Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:968 · Visa register
Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2009-10-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:403
Ikraft: 2009-12-01
Uppgifter m.m. 1 § Bestämmelser om Försvarsunderrättelsedomstolens uppgifter, sammansättning och domförhet finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Myndighetsförordningens tillämpning 2 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska tillämpas på Försvarsunderrättelsedomstolen: 3 och 4 §§ om ledningens ansvar, 6 § om allmänna uppgifter, 8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik, 19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och 21 § om myndighetens beslut. Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska avse domstolens ordförande i enlighet med bestämmelsen i 11 §. Bestämmelsen i 21 § myndighetsförordningen ska tillämpas endast i administrativa ärenden. Organisation och ledning 3 § Vid domstolen finns ett kansli. 4 § I Försvarsunderrättelsedomstolen ska, förutom ordförande, vice ordförande och de särskilda ledamöter som anges i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol, en kanslichef finnas. Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande är domstolens administrative chef. Kanslichefen ska ansvara för beredningsverksamheten i domstolen. 5 § Försvarsunderrättelsedomstolen får i arbetsordning meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om domstolens organisation och formerna för domstolens verksamhet. Handläggningen av målen 6 § Bestämmelser om handläggningen av ansökningar om tillstånd till signalspaning finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol och i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. 7 § Målen tas upp till beredning och föredragning i den ordning som de kommit in, om inte omständigheterna motiverar en annan ordning. Ett mål eller fråga som kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur om målet eller frågan av någon särskild anledning bör handläggas skyndsamt. 8 § I fråga om anteckningar vid muntlig förhandling i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen, registrering av inkomna mål och aktbildning samt vad som hänger samman därmed gäller förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol i tillämpliga delar. Förordning (2013:403). 9 § Domstolens beslut ska expedieras till ansökande myndighet och till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. 10 § Försvarsunderrättelsedomstolen får i arbetsordning meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om vem hos domstolen som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden samt utföra andra förberedande åtgärder i målen. Handläggningen av administrativa ärenden 11 § Administrativa ärenden avgörs av domstolens ordförande om inte annat följer av arbetsordningen. Anställningar m.m. 12 § Bestämmelser om utnämning av ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. Bestämmelser om förordnande av vice ordförande och särskilda ledamöter finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Försvarsunderrättelsedomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordförande som behöver tillsättas. Anställningen som kanslichef beslutas av regeringen. Kanslichefen ska vara lagfaren. Andra anställningar beslutas av Försvarsunderrättelsedomstolen. För andra anställningar vid domstolen än anställning av ordförande behöver inte 6 § anställningsförordningen (1994:373) tillämpas. Förordning (2010:1811). 13 § Endast den som är svensk medborgare får vara anställd vid Försvarsunderrättelsedomstolen.