Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1462 · Visa register
Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-12-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:769
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
1 § De medel som Pensionsmyndigheten tillfälligt ska förvalta enligt 64 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska placeras 1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret, 2. i skuldförbindelser utfärdade av staten, 3. i säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller 4. i statsgaranterade skuldförbindelser som omfattas av förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. Förordning (2010:1739). 2 § Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om uttaget av avgifter för kostnader vid fondbyte enligt 64 kap. 45 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2022:769). 3 § Om en avgift för kostnader för information om fonder enligt 64 kap. 40 § socialförsäkringsbalken inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns särskilda skäl, får Pensionsmyndigheten besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. Förordning (2022:769). Övergångsbestämmelser 2022:769 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2022. 2. Bestämmelsen i 3 § tillämpas på fondavtal som har ingåtts efter ikraftträdandet. För fondavtal som ingåtts före ikraftträdandet gäller 12 § i den upphävda förordningen (2018:1302) om premiepension.