Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1068 · Visa register
Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:51
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § /Upphör att gälla U:2022-05-26/ I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning - prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 § samma lag, - prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt 29 § samma lag, - utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag, - prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 7 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter, och - prövar vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Förordning (2021:1226). 1 § /Träder i kraft I:2022-05-26/ I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning - prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 § samma lag, - prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt 29 § samma lag, - utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag, - prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 7 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter, och - prövar vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Förordning (2022:51). Ledning 2 § Överklagandenämnden för etikprövning leds av en nämnd. Förordning (2018:1882). 3 § I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför. Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden. Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens. Organisation 4 § Ordföranden utser en eller flera av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid. En vetenskaplig sekreterare ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens. Förordning (2019:1154). 5 § Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2018:1882). Ärendenas handläggning 6 § Ärendena avgörs efter föredragning. En vetenskaplig sekreterare är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden. Förordning (2019:1154). 7 § När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 8 § I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att ordföranden får lämna över vissa uppgifter till en föredragande i nämnden. Ett sådant överlämnande ska ske i särskilt beslut. /Rubriken upphör att gälla U:2022-03-01/ Undantag från myndighetsförordningen /Rubriken träder i kraft I:2022-03-01/ Årlig redogörelse 9 § /Ny beteckning 11 § U:2022-03-01/ Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning: 5 § om delegering, 14 § om nämndens sammansättning, 15 och 16 §§ om beslutsförhet, och 27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2019:1154). 9 § /Träder i kraft I:2022-03-01/ Överklagandenämnden för etikprövning ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (2022:51). /Rubriken träder i kraft I:2022-03-01/ Tillämpligheten av vissa förordningar 10 § Har upphävts genom förordning (2019:1154). 10 § /Träder i kraft I:2022-03-01/ Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2022:51). /Rubriken träder i kraft I:2022-03-01/ Undantag från myndighetsförordningen 11 § Har upphävts genom förordning (2019:1154). 11 § /Träder i kraft I:2022-03-01/ Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning: 5 § om delegering, 14 § om nämndens sammansättning, 15 och 16 §§ om beslutsförhet, och 27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2022:51). 12 § Har upphävts genom förordning (2019:1154). 13 § Har betecknats 9 § genom förordning (2019:1154). Övergångsbestämmelser 2022:51 Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2022 i fråga om 1 § och i övrigt den 1 mars 2022.