Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:568 · Visa register
Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2008-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:959
Ikraft: 2009-01-01
1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567). Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:959). 2 § Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. 3 § Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsområde - informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer, - följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer, - följa forsknings- och utvecklingsarbete, - hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering, och - ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.