhet och uppnå additionalitet på unionsnivå enligt artikel 3.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 av den 28 april 2021 om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014, 10. främja och stödja nationellt nyttjande av skuld- och eget kapitalinstrument för små och medelstora företag inom InvestEU-programmet, 11. informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell nivå samt, i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska kommissionen gör kontrollbesök som gäller statligt stöd, 12. inom sitt verksamhetsområde främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) samt bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet, 13. tillhandahålla ett ärendehanteringssystem som uppfyller nationella krav och kraven i enlighet med EU:s regelverk, 14. för företag tillgängliggöra information inom miljöteknikområdet och ansvara för förvaltningen av den databas över svenska miljöteknikföretag och den karta över svenska referensanläggningar som tagits fram inom ramen för Sveriges miljöteknikråds kommittéuppdrag, och 15. vara ansvarig myndighet för att vidareutveckla och förvalta den elektroniska kontaktpunkten för tjänsteleverantörer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, och, tillsammans med berörda myndigheter, säkerställa att kontaktpunkten fungerar enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2022:1380). 4 § Tillväxtverket ska 1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, 2. stödja kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474) i deras arbete med att upprätta konsekvensutredningar, 3. stödja Regeringskansliet i dess arbete med att upprätta konsekvensutredningar, 4. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frågor som avses i 1, 5. ansvara för metodutveckling och genomförande av mätningar av administrativa och andra kostnader för företag som tillämpning av regelverk kan medföra, 6. inhämta och följa upp synpunkter och förslag från näringslivet som rör arbetet med att förenkla för företag, 7. utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet, 8. delta i det internationella arbetet med att förenkla för företag, 9. främja en god kunskap hos myndigheter om hur företag påverkas av tilllämpning av regelverk och förenklingsarbetet, 10. stödja och samordna förenklingsarbetet hos myndigheter som har omfattande verksamhet riktad till företag, och 11. stödja och genomföra insatser som förenklar företagens myndighetskontakter på lokal och regional nivå. Förordning (2014:1087). 5 § De insatser som Tillväxtverket utvecklar och genomför ska 1. beakta skillnader i förutsättningar i olika typer av regioner, i gles- och landsbygder, i små och medelstora städer och i storstadsområden, 2. utgå från företagens och företagarnas behov, 3. beakta kvinnors och mäns förutsättningar, 4. vara marknadskompletterande och konkurrensneutrala, och 5. beakta sociala och miljömässiga aspekter. Förordning (2014:43). Genomförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning 6 § Tillväxtverket har det ansvar och utför de uppgifter som framgår av förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder. Myndigheten ska vidare 1. verka för samordning av det nationella och de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, de Interregprogram som förvaltas av en svensk myndighet, det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning och det nationella programmet för Europeiska socialfonden+, 2. ansvara för information om Interregprogrammen, och 3. vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende de program som Tillväxtverket förvaltar. Förordning (2022:1380). 6 a § Myndigheten får ingå internationella överenskommelser som avser genomförandet av Interregprogram. Det gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) underrättas. Förordning (2023:72). Samverkan 7 § Tillväxtverket ska samverka med andra berörda nationella, regionala och lokala aktörer med uppgift att skapa förutsättningar för hållbar näringslivsutveckling, innovationer och internationalisering. Tillväxtverket ska också föra en dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och berörda användare när det gäller utveckling och användning av databaser, analysverktyg och statistik samt när den myndigheten ska utvärdera uppdrag som Tillväxtverket genomför. Tillväxtverket ska ansvara för stöd-, utbildnings- och informationsinsatser till användarna av regionala analys- och prognossystem inklusive databaser. Tillväxtverket ska även tillgängliggöra data och erbjuda stöd när det gäller statistiska bearbetningar till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillväxtverket ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning. Förordning (2016:1047). 7 a § Tillväxtverket ska samverka med Post- och telestyrelsen när myndigheten tar fram de beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgång till grundläggande betaltjänster som avses i 3 § 5 c. Förordning (2019:1228). Uppföljning och intern styrning m.m. 8 § Tillväxtverket ska genomföra analyser för kunskapsutveckling och lärande samt uppföljningar inom näringspolitiken och för hållbar tillväxt och utveckling i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Analysarbetet ska innefatta stöd till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Analyserna ska ligga till grund för förslag till insatser inom myndighetens verksamhetsområde samt till omprioritering och effektivisering av dessa insatser. Myndigheten ska även genomföra kontroll av utbetalda medel avseende regionala företagsstöd och programverksamhet. Förordning (2016:1047). 9 § Tillväxtverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare. 9 a § Tillväxtverket ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Verket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1586). 10 § Tillväxtverket ska årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för att följa utvecklingen i landets regioner. Förordning (2016:1047). 11 § Tillväxtverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen forskning utifrån statistiskt material. Förordning (2016:1047). 11 a § Tillväxtverket får, efter överenskommelse med Migrationsverket respektive Polismyndigheten, tillhandahålla ett ärendehanteringssystem för Asyl-, migrations- och integrationsfonden respektive Fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Förordning (2022:1380). 12 § Tillväxtverket får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut. Avgift ska dock inte tas ut av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för uppdrag som avser statistiska bearbetningar för den myndighetens löpande verksamhet. 13 § Tillväxtverket ska utföra administrativa uppgifter åt Nämnden för hemslöjdsfrågor och mot ersättning utföra kansligöromål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. 13 a § Tillväxtverket ska utse ledamöter i styrelsen för Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) och ha de övriga uppgifter som, enligt SIQ:s stadgar, det tidigare Närings- och teknikutvecklingsverket ansvarat för. Förordning (2011:1586). Ledning 14 § Tillväxtverket leds av en styrelse med högst nio ledamöter. Organisation 14 a § Tillväxtverket ska under programperioden för sammanhållningspolitiken 2021-2027 i sin verksamhet tillvarata möjliga synergier mellan myndighetens olika verksamheter genom att använda myndighetens samlade kunskap och kompetens. Förordning (2022:1380). 15 § För förvaltning av de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska personal vara stationerad i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. I övrigt bestämmer Tillväxtverket sin egen organisation. Förordning (2022:1380). 16 § Tillväxtverket ska utse en kommunikationssamordnare för synlighets-, öppenhets- och kommunikationsverksamhet i enlighet med artikel 48.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Förordning (2022:1380). Särskilt organ 17 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Regelrådet. Rådet ska – yttra sig över konsekvensutredningar som upprättats i enlighet med 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) eller 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och som har legat till grund för ett förslag till föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företag, – yttra sig över andra konsekvensutredningar som har legat till grund för ett förslag som kan få effekter av betydelse för företag, om Regeringskansliet begär det, – bistå regelgivarna, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla, – tillgängliggöra sina yttranden på en webbplats, och – varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en redovisning av resultat och slutsatser av föregående års uppgifter. Förordning (2014:1087). 18 § Regelrådet består av en ordförande och fyra övriga ledamöter. För de senare ska det finnas fyra ersättare. En övrig ledamot ska vara vice ordförande. Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst ytterligare två ledamöter är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Eventuell skiljaktig mening ska framgå av rådets yttrande. Rådets ärenden avgörs efter föredragning. Förordning (2017:940). 19 § Rådet ansvarar för sina beslut. Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Regelrådet tilldelas resurser för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2014:1087). Anställningar och uppdrag 20 § Generaldirektören är myndighetschef. 20 a § Vid Tillväxtverket finns en överdirektör. Förordning (2020:1004). 20 b § Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare i Regelrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2020:1004). Personalansvarsnämnd 21 § Vid Tillväxtverket ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 22 § Tillväxtverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Övergångsbestämmelser 2009:145 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009, då förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling ska upphöra att gälla. 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för sådana ärenden inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden 2000–2006. 2014:1540 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller för ärenden som avser programperioden 2007–2013. 2022:1380 1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för programperioden 2014-2020.