Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:641 · Visa register
Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2009-05-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1068
Övrigt: Rättelseblad 2011:432 har iakttagits.
Ikraft: 2009-06-30
Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen 1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1–3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet, 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1. I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv. En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2014:1369). Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 2 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Myndighet Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras Arbetsförmedlingen – handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande Arbetsgivarverket – förslag till kollektivavtal arbetslöshetskassor – handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning, och – handlingar i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem Arbetsmiljöverket – handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och – statistiskt primärmaterial Brottsförebyggande – statistiskt primärmaterial rådet /Upphör att gälla U:2021-07-01/ Energimarknads- inspektionen – handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi Försäkringskassan – handlingar i försäkringsärenden, – handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd, – samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och – statistiskt primärmaterial /Träder i kraft I:2021-07-01/ Energimarknads- inspektionen – handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi Folkhälsomyndigheten - statistiskt primärmaterial, och - primärmaterial som utgör underlag i undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer Försäkringskassan – handlingar i försäkringsärenden, – handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd, – samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och – statistiskt primärmaterial Försvarsmakten – patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal Havs- och vattenmyndigheten – handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen, och – statistiskt primärmaterial Kommerskollegium – ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor kommunala myndigheter – handlingar i ärenden om färdtjänst och trafikhuvudmän och riksfärdtjänst Kriminalvården – handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret, – handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet, och – transportbeställningar Kustbevakningen – anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter Läkemedelsverket – statistiskt primärmaterial Migrationsverket – av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Säkerhetspolisen Myndigheten för – statistiskt primärmaterial tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Naturvårdsverket – provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret, och – handlingar som avser inbetalningar för jaktkort nämnder som svarar – handlingar som hör till enskildas för verksamhet personakter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Pensionsmyndigheten – handlingar i försäkringsärenden, och – statistiskt primärmaterial Polismyndigheten – anteckningar om det löpande polisarbetet, – framställningar om fingeravtrycksundersökning, - handlingar som innehåller uppgifter om ankommande passagerare som har överförts från en transportör enligt 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716), - handlingar som innehåller uppgifter om en enskild passagerare som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning (PNR-uppgifter) och som har överförts från lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen, - handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av den lagen, - statistiskt primärmaterial, - sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och - underrättelser från Kriminalvården om permissioner regioners myndigheter - bevis om högkostnadsskydd för och kommunala patientavgifter i öppen myndigheter i kommuner hälso- och sjukvård som inte ingår i en region Riksbanken - statistiskt primärmaterial sjukhus och andra – patientjournaler, inrättningar för vård av patienter – läkarvårdskvitton, och – samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök Skatteverket – deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål, – handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt, och – handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter socialnämnder – handlingar som hör till enskildas personakter Socialstyrelsen – statistiskt primärmaterial, och – anmälningar till donationsregistret Statens – handlingar som hör till enskildas institutionsstyrelse personakter Statens jordbruksverk – statistiskt primärmaterial Statistiska – statistiskt primärmaterial centralbyrån Säkerhetspolisen - anteckningar om det löpande polisarbetet, - handlingar som utgör underlag för strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, och - underrättelser från Kriminalvården om permissioner Totalförsvarets plikt- – patientjournaler som rör och prövningsverk totalförsvarspliktiga Tullverket – handlingar som rör klarering av varor och transportmedel, – handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och – handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter åklagarmyndigheter – utdrag ur folkbokföringsdatabasen, – utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och register enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, – utdrag ur vägtrafikregistret, och – rekvisitioner av sådana utdrag Förordning (2021:441). Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen 3 § /Upphör att gälla U:2021-07-01/ Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Myndighet Register allmänna domstolar diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning allmänna förvaltningsdomstolar diarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall beskickningar och konsulat samtliga diarier samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU) Försvarsmakten, Försvarets diarier över inriktningar materielverk, Försvarets enligt lagen (2000:130) om radioanstalt och försvarsunderrättelseverksamhet Totalförsvarets och över underrättelser inom forskningsinstitut försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Polismyndigheten diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning Regeringskansliet diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden Skatteverket diarium över ärenden om könsbyte Socialstyrelsen diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor Statens inspektion för diarier över ärenden om försvarsunderrättelse- verkställighet av beslut om verksamheten tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Sveriges ständiga samtliga diarier, utom diarium representation vid över EU-institutionernas Europeiska unionen (EU) officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden Säkerhetspolisen diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. och diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning Tullverket diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning åklagarmyndigheter diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet Förordning (2020:69). 3 § /Träder i kraft I:2021-07-01/ Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Myndighet Register allmänna domstolar diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning allmänna förvaltningsdomstolar diarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall beskickningar och konsulat samtliga diarier samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU) Försvarsmakten, Försvarets diarier över inriktningar materielverk, Försvarets enligt lagen (2000:130) om radioanstalt och försvarsunderrättelseverksamhet Totalförsvarets och över underrättelser inom forskningsinstitut försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Polismyndigheten diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning Regeringskansliet diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden Skatteverket diarium över ärenden om könsbyte Socialstyrelsen diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor Statens inspektion för diarier över ärenden om försvarsunderrättelse- verkställighet av beslut om verksamheten tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Sveriges ständiga samtliga diarier, utom diarium representation vid över EU-institutionernas Europeiska unionen (EU) officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden Säkerhetspolisen diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. och diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning Tullverket diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning åklagarmyndigheter diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet Förordning (2021:441). Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 4 § Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör – geografisk information om militärgeografiska förhållanden, – rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk, – underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar, – planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller – militärtekniska forskningsresultat, och 2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Förordning (2016:323). Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 5 § Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register: - bankregistret som förs av Bolagsverket, - biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket, - diariet som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), - diariet som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838), - diariet som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594), - EEIG-registret som förs av Bolagsverket, - europabolagsregistret som förs av Bolagsverket, - europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket, - filialregistret som förs av Bolagsverket, - föreningsregistret som förs av Bolagsverket, - företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket, - försäkringsregistret som förs av Bolagsverket, - försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket, - insolvensregistret över företagsrekonstruktioner som förs av Bolagsverket, - insolvensregistret över konkurser som förs av Bolagsverket, - insolvensregistret över skuldsaneringar och F- skuldsaneringar som förs av Kronofogdemyndigheten, - mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket, - näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket, - patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket, - registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket, - stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och - varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Förordning (2019:257). Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 6 § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för 1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Verksamheten avser centrala hundregistret fastighetsregistret kommunala fastighetsregister passregister och register över nationella identitetskort röstlängdsregister Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal Statens tjänstepensionsverks pensionsregister Totalförsvarets plikt- och prövningsverks register över totalförsvarets personal Transportstyrelsens vägtrafikregister Förordning (2020:1286). Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 7 § Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande. Myndighet Undersökning Särskilda begränsningar i sekretessen Boverket undersökning av sekretessen gäller byggnaders endast uppgifter om tekniska enskildas personliga utformning förhållanden utvärderingar och analyser av undersökning av bostadsmarknadens funktionssätt när det gäller fysisk planering, byggande, boende, bostadsfinansiering och bostadspolitiska styrmedel Brottsförebyggande kriminologiska rådet undersökningar /Träder i kraft I:2021-10-01/ Ekonomistyrningsverket undersökningar för framställning av prognoser, analyser och information om den offentliga ekonomin undersökningar för att bedöma om statsförvaltningen är effektiv, om den interna styrningen och kontrollen är betryggande samt om den ekonomiska styrningen i staten är effektiv Finanspolitiska rådet undersökningar av arbetsmarknaden, lönebildningen och bostadsmarknaden undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads- och utbildnings- politiska områdena Folkhälsomyndigheten undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer undersökningar om samhällskostnader till följd av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens och om effekter av motåtgärder i fråga om spridning av infektionssjukdomar Forum för levande enkätundersökning sekretessen gäller historia bland lärare dels endast uppgifter om om Förintelsen, enskildas personliga dels om förhållanden hedersrelaterat våld eller förtryck undersökningar om sekretessen gäller ungdomars endast uppgifter om attityder till enskildas personliga utsatta grupper förhållanden Inspektionen för undersökningar av socialförsäkringen rättstillämpning, handläggning och administration inom socialförsäkrings- området och inom verksamheter med direkt anknytning till socialförsäkringen undersökningar om effekter av förändringar inom socialförsäkrings- området och om utnyttjandet av socialförsäkringen Institutet för uppföljning och arbetsmarknads- och utvärdering av utbildningspolitisk den arbetsmarknads- utvärdering politiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden /Upphör att gälla U:2021-07-01/ Kommerskollegium ekonomiska sekretessen gäller undersökningar endast uppgifter om på det enskildas ekonomiska handelspolitiska förhållanden området /Träder i kraft I:2021-07-01/ Kommerskollegium ekonomiska sekretessen gäller undersökningar endast uppgifter om på det enskildas ekonomiska handelspolitiska förhållanden området kommunal myndighet undersökningar om trafiksäkerhets- insatser Konjunkturinstitutet undersökningar för sekretessen gäller framställning av endast uppgifter om prognoser om enskildas ekonomiska bruttonationalprodukten förhållanden undersökningar inom sekretessen gäller det miljöekonomiska endast uppgifter om området enskildas ekonomiska förhållanden undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads-, utbildnings-, miljö-, energi- och klimatpolitiska områdena undersökningar av arbetsmarknaden och lönebildningen Konsumentverket undersökningar av sekretessen gäller produktrelaterade endast uppgifter om olycksfall enskildas personliga förhållanden Livsmedelsekonomiska ekonomiska institutet undersökningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet /Upphör att gälla U:2021-07-01/ Livsmedelsverket undersökningar om sekretessen gäller matvanor, endast uppgifter om livsmedels- enskildas personliga hantering förhållanden samt säker mat länsstyrelserna undersökningar om sekretessen gäller attityder hos endast uppgifter om länets invånare enskildas personliga till att bo, leva förhållanden och verka i länet Myndigheten för undersökningar om arbetsmiljökunskap arbetsmiljö och företagshälsovård undersökningar om effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ /Träder i kraft I:2021-07-01/ Livsmedelsverket undersökningar om sekretessen gäller matvanor, endast uppgifter om livsmedels- enskildas personliga hantering förhållanden samt säker mat länsstyrelserna undersökningar om sekretessen gäller attityder hos endast uppgifter om länets invånare enskildas personliga till att bo, leva förhållanden och verka i länet undersökningar om trafiksäkerhets- insatser Myndigheten för undersökningar om arbetsmiljökunskap arbetsmiljö och företagshälsovård undersökningar om effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ Myndigheten för undersökningar om delaktighet attityder, levnadsvillkor, tillgänglighet och delaktighet hos barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning Myndigheten för kulturanalys undersökningar om barns och ungas kulturvanor undersökningar om hot mot kulturutövare Myndigheten för undersökningar om sekretessen gäller press, radio och tv tidnings- endast uppgifter om distributionens enskildas ekonomiska kostnadsutveckling förhållanden Myndigheten för undersökningar av samhällsskydd och olyckshändelser beredskap och räddningsinsatser Myndigheten för undersökningar av tillväxtpolitiska statliga utvärderingar och stödinsatser inom analyser näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik Myndigheten för undersökningar om ungdoms- och ungdomars attityder, civilsamhällesfrågor värderingar och levnadsvillkor undersökningar om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling Myndigheten för undersökningar vård- och om omsorgsanalys vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg Myndigheten för undersökningar om yrkeshögskolan utbildningar inom myndighetens ansvarsområde och om sökandefrekvensen och arbetsmarknadsutfallet när det gäller sådana utbildningar undersökningar om studerandes bakgrund och deras vägval efter studierna Pensionsmyndigheten undersökningar om pensionspararnas investerings- beteende och utfallet av detta Polismyndigheten undersökningar om sekretessen gäller hur brottsoffer endast uppgifter om upplever sina enskildas personliga kontakter med förhållanden Polismyndigheten Regeringskansliet undersökningar i sekretessen gäller Justitie- endast uppgifter om departementet om enskildas personliga långtidsdömda förhållanden (Ju 1986:C) undersökningar i sekretessen gäller Justitie- endast uppgifter om departementet enskildas personliga dels om förhållanden utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och social- avgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhets- fördelning samt om fördelnings- effekter av de offentliga välfärdssystemen undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden undersökning om sekretessen gäller särbehandlande endast uppgifter om åtgärder mot enskildas personliga romer under förhållanden 1900-talet undersökning om sekretessen gäller tillämpningen av endast uppgifter om straffbestämmelsen enskildas personliga om kontakt med förhållanden barn i sexuellt syfte Rådet för forsknings- undersökningar av och ansökningar om och utvecklingssamarbete deltagande i EU- inom EU programmen för forskning och teknisk utveckling sjukvårdsinrättningar, miljömedicinska, sekretessen gäller utbildningsanstalter socialmedicinska, endast uppgifter om och psykiatriska eller enskildas personliga forskningsinrättningar andra medicinska förhållanden studier Skatteverket undersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt om inkomst- och förmögenhetsfördelning Socialstyrelsen undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt undersökning om tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. undersökningar som sekretessen gäller avser kartläggning, endast uppgifter om uppföljning, analys enskildas personliga eller utvärdering av förhållanden verksamhet inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten eller av verksamhet som rör stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Statens institutionsstyrelse undersökningar sekretessen gäller inom missbruks- endast uppgifter om och ungdomsvården enskildas personliga under uppföljning förhållanden efter avslutad vård Statens jordbruksverk undersökningar om försäljning av läkemedel för djur Statens medieråd undersökningar om sekretessen gäller barns och ungas endast uppgifter om medievanor samt enskildas personliga barns, ungas och förhållanden föräldrars attityder till medier och mediereglering Statens undersökningar av sekretessen gäller skolinspektion resultatet av endast uppgifter om nationella prov enskildas personliga förhållanden undersökningar av sekretessen gäller hur föräldrar och endast uppgifter om elever upplever enskildas personliga kvaliteten på förhållanden utbildningen vid en skolenhet Statens skolverk nationella sekretessen gäller undersökningar endast uppgifter om inom skolväsendet enskildas personliga och sådan förhållanden pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn internationella sekretessen gäller undersökningar endast uppgifter om inom skolväsendet enskildas personliga och sådan förhållanden pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) Statens undersökningar om veterinärmedicinska försäljning av anstalt antimikrobiella läkemedel för djur Stockholms universitet utvärdering av arbetsmarknads- utfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar Strålsäkerhets- undersökningar sekretessen gäller myndigheten och studier i endast uppgifter om beredskaps- och enskildas personliga miljömålsarbetet förhållanden /Upphör att gälla U:2021-07-01/ Tandvårds- och undersökningar om läkemedelsförmånsverket effekter av förändringar av det statliga tandvårdsstödet Trafikverket haveriundersökningar inom vägtrafikområdet universitet och undersökningar av sekretessen gäller högskolor studenters endast uppgifter om bakgrund och om enskildas personliga deras vägval förhållanden efter studierna /Träder i kraft I:2021-07-01/ Tandvårds- och undersökningar om läkemedelsförmånsverket effekter av förändringar av det statliga tandvårdsstödet Trafikverket haveriundersökningar inom vägtrafikområdet undersökningar om trafiksäkerhets- insatser universitet och undersökningar av sekretessen gäller högskolor studenters endast uppgifter om bakgrund och om enskildas personliga deras vägval förhållanden efter studierna Universitets- och högskolerådet undersökningar om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent undersökning om effekter och användning av Universitets- och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskole- utbildningar utvärdering av försöksverksamhet med lämplighets- bedömning vid antagning av studenter till lärar- och förskollärar- utbildning utbildningsanstalter sociologiska, sekretessen gäller och psykologiska, endast uppgifter om forskningsinrättningar pedagogiska eller enskildas personliga andra beteende- förhållanden vetenskapliga eller samhälls- vetenskapliga studier Åklagarmyndigheten undersökningar sekretessen gäller som genomförs endast uppgifter om vid Åklagar- enskildas personliga myndighetens ´ förhållanden utvecklings- centrum för uppföljning och utveckling av åklagarverksamheten Förordning (2021:838). Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen 8 § Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med: – Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993, – The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991, – Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994, – Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994, – Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994, – Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995, – Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995, – De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995, – Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995, – Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996, – The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996, – Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997, – Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997, – Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998, – Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998, – Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999, – Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999, – Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999, – Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000, – Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000, – centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001, – Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001, – Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001, – centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003, – Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003, – Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003, – Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004, – Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004, – Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004, – New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005, – Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005, – Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006, – Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006, – Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007, – Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008, – The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 2011, och – National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of Understanding den 3 oktober 2011. Förordning (2011:1479). Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 9 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan. Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen 9 a § Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642). Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 10 § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men: - allmänna domstolar, - allmänna förvaltningsdomstolar, - Arbetsförmedlingen, - Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs, - Centrala studiestödsnämnden, - Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder, - Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur, - Försäkringskassan, - hyres- och arrendenämnder, - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, - Inspektionen för vård och omsorg, - Justitiekanslern, - Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering, - Kriminalvården, - Kronofogdemyndigheten, - Kustbevakningen, - Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel, - länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstransporter, - Migrationsverket, - myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m., - nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal, - patientnämnder, - Polismyndigheten, - Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll, - Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet, - Skatteverket, - socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personal- administrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten, - Socialstyrelsen, - Statens institutionsstyrelse, - Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur, - Statens servicecenter, när det gäller personal i verksamhet som rör upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och handläggning av förvaltningsärenden vid servicekontor enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service, - Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, - Säkerhetspolisen, - Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort, - Tullverket, och - åklagarmyndigheter. Förordning (2019:215). Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen 10 a § Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Förordning (2010:165). Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen 11 § /Upphör att gälla U:2021-07-01/ Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12). 11 § /Träder i kraft I:2021-07-01/ Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1-4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Coronakommissionen (S 2020:09). Förordning (2021:441). 11 § /Träder i kraft I:2021-07-15/ Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1-4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av följande särskilda undersökningskommissioner: - Coronakommissionen (S 2020:09), och - kommissionen för granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai (UD 2021:01). Förordning (2021:764). 11 a § /Upphör att gälla U:2021-07-01 genom förordning (2021:441)./ Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). Förordning (2014:6). Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen 12 § Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder. Förordning (2015:695). Övergångsbestämmelser 2009:641 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657). 2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen. 3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla. 4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där. Myndigheter Socialberedningen (S 1980:07) Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Praxisutredningen (Ku 1993:08) Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14) Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer 1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07) Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar 1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03) Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06) Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06) Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08) Kommittén för hemlösa (S 1998:09) Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03) Personskadekommittén (Ju 1999:04) Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10) Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03) Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15) LVM-utredningen (S 2002:04) Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06) Dentalmaterialutredningen (S 2002:09) Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11) Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13) Patientdatautredningen (S 2003:03) Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6) Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12) LSS-kommittén (S 2004:06) Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20) 2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07) Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08) Förtroendeutredningen (Ju 2007:08) Studiesociala kommittén (U 2007:13) Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15) Riksskatteverket 2009:935 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. 2009:1241 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Premiepensionsmyndigheten. 2010:165 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om – haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket, – utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket. 2010:289 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för offentlig upphandling. 2010:534 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensionsregister. 2010:733 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV- verket samt i fråga om tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV. 2010:1766 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk. 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal. 4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt. 2011:96 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. 2011:382 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 2011:420 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser – hälsoskydd, – miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall, – genetiskt modifierade organismer, – vattenverksamhet, – växtskyddsmedel och biocidprodukter, och – producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter. 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter. 2011:673 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial. 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644). 4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket. 6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400). 2012:40 1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012. 2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. 2012:48 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen (1998:622). 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt polisdatalagen (1998:622). 2012:351 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. 2012:557 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd. 2012:812 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. 2013:661 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om. 2013:662 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott. 2013:931 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur. 2014:69 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen. 2014:1369 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium. 2015:134 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. 2015:298 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och utvärderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden. 2015:637 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om – undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och – utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av Försvarsexportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet. 2015:695 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter om vad som förekommit vid överläggning inom stängda dörrar hos Statens va-nämnd. 2016:99 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016. 2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. 2016:403 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. 2016:1005 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter. 2017:101 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden. 2019:257 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats före ikraftträdandet. 2020:89 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd i form av projektbidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet. 2021:441 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021. 2. Sekretessen enligt den upphävda 11 a § gäller fortfarande för uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). 3. Sekretessen enligt 11 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12). 2021:526 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). 2021:634 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt den upphävda lagen (1993:584) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre föreskrifter. 2021:674 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021. 2. /Upphör att gälla U:2021-10-21 genom förordning 2021:675)./ Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020. Bilaga Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen 1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet 2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet 4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket 5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden 6. bidrag till sekretessen gäller inte beslut utvecklingsarbete som i ärenden Statens jordbruksverk tar befattning med 7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn hos Kommerskollegium 8. stöd som handhas av Exportkreditnämnden /Upphör att gälla U:2021-08-01/ 9. utredning, planering, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning, tillsyn stycket 1 gäller inte vid och stödverksamhet hos Elsäkerhetsverkets tillsyn Tillväxtverket, Verket för över produktsäkerheten hos innovationssystem, varor som är avsedda för Myndigheten för konsumenter eller kan antas tillväxtpolitiska komma att användas av utvärderingar och analyser, konsumenter, om intresset av Sveriges geologiska allmän kännedom om undersökning, Rymdstyrelsen, förhållande som rör risk för Strålsäkerhetsmyndigheten, skada på person har sådan Programrådet för forskning vikt att uppgiften bör för ett avfallssnålt lämnas ut samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden samt hos Trafikverket i fråga om verksamhet som avser vägtrafikområdet /Träder i kraft I:2021-08-01/ 9. utredning, planering, sekretessen gäller inte tillståndsgivning, tillsyn Tillväxtverkets beslut om och stödverksamhet hos stöd i ärenden enligt lagen Tillväxtverket, Verket för (2013:948) om stöd vid innovationssystem, korttidsarbete eller Myndigheten för föreskrifter som har tillväxtpolitiska meddelats i anslutning till utvärderingar och analyser, den lagen Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, sekretessen enligt 9 § första Strålsäkerhetsmyndigheten, stycket 1 gäller inte vid Programrådet för forskning Elsäkerhetsverkets tillsyn för ett avfallssnålt över produktsäkerheten hos samhälle, Affärsverket varor som är avsedda för svenska kraftnät, konsumenter eller kan antas Elsäkerhetsverket, Statens komma att användas av energimyndighet, konsumenter, om intresset av Energimarknadsinspektionen, allmän kännedom om Styrgruppen för Food from förhållande som rör risk för Sweden samt hos skada på person har sådan Trafikverket i fråga om vikt att uppgiften verksamhet som avser bör lämnas ut vägtrafikområdet 10. utredning, planering sekretessen enligt 9 § första och tillsyn med avseende stycket 1 gäller inte för på ägarfrågor och uppgifter i ägarspridning samt sådan tillsynsverksamheten, om verksamhet som bedrivs av intresset av allmän kännedom om bolag där staten direkt förhållande som rör människors eller genom förmedling hälsa, miljön eller redligheten av ett annat bolag äger i handeln eller ett liknande aktier allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 11. utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet 12. utredning, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte för tillsyn enligt lagen uppgifter i (2011:791) om tillsynsverksamheten, om ackreditering och teknisk intresset av allmän kännedom om kontroll eller enligt förhållande som rör människors motsvarande äldre hälsa, miljön eller redligheten föreskrifter i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 13. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 14. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg 15. utredning, planering och sekretessen enligt 9 § första tillsyn hos Konsumentverket stycket 1 gäller inte för eller Konsumentombudsmannen uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 17. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn hos i ärenden Transportstyrelsen sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 18. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden skogsvårdslagen (1979:429) och tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 9 § första (2014:1005) om stycket 1 gäller inte om virkesmätning intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut 19. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, tillståndsgivning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 20. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel 21. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt spellagen i ärenden (2018:1138) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt utredning och planering som handhas av Spelinspektionen 22. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden förordningen (1956:413) om klassificering av sekretessen enligt 9 § första kött, lagen (2006:805) om stycket 1 gäller inte för foder och animaliska uppgifter i biprodukter, förordningen tillsynsverksamheten, om (2006:814) om foder och intresset av allmän kännedom om animaliska biprodukter, förhållande som rör människors de föreskrifter som hälsa, miljön eller redligheten meddelats med stöd av i handeln eller ett liknande förordningarna och de allmänintresse har sådan vikt EG-bestämmelser som att de bör lämnas ut kompletteras av lagen samt förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 23. tillståndsgivning för sekretessen gäller endast nya verksamheter med enligt 9 § första stycket 1 påverkan på miljön enligt 17 kap. miljöbalken 24. utredning, planering, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning, i ärenden, med undantag för tillsyn och stöd inom beslut i ärenden om jordbrukets, rennäringens exportbidrag, produktionsbidrag och fiskets områden hos och stöd till marknadsföring Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser 25. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt lagen i ärenden (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 26. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter 27. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden strålskyddslagen (2018:396) eller enligt sekretessen enligt 9 § första motsvarande äldre föreskrifter stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 28. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen sekretessen enligt 9 § första (2006:813), förordningen stycket 1 gäller inte för (2006:812) om offentlig uppgifter i tillsynsverksamheten, kontroll av livsmedel som om intresset av allmän kännedom importeras från tredje om något förhållande som rör land, kungörelsen människors hälsa, miljön eller (1974:271) om kontroll redligheten i handeln eller ett vid utförsel av livsmedel liknande allmänintresse har sådan eller enligt motsvarande vikt att de bör lämnas ut äldre bestämmelser, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 29. tillsyn över sekretessen enligt 9 § första hälsoskyddet enligt stycket 1 gäller inte om miljöbalken och intresset av allmän kännedom om miljötillsynsförordningen förhållande som rör människors (2011:13) hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut 30. utredning, sekretessen gäller inte tillståndsgivning och beslut i ärenden tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och EU-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre föreskrifter /Upphör att gälla U:2021-07-15/ 33. utredning, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte vid enligt läkemedelslagen tillsyn över produktsäkerheten (2015:315) eller enligt hos varor som är avsedda för motsvarande äldre konsumenter eller kan antas föreskrifter, utredning, komma att användas av tillståndsgivning och tillsyn konsumenter, om intresset av enligt lagen (1993:584) om allmän kännedom om förhållande medicintekniska produkter som rör risk för skada på person eller enligt motsvarande har sådan vikt att uppgiften bör äldre föreskrifter, lämnas ut tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2006:496) om sekretessen enligt 9 § första blodsäkerhet och lagen stycket 1 gäller inte för (2008:286) om kvalitets- och uppgifter i tillsynsverksamhet säkerhetsnormer vid hantering vad gäller anmälda organ som av mänskliga vävnader och avses i 9 a § första stycket celler, tillståndsgivning och lagen (1993:584) om tillsyn enligt lagen medicintekniska produkter om (2009:366) om handel med intresset av allmän kännedom om läkemedel eller enligt förhållande som rör människors motsvarande äldre hälsa, miljön eller redligheten föreskrifter, tillsyn enligt i handeln eller ett liknande rådets förordning (EG) nr allmänintresse har sådan vikt 953/2003 av den 26 maj 2003 att de bör lämnas ut om förhindrande av att handeln med vissa viktiga sekretessen enligt 9 § första mediciner avleds till stycket 1 gäller inte för Europeiska unionen, tillsyn uppgifter som ska enligt Europaparlamentets offentliggöras enligt 2 kap. och rådets förordning (EG) 18 § läkemedelsförordningen nr 726/2004 av den 31 mars (2015:458) 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 /Träder i kraft I:2021-07-15/ 33. utredning, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte för enligt läkemedelslagen uppgifter i tillsynsverksamheten (2015:315) eller enligt över produktsäkerheten hos varor motsvarande äldre som är avsedda för konsumenter föreskrifter, tillståndsgivning eller kan antas komma att och tillsyn enligt lagen användas av konsumenter eller (2006:496) om blodsäkerhet och för uppgifter i verksamheten med lagen (2008:286) om kvalitets- utredning, tillståndsgivning och och säkerhetsnormer vid tillsyn som avser kliniska hantering av mänskliga prövningar, om intresset av vävnader och celler, allmän kännedom om förhållande tillståndsgivning och tillsyn som rör risk för skada på person enligt lagen (2009:366) om har sådan vikt att uppgiften bör handel med läkemedel eller lämnas ut enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillsyn enligt sekretessen enligt 9 § första rådets förordning (EG) nr stycket 1 gäller inte för 953/2003 av den 26 maj 2003 om uppgifter i tillsynsverksamheten förhindrande av att handeln med av Europaparlamentets och vissa viktiga mediciner avleds rådets förordning (EU) 2017/745 till Europeiska unionen, av den 5 april 2017 om tillsyn enligt medicintekniska produkter, om Europaparlamentets och rådets ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 726/2004 av förordning (EG) nr 178/2002 och den 31 mars 2004 om inrättande förordning (EG) nr 1223/2009 av gemenskapsförfaranden för och om upphävande av rådets godkännande av och tillsyn över direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG humanläkemedel och och av Europaparlamentets och veterinärmedicinska läkemedel rådets förordning (EU) 2017/746 samt om inrättande av en av den 5 april 2017 om europeisk läkemedelsmyndighet medicintekniska produkter för eller enligt motsvarande äldre in vitro-diagnostik och om föreskrifter, tillsyn enligt upphävande av direktiv 98/79/EG Europaparlamentets och rådets och kommissionens beslut förordning (EG) nr 816/2006 av 2010/227/EU, om intresset av den 17 maj 2006 om allmän kännedom om förhållande tvångslicensiering av patent som rör människors hälsa, för tillverkning av miljön eller redligheten i läkemedelsprodukter för export handeln eller ett liknande till länder med allmänintresse har sådan vikt folkhälsoproblem, tillsyn att uppgiften bör lämnas ut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr sekretessen enligt 9 § första 1901/2006 av den 12 december stycket 1 gäller inte för 2006 om läkemedel för uppgifter som ska offentliggöras pediatrisk användning och om enligt 2 kap. 18 § ändring av förordning (EEG) nr läkemedelsförordningen (2015:458) 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG samt utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU 34. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt lagen i ärenden (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 35. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte beslut marinvetenskaplig i ärenden forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken 36. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygs- säkerhetsförordningen (2003:438) 37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 38. tillsyn enligt sekretessen gäller inte beslut förordningen (1977:945) i ärenden om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet 39. utredning som handhas sekretessen gäller inte beslut av Skogsstyrelsen i fråga i stödärenden om produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen 40. tillståndsgivning vid sekretessen gäller inte sådan miljöfarlig beslut i ärenden verksamhet som avses i 9 kap. 6–6 b §§ miljöbalken sekretessen enligt 9 § första och för hantering av stycket 1 gäller inte för farligt avfall enligt uppgifter i avfallsförordningen tillsynsverksamheten om (2011:927) eller intresset av allmän kännedom motsvarande äldre om förhållande som rör föreskrifter samt tillsyn människors hälsa, miljön över miljöfarlig eller redligheten i handeln verksamhet och hantering eller ett liknande av farligt avfall enligt allmänintresse har sådan miljöbalken vikt att uppgifterna bör och lämnas ut miljötillsynsförordningen (2011:13) 41. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed 42. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 43. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar 44. tillsyn över sådan sekretessen enligt 9 § första dumpning och förbränning stycket 1 gäller inte, om av avfall som anges i 15 intresset av allmän kännedom om kap. 31 § miljöbalken förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut /Upphör att gälla U:2021-07-01/ 46. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn i fråga om kemiska produkter och sekretessen enligt 9 § första biotekniska organismer stycket 1 gäller inte för enligt miljöbalken eller uppgifter i enligt till miljöbalken tillsynsverksamheten, om anslutande förordningar intresset av allmän kännedom om eller enligt förhållande som rör människors EG-förordningar inom hälsa, miljön eller redligheten samma område i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut /Träder i kraft I:2021-07-01/ 46. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska sekretessen enligt 9 § första organismer och varor enligt stycket 1 gäller inte för miljöbalken eller enligt till uppgifter i miljöbalken anslutande tillsynsverksamheten, om förordningar eller enligt intresset av allmän kännedom om EU-förordningar inom samma förhållanden som rör människors område hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 47. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut förordningen (1985:855) i ärenden om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 48. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2016:253) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift 49. stöd enligt förordningen (2000:281) sekretessen gäller inte beslut om regionalt i ärenden transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjöfarten på Gotland 50. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 51. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina 52. tillståndsgivning och sekretess för ingivna tillsyn enligt undersökningsresultat minerallagen (1991:45) enligt 14 kap. 3 § och lagen (1978:160) minerallagen gäller om vissa rörledningar i högst fyra år eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 53. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut förordningen (1993:555) i ärenden om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 54. stöd enligt sekretessen gäller endast förordningen (1991:978) enligt 9 § första stycket 1 om statsbidrag till produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 55. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond 56. tillståndsgivning och sekretessen enligt 9 § första tillsyn enligt lagen stycket 1 gäller inte vid (2010:1011) om tillsyn över produktsäkerheten brandfarliga och hos varor som är avsedda för explosiva varor eller konsumenter eller kan antas motsvarande äldre komma att användas av föreskrifter konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 57. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden bilskrotningsförordningen (2007:186) och tillsyn i sekretessen enligt 9 § första fråga om stycket 1 gäller inte för bilskrotningsverksamhet uppgifter i enligt tillsynsverksamheten, om miljötillsynsförordningen intresset av allmän kännedom om (2011:13) samt utredning förhållande som rör människors och tillsyn enligt hälsa, miljön eller redligheten avgasreningslagen i handeln eller ett liknande (2011:318), allmänintresse har sådan vikt drivmedelslagen (2011:319), att de bör lämnas ut avgasreningsförordningen (2011:345) och drivmedelsförordningen (2011:346) 58. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut enligt patientsäkerhetslagen i ärenden (2010:659) eller motsvarande äldre föreskrifter sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 59. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen 60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt 7–10 §§ lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen 61. tillsyn enligt sekretessen gäller inte för lagen (2018:2088) om uppgifter som ska tobak och liknande offentliggöras enligt produkter eller 2 kap. 1 och 8 §§ enligt motsvarande förordningen (2019:223) om äldre föreskrifter tobak och liknande produkter 62. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 63. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap 64. stöd enligt sekretessen gäller endast presstödsförordningen enligt 9 § första stycket 1 (1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar, stöd enligt mediestödsförordningen (2018:2053) och stöd enligt förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 65. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Boverket samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret 66. stöd som handhas av sekretessen gäller endast Vetenskapsrådet, enligt 9 § första stycket 1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 67. stöd enligt lagen sekretessen gäller inte beslut (1990:613) om i ärenden miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning 68. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut förordningen (2001:770) i ärenden om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 69. utredning enligt sekretessen gäller inte beslut förordningen (1985:738) i ärenden om dumpnings- och subventionsundersökningar 70. planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268) 71. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262) 72. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 73. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 74. stöd enligt sekretessen gäller endast förordningen (2010:1058) enligt 9 § första stycket 1 om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser eller enligt motsvarande äldre föreskrifter 75. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 76. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut enligt lagen (1992:1514) i ärenden om måttenheter, mätningar och mätdon eller enligt sekretessen enligt 9 § första motsvarande äldre stycket 1 gäller inte för bestämmelser och enligt uppgifter i lagen (1999:779) om tillsynsverksamheten, om handel med intresset av allmän kännedom om ädelmetallarbeten förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 77. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG2 och yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller i ärenden om trafiktillstånd enligt motsvarande äldre föreskrifter 79. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut arbetsstipendier till i ärenden läromedelsförfattare 80. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt lagen i ärenden (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg 81. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende införsel av skogsodlingsmaterial 82. utredning, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte om tillsyn i fråga om intresset av allmän kännedom om genetiskt modifierade förhållande som rör människors organismer enligt och djurs hälsa, miljön eller miljöbalken, förordningen ett liknande allmänintresse har (2002:1086) om utsättning sådan vikt att uppgifterna bör av genetiskt modifierade lämnas ut organismer i miljön och förordningen (2000:271) sekretessen gäller inte heller om innesluten användning i övrigt beslut i ärenden eller av genetiskt modifierade i ärenden om tillstånd och organismer samt tillsyn i anmälan för en allmän fråga om genetiskt beskrivning av de genetiskt modifierade organismer modifierade organismerna, för enligt uppgift om vem som bedriver miljötillsynsförordningen den verksamhet som omfattas av (2011:13) ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har fått i enlighet med artikel 4, 9 eller 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning 83. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 84. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 85. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag 86. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning 87. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 88. utredning, planering sekretessen gäller inte beslut och stödverksamhet hos länsstyrelser i frågor som rör näringslivet 89. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn som rör handel i ärenden med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67) 90. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut förordningen (1982:1228) i ärenden om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen (1983:1109) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 91. planering och tillsyn hos Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd 92. tillsyn över sekretessen gäller inte beslut vattenverksamhet enligt i ärenden miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) 93. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut förordningen (1983:1108) i ärenden om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m. 94. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt lagen i ärenden (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. 95. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser 96. godkännande av sekretessen gäller inte beslut retursystem och tillsyn i ärenden enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar samt tillståndsgivning och tillsyn över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket 97. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter 98. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut projektbidrag enligt i ärenden förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer 99. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn hos Post- och telestyrelsen samt stöd enligt förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer och förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 100. utredning enligt sekretessen gäller inte i lagen (1990:712) om ärenden som avses i 29 kap. undersökning av olyckor 12 a och 13 §§ offentlighets- och förordningen och sekretesslagen (2009:400) (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma lag samt tillsyn hos Statens haverikommission 101. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn hos Myndigheten för press, radio och tv 102. utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet 103. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn hos Revisorsinspektionen /Upphör att gälla U:2021-07-01/ 104. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut och tillsyn enligt i ärenden fastighetsmäklarlagen (2011:666) /Träder i kraft I:2021-07-01/ 104. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut och tillsyn enligt i ärenden fastighetsmäklarlagen (2021:516) 105. utredning och planering hos sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om ínformationsskyldighet för vissa fartyg 106. utredning och sekretessen gäller inte beslut stödverksamhet enligt i ärenden förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling 107. utredning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt lagen i ärenden (1994:1708) om EG:s förordningar om sekretessen enligt 9 § första strukturstöd och om stöd stycket 1 gäller inte om till utveckling av intresset av allmän kännedom om landsbygden, lagen något förhållande som rör (1994:1710) om EG:s människors och djurs hälsa, förordningar om miljön, redligheten i handeln jordbruksprodukter, eller ett liknande förordningen (2011:926) allmänintresse har sådan vikt om EU:s förordningar om att uppgifterna bör lämnas ut pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 108. utredning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt lagen i ärenden (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 109. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet 110. utredning, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte om tillsyn i fråga om intresset av allmän kännedom om växtskyddsmedel och förhållande som rör människors biocidprodukter enligt och djurs hälsa, miljön eller bestämmelserna om ett liknande allmänintresse bekämpningsmedel och har sådan vikt att uppgifterna tillsyn i miljöbalken, bör lämnas ut miljötillsynsförordningen (2011:13), förordningen sekretessen gäller inte heller (2014:425) om i övrigt beslut i ärenden eller bekämpningsmedel och i ärenden om godkännande eller förordningen (2016:402) registrering av växtskyddsmedel om nematoder, insekter och eller biocidprodukter för en spindeldjur som allmän beskrivning av bekämpningsmedel produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namnet på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämningen på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse 111. utredning och sekretessen gäller endast planering hos Trafikverket enligt 9 § första stycket 1 i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet sekretessen gäller inte enligt järnvägslagen beslut i ärenden (2004:519) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 112. utredning och sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning enligt i ärenden 21 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 113. utredning och sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning enligt i ärenden 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag 114. tillsyn enligt 11 kap. sekretessen gäller inte beslut 2 och 3 §§ plan- och i ärenden bygglagen (2010:900) om tillsynen gäller frågor om byggprodukters lämplighet eller utsläppande på marknaden enligt någon av bestämmelserna i 8 kap. 19–21 §§ samma lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § den lagen 115. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 116. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574) 117. utredning, planering och uppföljning hos Trafikverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur på järnvägstrafikområdet 118. utredning och sekretessen gäller inte beslut planering som handhas av i ärenden Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet 119. tillsyn enligt sekretessen enligt 9 § första produktsäkerhetslagen stycket 1 gäller inte, om (2004:451) intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 120. marknadskontroll sekretessen enligt 9 § första enligt lagen (2016:96) stycket 1 gäller inte, om om fritidsbåtar intresset av allmän kännedom om och vattenskotrar förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 121. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 9 § första (1998:1707) om åtgärder stycket 1 gäller inte vid mot buller och avgaser tillsyn över produktsäkerheten från mobila maskiner hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 122. utredning, planering, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn enligt - lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, eller - kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd 123. utredning och planering enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 124. utredning enligt sekretessen enligt 9 § första förordningen (2008:834) stycket 1 gäller inte om om producentansvar för intresset av allmän kännedom om batterier och något förhållande som rör förordningen (2014:1075) människors hälsa, miljön, om producentansvar för redligheten i handeln eller ett elutrustning samt liknande allmänintresse har tillsyn i fråga om sådan vikt att uppgifterna bör elektriska och lämnas ut elektroniska produkter, elutrustning och batterier enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 125. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn 126. utredning och tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 127. tillsyn enligt 2 § första stycket andra meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt 128. utredning hos sekretessen gäller endast Tandvårds- och enligt 9 § första stycket 1 läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd 130. utredning, sekretessen gäller inte tillståndsgivning och beslut i ärenden tillsyn enligt lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud 131. tillsyn enligt sekretessen gäller inte lagen (2010:1933) om beslut i ärenden auktorisation av delgivningsföretag 132. utredning, planering och stödverksamhet hos Försvarets materielverk med avseende på exportstödjande verksamhet 133. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte tillsyn enligt beslut i ärenden socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 134. stöd enligt sekretessen gäller endast förordningen (2010:1921) enligt 9 § första stycket 1 om statsbidrag till musiklivet 135. utredning och planering hos Riksgäldskontoret i frågor som rör bank- och kreditväsendet eller sådan central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister 136. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg 137. utredning med anledning av en ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan enligt 4 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338) /Upphör att gälla U:2021-07-15/ 138. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter eller av läkemedel som används inom sluten vård /Träder i kraft I:2021-07-15/ 138. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av produkter som omfattas av lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter eller av läkemedel som används inom sluten vård 139. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte (2013:80) om bidrag till beslut i ärenden öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse 140. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte tillsyn hos Försvarsmakten beslut i ärenden enligt 14 kap. luftfartsförordningen (2010:770) 141. tillsyn, utredning sekretessen gäller inte och planering hos beslut i ärenden Skogsstyrelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden 142. stöd enligt Sekretessen gäller inte förordningen (2014:67) om beslut i ärenden bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete 143. stöd enligt sekretessen gäller inte förordningen (2017:117) beslut i ärenden om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser /Upphör att gälla U:2021-07-01/ 144. stödverksamhet hos sekretessen gäller inte Boverket enligt förordningen beslut i ärenden (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-februari 2021, förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020- februari 2021, förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 /Träder i kraft I:2021-07-01/ 144. stödverksamhet hos sekretessen gäller inte Boverket enligt förordningen beslut i ärenden (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-juni 2021, förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020-juni 2021, förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 /Träder i kraft I:2021-07-02/ 144. stödverksamhet hos sekretessen gäller inte Boverket enligt förordningen beslut i ärenden (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-juni 2021, förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020- juni 2021, förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021 /Träder i kraft I:2021-10-01/ 144. stödverksamhet hos sekretessen gäller inte Boverket enligt förordningen beslut i ärenden (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-september 2021, förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020- september 2021, förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021 145. tillsyn hos länsstyrelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller enligt motsvarande äldre föreskrifter 146. stöd enligt sekretessen gäller endast förordningen (2015:517) enligt 9 § första stycket 1 om stöd till lokala klimatinvesteringar och sekretessen gäller inte förordningen (2019:525) om beslut i ärenden statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon 147. stöd enligt sekretessen gäller endast förordningen (2016:448) enligt 9 § första stycket 1 om stöd för strategisk användning av spetsteknik sekretessen gäller inte för hållbar beslut i ärenden stadsutveckling 148. marknadskontroll enligt sekretessen enligt 9 § lagen (2016:768) om marin första stycket 1 gäller utrustning inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 149. stöd enligt sekretessen gäller endast förordningen (2016:989) enligt 9 § första stycket 1 om statsbidrag till film sekretessen gäller inte beslut i ärenden 150. utredning och tillsyn hos Patent- och registreringsverket enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 151. marknadskontroll hos sekretessen gäller inte Arbetsmiljöverket enligt beslut i ärenden Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr sekretessen enligt 9 § 2016/425 av den 9 mars 2016 första stycket 1 gäller om personlig skyddsutrustning inte om intresset av allmän och om upphävande av rådets kännedom om förhållande som direktiv 89/686/EEG, lagen rör människors hälsa, miljön (2018:125) med kompletterande eller redligheten i handeln bestämmelser till EU:s eller ett liknande förordning om personlig allmänintresse har sådan vikt skyddsutrustning och att uppgiften bör lämnas ut förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. 152. marknadskontroll enligt sekretessen enligt 9 § Europaparlamentets och rådets första stycket 1 gäller inte, förordning (EU) 2016/426 av om intresset av allmän den 9 mars 2016 om anordningar kännedom om förhållande som för förbränning av gasformiga rör risk för skada på person bränslen och om upphävande av har sådan vikt att uppgiften direktiv 2009/142/EG, lagen bör lämnas ut (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar och förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 153. tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 154. utredning hos Boverket av systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan påverka människors hälsa eller säkerhet. 155. utredning och sekretessen enligt 9 § tillståndsgivning enligt första stycket 1 gäller inte förordningen (2018:1462) om om intresset av allmän producentansvar för kännedom om något förhållande förpackningar eller som rör människors hälsa, förordningen (2018:1463) om miljön, redligheten i handeln producentansvar för returpapper eller ett liknande eller enligt motsvarande äldre allmänintresse har sådan vikt föreskrifter samt tillsyn att uppgiften bör lämnas ut enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om förpackningar och returpapper 156. utredning enligt sekretessen enligt 9 § förordningen (2016:1041) om första stycket 1 gäller inte plastbärkassar och tillsyn om intresset av allmän kännedom enligt om något förhållande som rör miljötillsynsförordningen människors hälsa, miljön, (2011:13) i fråga om redligheten i handeln eller ett plastbärkassar liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 157. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte (2018:675) om miljökompensation beslut i ärenden för godstransporter på järnväg och förordningen (2018:1867) sekretessen enligt 9 § om miljökompensation för första stycket 1 gäller överflyttning av inte om intresset av allmän godstransporter från väg till kännedom om något förhållande sjöfart som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 158. utredning och tillsyn i sekretessen gäller inte fråga om genetiska resurser beslut i ärenden och traditionell kunskap enligt sekretessen enligt 9 § - Europaparlamentets och rådets första stycket 1 gäller förordning (EU) nr 511/2014 av inte om intresset av allmän den 16 april 2014 om åtgärder kännedom om något förhållande för användarnas efterlevnad i som rör människors hälsa, Nagoyaprotokollet om tillträde miljön, redligheten i handeln till och rimlig och rättvis eller ett liknande allmänintresse fördelning av vinster från har sådan vikt att uppgiften bör utnyttjande av genetiska lämnas ut resurser i unionen, - kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis, - 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, - miljötillsynsförordningen (2011:13), och - förordningen (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser 159. utredning som handhas av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i samband med ärenden hos Post- och telestyrelsen om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och om återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 samma lag /Upphör att gälla U:2021-08-10/ 160. stöd enligt lagen sekretessen gäller inte (2020:548) om omställningsstöd beslut om omställningsstöd eller beslut om återkrav av omställningsstöd /Träder i kraft I:2021-08-10/ 160. stöd enligt lagen sekretessen gäller inte (2020:548) om omställningsstöd beslut om omställningsstöd, eller förordningen (2021:816) beslut om återkrav av om statligt stöd för vissa omställningsstöd och beslut planerade evenemang som inte i ärenden om statligt stöd kunnat genomföras med anledning för vissa planerade evenemang av begränsningar som beslutats som inte kunnat genomföras med för att förhindra spridning av anledning av begränsningar som sjukdomen covid-19 beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 161. stöd enligt förordningen sekretessen gäller endast (2020:337) om statsbidrag till enligt 9 § första stycket 1 aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk 162. utredning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen /Upphör att gälla U:2021-12-01/ 163. utredning i ärenden om samråd enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) /Träder i kraft I:2021-12-01/ 163. utredning i ärenden om samråd enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och tillsyn enligt samma lag 164. tillsyn enligt lagen sekretessen gäller inte (2021:4) om särskilda beslut i ärenden begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 165. stöd genom garantier enligt förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar 166. utredning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) och lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. /Träder i kraft I:2021-12-17/ 167. utredning enligt sekretessen gäller endast 6 kap. 1 § lagen enligt 9 § första stycket 1 (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Förordning (2021:1068). Sakregister till bilagan Siffrorna avser punkter i bilagan /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Ackreditering 12 Affärsverket svenska kraftnät 9 Aktier 10 /Träder i kraft I:2021-12-01/ Ackreditering 12 Affärsverket svenska kraftnät 9, 163 Aktier 10 Allvarliga kemikalieolyckor 108 Arbetslivsforskning 9, 66 Arbetsmiljöverket 151 Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 79 Avfall 40, 44 Avgasrening 57 Bank- och kreditväsendet 135 Batterier 124 Bekämpningsmedel 110 Beredskapslagring 26 Beredskapsplanering 86, 123 Bevakning 136 Bevakningsföretag 85 Bilskrotning 57 Biluthyrning 73 Biocidprodukter 110 Biotekniska organismer 46 Boverket 65, 137, 144, 154 Brandfarliga varor 56 Byggprodukter 114 Centrala motparter 135 Covid-19 64, 164 Cybersäkerhetscertifiering 166 Datakommunikation 47 Delgivningsföretag 131 Djur 30, 97 Drivmedel 57 Dumpning 44 Dumpnings- och subventionsundersökningar 69 Dyrkverktyg 80 EG:s LIFE-fond 55 Ekologisk produktion 28 Ekonomiska sanktioner 125 Elektriska och elektroniska produkter 124 Elsäkerhetsverket 9, 152 Elutrustning 124 Energibesparande åtgärder 14 Energimarknadsinspektionen 9 Energiprojekt 90 Epizootilagstiftning 30 /Upphör att gälla U:2021-08-10/ Europeisk läkemedelsmyndighet 33 Explosiva varor 56 /Träder i kraft I:2021-08-10/ Europeisk läkemedelsmyndighet 33 Evenemangsstöd 160 Explosiva varor 56 Exportkreditfinansiering 72 Exportkreditnämnden 8 Exportreglering 22 Farledsavgift 48 Farliga och skadliga ämnen 60 Farligt avfall 40 Farligt gods 50 Fartyg 36, 136 Fastighetsmäklare 104 /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Film 149 Finansinspektionen 153 Fjärrvärme 90 /Träder i kraft I:2021-12-01/ Film 149 Finansinspektionen 153, 163 Fjärrvärme 90 Foder 22 Folkhälsomyndigheten 34, 61, 107, 110 Fordonslagen 116 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 66 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 66 Fritidsbåtar och vattenskotrar 120 Fyr- och farledsvaruavgift 48 Förbränning 44 Företagshälsovård inom lantbruket 96 Förfogandelagen 71 Förorening 84 Förpackningar 155 /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Förrättningsavgift 48 Försvarets materielverk 91, 95, 132, 166 Försvarsmakten 140 Försvarsuppfinningar 43 /Träder i kraft I:2021-12-01/ Förrättningsavgift 48 Försvarets materielverk 91, 95, 132, 163, 166 166 Försvarsmakten 140, 163 Försvarsuppfinningar 43 Försäkringskassan 142, 143 Försörjningsberedskap 63 Garanti 65, 165 Gasanordningar 152 Gasskyddsmateriel 20 Genetiska resurser 158 Genetiskt modifierade organismer 82 Guld 51 Hamnskydd 118 Havs- och vattenmyndigheten 24 Humanläkemedel 33 Husdjur 30 Hälsofarliga varor 34, 115 Hälsoskydd 29 Importreglering 22 Informationssäkerhet 153 Industrifonden 83 /Upphör att gälla U:2021-07-15/ Industrigarantilån 75 Inspektionen för vård och omsorg 58, 133, 153 Investeringar 9, 90 /Träder i kraft I:2021-07-15/ Industrigarantilån 75 Inspektionen för vård och omsorg 33, 58, 133, 153 Investeringar Jordbruk 24, 107 Järnvägstrafik 14 Kammarkollegiet 102 Kemikalier 108 Kemiska produkter 46 Kommersiell service 75 Kommerskollegium 7 Kommitté 2 Kommuner 31 Konstnärer 98 Konsumentombudsmannen 15 Konsumentverket 15 Kontinentalsockeln 37 Kraftverk 4 Kraftdistribution 4 Krigsmateriel 19 Krisberedskap 31, 123 Kustbevakningen 24 Kärnteknisk verksamhet 25, 87 Kött 22 Laboratoriesed 41 Landsbygdsutvecklingsåtgärder 106 Larmanläggningar 94 Livsmedel 28, 107, 109 Livsmedelsekonomiska institutet 109 Livsmedelsförordningen 28 Livsmedelsverket 22, 28, 30, 46, 82, 107, 110, 123, 152, 153 Lokala klimatinvesteringar 146 Lokalhyresstöd 144 Lokaliseringssamråd 11 Lokalt ledd utveckling 106 Läkemedel 28, 33, 126, 138 Läkemedelslagen 33 /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Läkemedelsverket 33, 34, 41, 46, 82, 115, 126 Länsstyrelser 24, 31, 88, 106, 164 Läromedel 54 /Träder i kraft I:2021-12-01/ Läkemedelsverket 33, 34, 41, 46, 82, 115, 126 Länsstyrelser 24, 31, 88, 106, 163, 164 Läromedel 54 Marin utrustning 148 Marinvetenskaplig forskning 35 Materielleveranser 95 Medicintekniska produkter 33, 138 Miljöavgift 67 Miljöbalken 23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92, 97 Miljöfarlig verksamhet 40 Miljökompensation 157 Miljön 23 Miljötillsynsförordningen 29, 40, 57, 82, 92, 110, 124, 155, 156 Minerallagen 52 Mobila maskiner 121 Myndigheten för press, radio och tv 64, 101 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13, 31, 152 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 9 Måttenheter 76 Nagoyaprotokollet 158 Narkotikaklassificering 115 Narkotikakontrollagen 34 Narkotikaprekursorer 34 Naturvårdsverket 55, 146, 147 Olja 26, 60 Olyckor 100 Omställningsstöd 160 Omsättningsstöd 144 Patent- och registreringsverket 150 Patentombud 130 Patientsäkerhet 58 Plastbärkassar 156 Plastflaskor och metallburkar 96 /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Platina 51 Post- och telestyrelsen 99, 153 Prisreglering, hos regeringen 1 /Träder i kraft I:2021-12-01/ Platina 51 Post- och telestyrelsen 99, 153, 163 Prisreglering, hos regeringen 1 Prisreglering och utredning, hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16 Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område 5 Producentansvar 124, 155 Produkter med dubbla användningsområden 19 Produktsäkerhetslagen 119 Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle 9 Provtagning på djur 30 Ransoneringslagen 70 Receptfria läkemedel 126 Regeringen 1 Regionala företagsstöd 75 Regionalt främjandestöd 75 Regionalt investeringsstöd 76 Regioner 31 Rennäringen 24 Returpapper 155 Revisorsinspektionen 103 Riksgäldskontoret 65, 135 Risk- och sårbarhetsanalys 123 Rymdstyrelsen 9 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 106 Rörledningar 52 Salmonella 30 Sametinget 24, 106 Silver 51 Sjöfart 36, 49, 68, 118 Sjöräddningscentralen i Göteborg 105 Skatteverket 112, 113, 127, 160 Skjutvapen 89 Skogsbruket 53 Skogsodlingsmaterial 39, 81 Skogsstyrelsen 39, 106, 141 Skogsvård 18, 81 Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 127 Socialstyrelsen 31, 58, 123 Spel 21 /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Spetsteknik för hållbar stadsutveckling 147 Statens energimyndighet 9, 153 Statens haverikommission 100 /Träder i kraft I:2021-12-01/ Spetsteknik för hållbar stadsutveckling 147 Statens energimyndighet 9, 153, 163 Statens haverikommission 100 Statens jordbruksverk 6, 24, 106 Statens kulturråd 74, 161 Statens musikverk 134 Statligt tandvårdsstöd 128 Strukturfonder 106 /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Strålskyddslagen 27 Strålsäkerhetsmyndigheten 9 Styrelsen för ackreditering och 12, 137 teknisk kontroll /Träder i kraft I:2021-12-01/ Strålskyddslagen 27 Strålsäkerhetsmyndigheten 9, 163 Styrelsen för ackreditering och 12, 137 teknisk kontroll Styrgruppen för Food from Sweden 9 Stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden 75 /Träder i kraft I:2021-08-01/ Stöd vid korttidsarbete 9 Sveriges ekonomiska zon 42 /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Sågverk 39 Säkerhetsskydd 91 Särskild utredare 2 /Träder i kraft I:2021-12-01/ Sågverk 39 Säkerhetspolisen 163 Säkerhetsskydd 91, 163 Särskild utredare 2 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16, 128, 138, 139 Taxitrafiklagen 77 Teknisk kontroll 12 Tekniskt bedömningsorgan 137 Tekniskt bistånd 19 Tillväxtverket 9, 106 Tjänsteresor 47 Tobak och liknande produkter 61 Tobaksskatt 127 Traditionell kunskap 158 Trafiktillstånd 77 Trafikverket 9, 111, 117 /Upphör att gälla U:2021-12-01/ Transportbidrag 49 Transportstyrelsen 17, 118, 153 Trädgårdsväxter 38 /Träder i kraft I:2021-12-01/ Transportbidrag 49 Transportstyrelsen 17, 118, 153, 163 Trädgårdsväxter 38 Tullagen 48 Tullkontor 48 Täktverksamhet 35 Upphovsrätt 150 Uppvärmning 93 Utsläpp av växthusgaser 122 Utsäde 59 Vapenlagen 89 Vattenverksamhet 92 Verket för innovationssystem 9 Vetenskapsrådet 66 Veterinär 30 Veterinärmedicinska läkemedel 28 Virkesmätning 18 Växter 38, 59, 97 Yrkestrafiklagen 77 Årsredovisningslagen 62 Ädelmetallarbeten 76 Ägarfrågor 10 Öppenvårdsapoteksservice 139 Förordning (2021:962).