Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1345 · Visa register
Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-12-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:738
Ikraft: 2008-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för 1. kortare studier om funktionsnedsättning, 2. kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning, och 3. studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Statsbidrag enligt första stycket 1 får lämnas till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga i syfte att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta del i samhällslivet. Förordning (2020:459). 2 § Statsbidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anvisade för ändamålet. Om anvisade medel inte räcker för bidrag till alla sökande, ska vid bedömningen av vem som ska få bidrag hänsyn tas till den sökandes behov av utbildning. Statsbidrag lämnas endast till personer som är bosatta i Sverige. 3 § Statsbidrag enligt denna förordning administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:436). Utbildning som statsbidrag får lämnas för 4 § Statsbidrag får lämnas för 1. utbildning vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, eller 2. kommunal vuxenutbildning. Förordning (2020:459). Utbildningens omfattning 5 § För studier enligt 1 § första stycket 1 och 2 får statsbidrag enligt 4 § lämnas för en utbildning som omfattar högst 14 dagar eller 112 timmar. Till en och samma studerande får bidrag till sådana studier lämnas för högst 30 dagar eller 240 timmar per år. Förordning (2020:738). Statsbidragets storlek 6 § Statsbidrag för utbildning ska lämnas med ett belopp per dag eller per timme som är lika för alla bidragsmottagare. Ett bidrag som lämnas per timme ska motsvara en åttondel av det bidrag som lämnas per dag. För studier enligt 1 § första stycket 3 får statsbidrag enligt 4 § lämnas till en studerande med högst 9 700 kronor per månad. Förordning (2020:738). Ersättning för resor, kost och logi 7 § Vid studier enligt 1 § första stycket 1 och 2 får bidrag även lämnas för skäliga kostnader för resor, kost och logi för den enskilde i anslutning till utbildningen. Allmänna bestämmelser Ansökan 8 § Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:436). Samordning med andra ersättningar 9 § Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bidraget avser, får 1. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), eller 2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader för resor, kost och logi enligt 7 §. Förordning (2017:831). Utbetalning 10 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala ut statsbidraget i efterskott efter rekvisition från den studerande. Rekvisitionen ska vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska lämnas på heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för honom eller henne, ska förmyndaren eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha skrivit sitt samtycke på ansökan. Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser. Specialpedagogiska skolmyndigheten får begära att den studerande lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om bidraget får betalas ut. Den studerande ska i rekvisitionen lämna dessa uppgifter. Förordning (2008:436). Återkrav 11 § Den som genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp är återbetalningsskyldig. Detsamma gäller den som på något annat sätt har fått statsbidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att kräva tillbaka det som har betalats ut för mycket, om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns synnerliga skäl, får myndigheten helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget. Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har avlidit. Förordning (2008:436). Ränta 12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag då statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl, får Specialpedagogiska skolmyndigheten helt eller delvis avstå från att ta ut ränta. Förordning (2008:436). Överklagande 13 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 10 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1032). Rätt att meddela föreskrifter 14 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Myndigheten får även meddela föreskrifter om statsbidragets storlek. Förordning (2008:436). Övergångsbestämmelser 2008:436 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet. 2012:294 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för statsbidrag för vuxenutbildning för utvecklingsstörda. 2012:528 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag till studerande som har påbörjat eller antagits till en utbildning före ikraftträdandet, dock längst till och med den 31 augusti 2015. 2017:831 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. För personer som får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 9 § i den äldre lydelsen. 2020:459 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 2020:738 1. Denna förordning träder i kraft den 24 augusti 2020. 2. Bestämmelserna i 5 och 6 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock på statsbidrag som avser tid från och med den 1 juli 2020. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 juli 2020.