Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:913 · Visa register
Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2007-11-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:566
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § /Upphör att gälla U:2021-08-01/ Arbetsmiljöverket ansvarar för arbetsmiljö-, arbetstids- och utstationeringsfrågor. Myndigheten ansvarar även för vissa frågor om marknadskontroll och för vissa miljöfrågor. Myndighetens ansvar gäller inte i den utsträckning frågorna ska hanteras av någon annan myndighet. Förordning (2017:1160). 1 § /Träder i kraft I:2021-08-01/ Arbetsmiljöverket ansvarar för arbetsmiljö-, arbetstids- och utstationeringsfrågor. Myndigheten ansvarar även för 1. vissa frågor om marknadskontroll, 2. vissa miljöfrågor, och 3. vissa frågor som rör Europeiska arbetsmyndigheten som har inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344 och den myndighetens verksamhetsområde. Myndighetens ansvar gäller inte i den utsträckning frågorna ska hanteras av någon annan myndighet. Förordning (2021:566). 1 a § Myndigheten ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på arbetsmarknaden och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska också arbeta för att regelverket inom dess verksamhetsområde följs. Förordning (2017:1160). 2 § /Upphör att gälla U:2021-08-01/ Myndigheten har särskilt till uppgift att 1. ha tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs och planera tillsynen främst med utgångspunkt i analyser av arbetsmiljörisk och risk för att aktörer medvetet bryter mot regelverket, 2. vara förbindelsekontor för utstationering, ha tillsyn över att bestämmelserna om anmälningsskyldighet vid utstationering följs och ha hand om ett register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige, 3. ansvara för marknadskontroll a) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, b) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar, i den ursprungliga lydelsen, c) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl, i den ursprungliga lydelsen, d) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, i den ursprungliga lydelsen, e) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, i den ursprungliga lydelsen, samt f) i övrigt av sådana produkter enligt 3 kap. 8–10 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) som kan användas yrkesmässigt, 4. meddela föreskrifter och allmänna råd enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen, 5. ta fram och tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad information inom sitt ansvarsområde, där små och medelstora företags behov särskilt ska beaktas, 6. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, där skillnader mellan kvinnor och män särskilt ska belysas, 7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och 8. vara yrkesinspektionsorgan som deltar i Europeiska kommissionens yrkesinspektörskommitté enligt kommissionens beslut 95/319/EG av den 12 juli 1995 om inrättande av en yrkesinspektörskommitté. Förordning (2018:129). 2 § /Träder i kraft I:2021-08-01/ Myndigheten har särskilt till uppgift att 1. ha tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs och planera tillsynen främst med utgångspunkt i analyser av arbetsmiljörisk och risk för att aktörer medvetet bryter mot regelverket, 2. vara förbindelsekontor för utstationering, ha tillsyn över att bestämmelserna om anmälningsskyldighet vid utstationering följs och ha hand om ett register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige, 3. ansvara för marknadskontroll a) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, b) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar, i den ursprungliga lydelsen, c) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl, i den ursprungliga lydelsen, d) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, i den ursprungliga lydelsen, e) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, i den ursprungliga lydelsen, och f) i övrigt av sådana produkter enligt 3 kap. 8-10 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) som kan användas yrkesmässigt, 4. meddela föreskrifter och allmänna råd enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen, 5. ta fram och tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad information inom sitt ansvarsområde, där små och medelstora företags behov särskilt ska beaktas, 6. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, där skillnader mellan kvinnor och män särskilt ska belysas, 7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 8. vara yrkesinspektionsorgan som deltar i Europeiska kommissionens yrkesinspektörskommitté enligt kommissionens beslut 95/319/EG av den 12 juli 1995 om inrättande av en yrkesinspektörskommitté, 9. ansvara för övergripande samordning av frågor som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 och som är av betydelse för flera myndigheter eller arbetsmarknadens parter, och 10. representera Sverige i Europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete som har inrättats enligt artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149, inbegripet att på nationell nivå samordna arbetet med berörda myndigheter och med arbetsmarknadens parter. Förordning (2021:566). 3 § Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2017:1160). 4 § Arbetsmiljöverket får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. 4 a § Myndigheten ska bedriva verksamheten så att den främjar mångfald och jämställdhet och en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling. Förordning (2017:1160). Samråd 5 § Arbetsmiljöverket ska samråda med arbetsmarknadens parter samt med andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för verksamheten. 6 § Arbetsmiljöverket ska samråda med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer innan myndigheten beslutar föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller regioner eller beslutar i förvaltningsärenden av större vikt. Förordning (2019:1060). Samverkan 7 § Arbetsmiljöverket ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Ledning 8 § Arbetsmiljöverket leds av en myndighetschef. 9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Organisation 10 § Generaldirektören ska inrätta partssammansatta samrådsorgan som stöd för verksamheten. Anställningar och uppdrag 11 § Generaldirektören är myndighetschef. 12 § Har upphävts genom förordning (2010:166). Personalansvarsnämnd 13 § Vid Arbetsmiljöverket ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 14 § Arbetsmiljöverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 15 § Om inte annat är föreskrivet får Arbetsmiljöverket ta ut avgifter för uppgifter som verket efter beställning lämnar från informationssystemet om arbetsskador. Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Övriga bestämmelser 16 § Arbetsmiljöverket får besluta om skälig ersättning till den som är anställd vid verket för sakskada som har uppstått i tjänsten. Överklagande 17 § Arbetsmiljöverkets beslut enligt 16 § får inte överklagas.