Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1117 · Visa register
Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2007-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:819
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor. Konkurrensverket är också tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen och i fråga om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Förordning (2021:584). 2 § Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrensverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1231). 3 § Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av 1. konkurrenslagen (2008:579), 2. 21 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 21 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 17 kap. 1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 18 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt 5 och 9- 11 §§ lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik, 3. lagen (2014:836) om näringsförbud, 4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., 5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, 6. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område, 7. konkurrensförordningen (2021:87), 8. 5 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 9. lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet och förordningen (2021:88) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet, och 10. 14 § lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter och förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet när Arbetsförmedlingen tillämpar lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen om valfrihetssystem. Förordning (2023:819). 4 § Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 § 1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde, 2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen, 3. avge yttranden enligt 3 § förordningen (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning och 5 kap. 1 § förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation, 4. samla in uppgifter för statistikändamål, 5. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga beslut som gäller tillämpningen av 20 kap. 14 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap. 14 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 16 kap. 14 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 6. fullgöra de uppgifter som ska skötas av en nationell konkurrensmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, och 7. inom ramen för sina uppgifter enligt 1 arbeta för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Förordning (2022:516). 4 a § Har upphävts genom förordning (2015:528). 5 § Konkurrensverket ska till Europeiska kommissionen 1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offentliga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och 2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räkenskapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk information om sådana företag som sägs i 1. Konkurrensverket ska vidare, om kommissionen begär det, överlämna information från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvärdera dessa redovisningar. Förordning (2010:645). 6 § Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Verket får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra länder. Förordning (2015:528). 7 § Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar inte att Konkurrensverket, på eget initiativ eller efter en förfrågan, lämnar ut uppgifter till 1. konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller Norge när det är nödvändigt för att uppfylla avtal mellan dessa länder och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor, 2. en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen vid bistånd som lämnas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad, i den ursprungliga lydelsen, eller 3. en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen. Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt. Förordning (2021:584). 8 § Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om 1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden, 2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 3. tillämpningen av 4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och 4. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler. Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna. Förordning (2021:89). 9 § Konkurrensverket ska underrätta Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten innan verket ansöker om näringsförbud enligt 17 § lagen (2014:836) om näringsförbud. Förordning (2021:89). 9 a § Har upphävts genom förordning (2015:528). Samverkan 10 § Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myndigheter och andra berörda aktörer. Verket bör vidare samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder. Konkurrensverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla den offentliga upphandlingen. Förordning (2021:89). Ledning 11 § Konkurrensverket leds av en myndighetschef. Rådet för forskningsfrågor 12 § Vid Konkurrensverket ska det finnas ett råd för forskningsfrågor. Rådet har till uppgift att bistå Konkurrensverket i arbetet med att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet. Rådet ska även tillföra verket och Upphandlingsmyndigheten sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verkets och myndighetens verksamhet. Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet. Förordning (2015:528). 13 § Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter, som utses av Konkurrensverket efter samråd med Upphandlingsmyndigheten. Rådets sammansättning ska vara representativ för de uppgifter som det har att utföra enligt 12 §. Förordning (2015:528). 14 § Ett beslut om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning kan inte överklagas. Förordning (2021:89). Anställningar och uppdrag 15 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 16 § Vid Konkurrensverket ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av viss förordning 17 § I administrativa ärenden ska Konkurrensverket tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 18 § Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt Regeringskansliet, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare. Konkurrensverket får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begränsning som följer av andra stycket samma paragraf. Övergångsbestämmelser 2007:1117 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket ska upphöra att gälla. 2. Ledamot i Rådet för forskningsfrågor som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår som sådan ledamot under den tid som han eller hon har utsetts för.