Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1425 · Visa register
Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-12-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:303
Ikraft: 2010-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordningen kompletterar även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), i de delar EU- förordningen innehåller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (2019:710). Behörig myndighet 2 § Livsmedelsverket ska ta emot och handlägga ansökningar om registrering av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt ansökningar om ändring av produktspecifikation för och avregistrering av sådana produkter. Livsmedelsverket ska samråda med Statens jordbruksverk i ärenden som rör sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vad gäller produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2019:710). 2 a § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 2.2, 3.1 b, 7.5 och 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23 oktober 2019 om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar samt betala den avgift som medlemsstaten är skyldig att betala enligt artikel 13 i samma förordning. Förordning (2021:303). 2 b § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008. Förordning (2017:489). 2 c § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008. Förordning (2021:303). 3 § Livsmedelsverket ska övervaka att kontrollmyndigheterna fullgör sina förpliktelser enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. 4 § Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter och fatta de beslut i övrigt som behövs som komplettering till de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Kontrollmyndigheter 5 § Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen är den myndighet som är behörig att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 25 och 25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813), om något annat inte följer av 6 §. Förordning (2021:187). 6 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2021:187). 7 § Länsstyrelserna samordnar kommunernas kontrollverksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning. 8 § Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning. Livsmedelsverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 j i samma förordning. Förordning (2021:187). Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 9 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Förordning (2021:187). 10 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om 1. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som de bedriver, 2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och 3. skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Förordning (2021:187). Övriga bestämmelser om kontroll 11 § De kostnader som en kontrollmyndighet får till följd av åtgärder enligt 15 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, ska ersättas av den som var ägare till jordbruksprodukterna eller livsmedlen när de togs om hand. 12 § Har upphävts genom förordning (2019:710). Avgifter 13 § Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Förordning (2021:187). Övriga bestämmelser 14 § Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och denna förordning. 15 § Bestämmelser om överklagande finns i 19-20 a §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (2021:187).