Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1426 · Visa register
Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-12-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:620
Ikraft: 2010-01-01
Uppgifter 1 § Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och en hållbar livsmedelskonsumtion. Förordning (2021:850). 2 § Myndigheten ska 1. verka för en riskbaserad, effektiv och likvärdig livsmedelskontroll och kontroll av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel i hela landet, 2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen och kontrollen av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 3. utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, 4. undersöka livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, undersöka matvanor, utföra analyser, utveckla metoder och följa utvecklingen på livsmedelsområdet utifrån Livsmedelsverkets ansvarsområde, 5. utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet, 6. informera konsumenter, företag och andra intressenter om gällande regelverk, en hållbar livsmedelskonsumtion och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet, 7. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn för en konkurrenskraftig livsmedelskedja, 8. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa, 9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning, 10. bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för en hållbar livsmedelskonsumtion, med särskilt fokus på barn och ungdomar, 11. verka för en utveckling av en hållbar livsmedelskonsumtion inom vård, skola och omsorg, och 12. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Förordning (2021:850). 2 a § Myndigheten ska vara ansvarig myndighet på nutritionsområdet och verka för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom området. Myndigheten ska också vara ansvarig för nationell samordning inom området hållbar livsmedelskonsumtion samt stödja myndigheter och andra aktörer i deras arbete med hållbar livsmedelskonsumtion. Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom området. Förordning (2021:850). 3 § Myndigheten ska ansvara för nationell samordning av dricksvattenfrågor, särskilt när det gäller 1. anpassningar till klimatförändringar, samt 2. kris- och beredskapsplanering avseende dricksvattenförsörjning. Myndigheten ska också ansvara för nationell samordning när det gäller kris- och beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen. 3 a § Myndigheten ska leda en nationell vattenkatastrofgrupp som kan anlitas av berörda aktörer för att bistå vid samordning av operativa insatser och med expertstöd vid akuta situationer relaterade till kommunalt dricksvatten. Förordning (2021:654). 3 b § Myndigheten ska ansvara för samordning av det nationella systemet för revision enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Förordning (2023:620). 3 c § Myndigheten är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:549). 4 § Myndigheten ska se till att dess föreskrifter och vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för konsumenter, företag och kontrollmyndigheter. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta för konsumenternas, företagens och kontrollmyndigheternas kontakter med myndigheten. 5 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Myndigheten ska i sitt informations- och utredningsarbete utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov. Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 5 a § Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Förordning (2011:1229). 5 b § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt. Förordning (2014:1431). Särskilda uppgifter 6 § Myndigheten ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbruksprodukter och livsmedel i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (2014:1084). 7 § Myndigheten ska 1. ha de uppgifter när det gäller den fleråriga nationella kontrollplanen som framgår av artikel 109.2 a-c och i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har i fråga om kontrollplaner och årliga rapporter enligt artiklarna 111 och 113.1 i förordning (EU) 2017/625, 2. som en del i den fleråriga nationella kontrollplanen upprätta fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester och delta i gemenskapens kontrollprogram i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1355 av den 12 augusti 2021 om de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som ska upprättas av medlemsstaterna, och 3. samråda med Statens jordbruksverk i arbetet med att ta fram den fleråriga nationella kontrollplanen och den årliga rapporten. Förordning (2023:620). 7 a § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde vara nationellt referenslaboratorium enligt artikel 100.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Myndigheten ska också vara nationellt referenslaboratorium för 1. bekämpningsmedel i foder, 2. halogenerade långlivade organiska föroreningar i foder, 3. metaller och kvävehaltiga föreningar i foder, och 4. restsubstanser i foder. Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 100.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:711). 7 b § Myndigheten ska vara kontaktpunkt för systemet för snabb varning och utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 50.3 och 50.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Förordning (2023:620). 7 c § Myndigheten ska vara 1. förbindelseorgan enligt artikel 103.1 i förordning (EU) 2017/625 och utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 103.3 när det gäller att meddela kommissionen och övriga medlemsstater kontaktuppgifter till myndigheten och eventuella ändringar av dessa uppgifter, och 2. förbindelseorgan för utbytet av uppgifter om anmälningar av bedrägerier i enlighet med artikel 12 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen). Förordning (2023:620). 8 § Myndigheten ska 1. inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som avses i artikel 115 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 och utarbeta underlaget i enlighet med den artikeln, och 2. efter samråd med Jordbruksverket a) utse en krissamordnare som kan utföra de uppgifter som avses i artikel 5 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/300 av den 19 februari 2019 om upprättande av en allmän plan för hantering av kriser på området för livsmedels- och fodersäkerhet, och b) till kommissionen rapportera namn- och kontaktuppgifter för både krissamordnaren och den suppleant som Jordbruksverket utser enligt förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk. Förordning (2023:620). 8 a § Myndigheten får på begäran av en annan statlig myndighet utföra sådana revisioner av den statliga myndighetens kontroll som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:654). 8 b § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde utse gräns- kontrollstationer och även i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 59-63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:711). 9 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 31, 40, 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. Uppgifterna enligt artiklarna 43 och 44 i förordning (EG) nr 396/2005 ska utföras efter samråd med Jordbruksverket. Förordning (2022:1561). 10 § Myndigheten är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Myndigheten ansvarar för samordningen med övriga berörda svenska myndigheter i kontakter med Efsa. Förordning (2020:567). 10 a § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har i fråga om att utse behöriga organisationer som kan bistå Efsa i dess uppdrag enligt artikel 36.2 i förordning (EG) nr 178/2002. Förordning (2023:620). 11 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 10 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2015:294). 12 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt vad avser verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2014:1084). 12 a § Myndigheten ska senast den 30 september varje år till regeringen lämna en redovisning av hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas. Förordning (2015:294). 13 § Myndigheten får utföra 1. laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på uppdrag av enskilda eller av en annan stat, samt 2. uppdrag åt myndigheter när det gäller livsmedel och foder. Myndigheten får vidare tillhandahålla datorbaserade system för kostregistrering på uppdrag av universitet och högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller på uppdrag av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, förutsatt att resultatet av forskningen görs tillgängligt för tredje man. Förordning (2020:567). 14 § Myndigheten får på uppdrag av enskilda bistå i verksamhet som syftar till att en livsmedelsanläggning eller en annan verksamhet ska godkännas av ett tredjeland för export dit av livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Uppdraget får också gälla verksamhet som syftar till att behålla ett sådant godkännande. Förordning (2021:654). 14 a § Myndigheten får på uppdrag av andra medlemsstater i Europeiska unionen eller en avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vara nationellt referenslaboratorium till den staten eller den parten. Förordning (2020:567). 14 b § Myndigheten får ingå avtal med en annan stat om användning av symbolen Nyckelhålet. Förordning (2021:654). Myndighetens ledning 15 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 16 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter. Anställningar och uppdrag 17 § Generaldirektören är myndighetschef. 18 § Har upphävts genom förordning (2020:567). 19 § Har upphävts genom förordning (2010:1490). 20 § Har upphävts genom förordning (2020:567). Personalansvarsnämnd 21 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 22 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 23 § Myndigheten får ta ut avgift för sådan uppdragsverksamhet och övrig avgiftsbelagd verksamhet som avses i 5 b, 13, 14 och 14 a §§. Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2020:567). Övergångsbestämmelser 2019:711 Denna förordning träder i kraft den 9 december 2019 i fråga om 8 b § och i övrigt den 14 december 2019.