Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:824 · Visa register
Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2007-11-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:733
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har vidare enligt vad som föreskrivs i denna förordning eller i någon annan författning uppgifter avseende bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, resegarantier, registrering av trossamfund, registrering av idéburna organisationer, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet och auktorisation av tolkar och översättare. Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital. Förordning (2022:904). 2 § Myndigheten ska företräda staten 1. i ärenden om ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, och 2. i andra ärenden som Justitiekanslern uppdrar åt myndigheten att handlägga. Myndigheten ska även företräda allmänt vattenområde, i den utsträckning någon annan myndighet inte har till uppgift att göra det. 3 § Myndigheten ska föra talan för det allmänna 1. för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen i enlighet med vad som anges i miljöbalken, 2. mot beslut som avses i – 19 kap. 22 § jordabalken, – 19 kap. 4 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), – 4 kap. 26 § lagen (2008:990) om företagshypotek, samt – 2 kap. 29 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2010:1870). 4 § Myndigheten ska besluta om ersättning enligt 1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m., 2. förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket, 3. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning, 4. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m., 5. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m., 6. lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering, och 7. lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Myndigheten får av allmänna medel bevilja skälig ersättning för inställelsekostnader till den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos myndigheten. Förordning (2021:1072). 5 § Myndigheten ska ansvara för 1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter, 2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestämmelser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa andra ärenden som rör stiftelser, 3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift att göra det, 4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur, 5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av Regeringskansliet a) redovisa detta innehav, b) värdera innehavet efter samråd med Ekonomistyrningsverket, c) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och d) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser, 6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de villkor som kan vara förenade med bidragen, 7. att efter beslut av regeringen hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört, 8. att för statens räkning återkräva utbetald ersättning från försäkringsgivaren enligt 14 § lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering och 20 § lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19, 9. att när det gäller statens ägarandelar i Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och Nordiska investeringsbanken a) värdera och redovisa detta innehav, och b) bevaka och redovisa kapitaltillskott och andra ekonomiska händelser, och 10. att för statens räkning a) betala ut ett skadestånd som Justitiekanslern eller behörig svensk domstol har bestämt med stöd av 93 b § patentlagen (1967:837), b) begära proportionerliga bidrag till det utbetalda skadeståndet från övriga avtalsslutande medlemsstater i enlighet med artikel 22.3 i det avtal som anges i 93 a § patentlagen, och c) betala ut ett proportionerligt svenskt bidrag till ett skadestånd som en behörig myndighet eller domstol i en annan avtalsslutande medlemsstat har betalat ut i enlighet med artikel 22.1 och 22.2 i det avtal som anges i 93 a § patentlagen. Förordning (2023:220). 5 a § Myndigheten får begära in värderingsunderlag från andra myndigheter som redovisar aktier och andelar i statens hel- och delägda företag för redovisning enligt 2 a § förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten. Förordning (2020:1206). 6 § Myndigheten ska vidare ansvara för 1. att på plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter enligt särskilda förteckningar, 2. att förvara förteckningar över sådan lös egendom i de kungliga slotten och hovstallet som tillhör staten, 3. att förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom som står under myndighetens förvaltning, 4. att föra liggare över Sveriges indelning, 5. att göra fastighetsrättsliga arkivutredningar, och 6. att bevaka statliga lån som anförtrotts myndigheten. 6 a § Har upphävts genom förordning (2014:123). 7 § Efter överenskommelse kan myndigheten för statliga myndigheter och stiftelser med statlig anknytning tillhandahålla 1. ekonomiska, juridiska och administrativa tjänster, 2. fordringsbevakning, 3. ett internt statligt riskfinansieringssystem, och 4. metoder för riskhantering och övrigt biträde i myndigheternas riskhantering. Myndigheten kan efter överenskommelse tillhandahålla kapitalförvaltning, inklusive redovisning och andra administrativa tjänster, för myndigheter, stiftelser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området. Regeringen får i ett enskilt fall besluta att myndigheten får tillhandahålla tjänster enligt andra stycket för andra organisationer. Förordning (2014:123). 7 a § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt 1. Fideikommissnämnden, 2. Statens skaderegleringsnämnd, 3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, 4. Statens överklagandenämnd, 5. Arvsfondsdelegationen, 6. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 7. Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, och 8. Alkoholsortimentsnämnden. Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt 1. Kärnavfallsfonden, 2. Nämnden mot diskriminering, och 3. Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet. Förordning (2018:1341). 8 § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:181). 8 a § Myndigheten ska ansvara för att upphandla samordnade ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom området informations-teknik gäller ansvaret den offentliga förvaltningen. I uppgiften ingår att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtal som myndigheten har upphandlat. Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för myndigheternas anskaffning av varor och tjänster. Inom området informationsteknik ska myndigheten särskilt beakta förvaltningsgemensamma standarder samt intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. Förordning (2016:1144). 8 b § Myndigheten ska som behörig myndighet fullgöra de uppgifter som följer av lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. Förordning (2016:181). 8 c § Myndigheten ska som nationell kontaktpunkt fullgöra de uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUPP-förordningen). Myndigheten ska även fullgöra den kontrolluppgift som Sverige som medlemsstat har enligt artikel 24.1 i EUPP-förordningen. Förordning (2017:152). 8 d § Har upphävts genom förordning (2023:733). 8 d § Myndigheten ska som beslutande myndighet fullgöra de uppgifter som följer av lagen (2023:730) om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen. Förordning (2023:733). 8 e § Myndigheten utför de uppgifter som följer av lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst och förordningen (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förordning (2018:1900). 8 f § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Förordning (2021:821). 8 g § Myndigheten ska ansvara för det grundläggande omställnings- och kompetensstödet. Förordning (2022:853). 8 h § Myndigheten utför de uppgifter som följer av lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer och förordningen (2022:903) om registrering av idéburna organisationer. Förordning (2022:904). Ledning 9 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Rådet för grundläggande omställnings- och kompetensstöd 10 § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet för grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Det rådgivande organet ska bistå Kammarkollegiet i frågor inom det grundläggande omställnings- och kompetensstödet. Förordning (2022:853). 11 § Rådet för grundläggande omställnings- och kompetensstöd består av myndighetschefen eller en anställd i myndigheten som myndighetschefen utser, som är ordförande, och det antal ledamöter som myndigheten bestämmer. Minst hälften av ledamöterna ska representera registrerade omställningsorganisationer eller deras huvudmän. Förordning (2022:853). Fonddelegationen 12 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvaltningen, fonddelegationen. Delegationen har till uppgift att besluta om 1. långsiktig placeringsinriktning, 2. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med kapitalförvaltningen, och 3. andra strategiska frågor. Förordning (2011:496). 13 § Har upphävts genom förordning (2016:971). 14 § Fonddelegationen består av högst sju ledamöter. Myndighetschefen ingår i delegationen och är dess ordförande. 15 § Fonddelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Delegationen för kommunal ekonomi i balans 15 a § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för kommunal ekonomi i balans. Delegationen ska pröva frågor om bidrag enligt förordningen (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Förordning (2021:821). 15 b § Delegationen består av en ordförande och högst fyra andra ledamöter. Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2021:821). 15 c § Delegationen ansvarar för sina beslut. Delegationen ansvarar för sin verksamhet i övrigt inför myndighetens ledning. Förordning (2021:821). 15 d § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att delegationen tilldelas resurser för sin verksamhet och att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2021:821). Anställningar och uppdrag 16 § Generaldirektören är myndighetschef. 17 § Andra ledamöter i fonddelegationen än myndighetschefen utses av regeringen för en bestämd tid. 17 a § Ledamöter i Delegationen för kommunal ekonomi i balans utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser även ordförande i delegationen. Förordning (2021:821). 17 b § Ledamöterna i Rådet för grundläggande omställnings- och kompetensstöd utses av myndigheten för en bestämd tid. Förordning (2022:853). Personalansvarsnämnd 18 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 19 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2008:1260). Avgifter 20 § Myndighetens verksamhet enligt 4 och 7 §§, 7 a § andra stycket och 8 a § ska finansieras genom avgifter. Det gäller även ärenden som lämnas över enligt 9 § första stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Myndigheten får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning (2016:971). Överklagande 21 § Myndighetens beslut enligt 5 § 6 får inte överklagas. Förordning (2011:120). Övergångsbestämmelser 2023:733 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 2. Den upphävda paragrafen gäller dock för statsbidrag som har beslutats av Kammarkollegiet före ikraftträdandet.