Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1031 · Visa register
Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2009-10-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:818
Ikraft: 2009-12-15
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av – 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 3–5 §§, – 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 §§, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2016:807). 2 § I denna förordning avses med läkemedel: detsamma som i 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315), producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, avfall: detsamma som i 15 kap. 1 § miljöbalken, och farligt avfall: detsamma som i 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614). Förordning (2020:818). 3 § Det som i denna förordning sägs om läkemedel ska även gälla en vara eller varugrupp för vilken det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla. Förordning (2015:464). 4 § En producent ska utan ersättning ta hand om avfall som 1. utgörs av läkemedel, 2. uppkommit hos hushåll, och 3. lämnas av allmänheten till producenten. Skyldigheten enligt första stycket gäller inte farligt avfall. 5 § En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 4 § genom att ta emot avfallet på de försäljningsställen, med undantag för apoteksombud, som omfattas av producentens verksamhet. Skyldigheten att ta hand om avfall enligt första stycket gäller endast en sådan mängd läkemedel som står i rimlig proportion till den mängd läkemedel som producenten tillhandahåller. Förordning (2018:1111). 6 § Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent. Förordning (2020:707). 7 § En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt finns i 15 kap. 11 § miljöbalken. Förordning (2016:807). 8 § En producent ska informera dem som köper läkemedel av producenten om möjligheten att lämna avfall som utgörs av läkemedel till producenten och om varför avfallet bör hanteras på särskilt sätt.