Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:656 · Visa register
Förordning (2007:656) om exportkreditgaranti
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2007-06-28
Ändring införd: t.o.m SFS 2011:302
Ikraft: 2007-07-30
Förutsättningar för beviljande av exportkreditgaranti 1 § I syfte att främja svensk export av varor och tjänster samt det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft får Exportkreditnämnden utfärda statsgaranti (exportkreditgaranti) för täckning av förlust i anslutning till exportaffärer om det föreligger ett betydande svenskt intresse. Ett svenskt intresse föreligger om den verksamhet som skall garanteras bedöms vara av svenskt samhällsintresse eller på annat sätt till gagn för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. 2 § Exportkreditgaranti får beviljas för täckning av förlust i verksamhet som avser export eller indirekt avser export vilken genomförs av svenskt företag, av företag med säte utomlands i vilket det finns ett betydande svenskt intresse eller av företag som köper varor och tjänster från Sverige. 3 § Exportkreditgaranti skall beviljas i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden om statsstödd exportfinansiering. 4 § Exportkreditgaranti får beviljas som ett komplement till utbudet av garantier på den privata marknaden och normalt inte omfatta sådana förluster mot vilka skydd kan erhållas genom sedvanlig transport-, brand- eller stöldförsäkring eller på annat liknande sätt. 5 § Exportkreditgarantier får endast beviljas för transaktioner vars utformning inte strider mot lag eller andra författningar. 6 § Har upphävts genom förordning (2011:302). 7 § Exportkreditgaranti får avse endast sådan förlust som är föranledd av 1. att köpare, låntagare eller annan gäldenär inte har fullgjort sina förpliktelser mot garantitagaren, 2. att en myndighet i utlandet har infört moratorium eller opåräknat hindrat eller fördröjt export, import eller överföring av betalning eller vidtagit annan liknande åtgärd, 3. att en myndighet i utlandet har beslutat om beslag eller liknande åtgärd, 4. krig, inre oroligheter, naturkatastrof eller annan extraordinär händelse i utlandet, 5. annan händelse som bedömts vara väsentlig inom ramen för återförsäkringsavtal, eller 6. annan jämförbar händelse. 8 § Exportkreditgaranti får inte avse sådan förlust enligt 7 § som garantitagaren själv har föranlett eller medverkat till. Om rätten till ersättning på grund av en exportkreditgaranti som har beviljats överlåts till någon som säkerhet vid finansiering av den export som omfattas av exportkreditgarantin, får exportkreditgarantin avse varje utebliven betalning från köparens sida. Premier m.m. 9 § Har upphävts genom förordning (2011:302). Exportkreditnämnden 10 § Ärenden enligt denna förordning prövas av Exportkreditnämnden. Om ett ärende är av större vikt, får nämnden med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning. 11 § Exportkreditnämnden beslutar i vilken valuta exportkreditgarantin skall lämnas. 12 § Beslut av Exportkreditnämnden enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2011:302 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011 i fråga om 6 § och i övrigt den 1 januari 2012.