Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:459 · Visa register
Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2007-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:928
Ikraft: 2007-07-01
1 § Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag. Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas. Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. Lag (2014:479). 2 § Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berörd region som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län. Lag (2019:928). 3 § Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av 1. förtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget, 2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, och 3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer. Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet. Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter. Lag (2019:928). 4 § Vid strukturfondspartnerskapens handläggning tillämpas bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:828).