Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:826 · Visa register
Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2007-11-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1073
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens skaderegleringsnämnd har till uppgift att på begäran av en myndighet under regeringen yttra sig i ärenden om ersättning för personskada eller annan skada. Myndigheten ska pröva ärenden som beslutats av Kammarkollegiet enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering och lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Förordning (2021:1073). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. 3 § Nämnden ska bestå av högst fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Ledamöterna ska vara jurister med erfarenhet som domare. Vice ordförande utses av regeringen för en bestämd tid. Nämnden är beslutsför med tre ledamöter. Förordning (2015:286). Organisation 4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Anställningar och uppdrag 5 § Hos nämnden finns sakkunniga med erfarenhet av skaderegleringsarbete inom försäkringsverksamhet. Sakkunniga hos nämnden utses av regeringen för en bestämd tid. Ersättning till sakkunniga beslutas av regeringen. Förordning (2016:420). Tillämpligheten av vissa förordningar 6 § Förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten. 7 § Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid nämnden, tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. När ersättningen beräknas ska 1. den som söker ersättning enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering eller lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förordningen, och 2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen. Förordning (2021:1073).