Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:556 · Visa register
Förordning (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2008-06-12
Ikraft: 2008-08-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:517
Upphävd: 2013-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet. Statsbidraget lämnas endast i mån av tillgång på medel. Ändamål 2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja internationella kulturutbyten samt etnisk och kulturell mångfald. Definitioner 3 § I denna förordning avses med internationell kulturverksamhet: verksamhet på kulturområdet som berör Sverige och minst ett annat land, interkulturell kulturverksamhet: verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald. Villkor för statsbidraget 4 § Statsbidrag får ges till internationell eller interkulturell kulturverksamhet av hög kvalitet. Verksamheten ska vara av professionell art. Den kan bedrivas löpande eller vara i form av ett projekt. Om en verksamhet får statsbidrag för både löpande verksamhet och för ett projekt, ska hänsyn tas till det när statsbidragets storlek bestäms. Detsamma gäller om en verksamhet redan får annat statligt stöd. 5 § När statsbidrag lämnas till näringsidkare är bidraget att se som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förordningen samt av 18-20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Ärendenas handläggning 6 § Ansökningar om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd. Redovisning 7 § Den som mottar statsbidrag är skyldig att redovisa för Statens kulturråd hur medlen har använts. Återkrav 8 § Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om 1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, 4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 7 §, eller 5. villkor i beslutet inte har följts. Bemyndigande 9 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Överklagande 10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.