Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:977 · Visa register
Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
Departement: Justitiedepartementet D
Utfärdad: 2007-11-22
Omtryck: SFS 2016:102
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:230
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Valmyndigheten ansvarar för frågor om val och landsomfattande folkomröstningar. 2 § Myndigheten ska - ansvara centralt för genomförandet av val och folkomröstningar, och - i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt lag eller förordning. Myndigheten ska även vara nationell kontaktpunkt och behörig myndighet för kontroll och intygande av antalet giltiga stödförklaringar som har gjorts av svenska medborgare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet. Förordning (2021:230). Ledning 3 § Myndigheten leds av en nämnd. 4 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. För andra ledamöter än ordföranden och vice ordföranden ska det finnas ersättare. Organisation 5 § Vid nämnden finns ett kansli och en sekreterare. För sekreteraren ska det finnas en ersättare. Förordning (2016:102). 6 § Nämndens sekreterare ansvarar för kansliet. Förordning (2016:102). 7 § Skatteverket upplåter lokaler och sköter administrativa och handläggande uppgifter åt Valmyndigheten. Förordning (2016:102). Anställningar och uppdrag 8 § Vice ordförande utses av regeringen. Förordning (2016:102). 9 § Skatteverket uppdrar, i samråd med nämnden, åt någon som är anställd vid Skatteverket att vara nämndens sekreterare och utser en ersättare för denne. Förordning (2016:102). Ärendenas handläggning 10 § När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter i nämnden vara närvarande. Myndigheten får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till nämndens sekreterare att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de bör avgöras av nämnden. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Förordning (2016:102). Årlig redogörelse 11 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret och om kostnaderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska förklaras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren. Förordning (2016:1040). Tillämpligheten av vissa förordningar 12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten. Förordning (2016:1040). Rätt att meddela föreskrifter 13 § Myndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av 1. lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar, 2. folkomröstningslagen (1979:369), och 3. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela landet. Förordning (2016:1040). Övergångsbestämmelser 2019:1142 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för medborgarinitiativ som registrerats före ikraftträdandet.