Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1076 · Visa register
Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:520
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Notarienämnden handlägger vissa frågor som rör notarietjänstgöring enligt notarieförordningen (1990:469). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. 3 § Nämnden består av högst sex personer. För varje annan ledamot än ordföranden finns en ersättare. Organisation 4 § Kammarrätten i Jönköping utför administrativa uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:520). Handläggning av ärenden 5 § Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av principiell natur eller annars av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 6 § Om ett ärende är så brådskande att det inte kan avgöras vid ett sammanträde, får det avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Även i andra fall än som avses i första stycket får ärenden avgöras utan sammanträde, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och är ense om utgången. 7 § Kammarrätten i Jönköping svarar för beredning och föredragning av ärendena. Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som avgörs vid sammanträden med nämnden. Förordning (2017:520). 8 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller någon anställd vid Kammarrätten i Jönköping får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (2017:520). 9 § Chefen för Domstolsverket eller den denne utser får närvara vid sammanträden med nämnden utom när nämnden handlägger ärenden som överklagats dit. Anställningar och uppdrag 10 § Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre år. Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och en att vara vice ordförande. Rätt att meddela föreskrifter 11 § Myndigheten får meddela föreskrifter om notarietjänstgöring och notariemeritering. Undantag från myndighetsförordningen 12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 5 § om delegering, 8 § om arbetsgivarpolitik, och 16 § om beslutförhet vid brådskande ärenden.