Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:90 · Visa register
Vägmärkesförordning (2007:90)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2007-03-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:70
Övrigt: Inga symboler eller vägmärken är med här. Rättelseblad 2007:90, 2014:1038 och 2017:923 har iakttagits. Rättelsesida 2018:1558 har iakttagits.
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom - vägmärken och tilläggstavlor, - trafiksignaler, - vägmarkeringar, - andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt, - säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg, samt - tecken av polisman m.fl. 2 § I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210). Beteckning Betydelse Symbol Bild som används i stället för en text. Vägvisningsplan En förteckning över geografiska mål som ska anges med lokaliseringsmärken för vägvisning längs de allmänna vägarna. Förordning (2017:923). 3 § Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktionshindrade. 4 § Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår av denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Vägmärken och tilläggstavlor kan vara lysande. Text och symbol kan då vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket eller tilläggstavlan är dock alltid lysande röd. Förordning (2017:923). 5 § Ett vägmärke, en annan anordning för anvisningar för trafiken, en stolpe eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller visa ett märke eller en anordning får inte förses med någonting som saknar samband med märkets eller anordningens ändamål. Förordning (2017:923). 6 § Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats. Ansvarig Plats Ansvaret gäller 1. Kommunen a) På väg inom I andra fall än enligt tättbebyggt område 2 a, 2 c och 7–10. som inte är enskild och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare b) På enskild väg Hastighetsbegränsningar, inom tättbebyggt föreskrifter enligt 41 § område och på sådan väglagen (1971:948), väg utom tättbebyggt andra lokala område där kommunen trafikföreskrifter är väghållare enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten när det behövs för att tillgodose ett allmänt behov. c) På alla vägar Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av kommunen. d) I terräng Förbud, påbud eller andra anvisningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten. 2. Den a) På allmän väg I andra fall än enligt statliga där staten är 7-10. väghållnings- väghållare myndigheten b) På annan enskild Hastighetsbegränsningar, väg utom tättbebyggt föreskrifter enligt 41 § område än där väglagen, andra lokala kommunen är trafikföreskrifter väghållare enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten där det behövs för att tillgodose ett allmänt behov. c) På väg som Stopplikt eller ansluter till väjningsplikt som allmän väg där följer av lokal staten är trafikföreskrift om väghållare sådan plikt, om cirkulationsplats eller om att väg ska vara huvudled. d) På alla vägar Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av den statliga väghållningsmyndigheten. 3. Den som På allmän skoterled Markeringar som anges i svarar för 9 § terrängkörnings- skoterled- förordningen (1978:594). hållningen på allmän skoterled 4. Ägare till På enskild väg Sådant som inte ska enskild väg märkas ut av någon annan. 5. Markägare Inom område där Förbud eller villkor som avses i markägaren förbjuder som markägaren 2 § andra eller ställer upp beslutat. stycket lagen villkor för parkering (1984:318) om och tillkännager kontrollavgift förbuden eller vid olovlig villkoren enligt parkering lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering 6. Markägare I terräng Sådant som inte ska märkas ut av någon annan. 7. Innehavare Vid plankorsning Märke A39, kryssmärke, av järnväg J3, livsfarlig ledning, eller spårväg Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. 8. Polisman På väg och i terräng Polismans tecken och eller någon anordning X6, särskild annan som varningsanordning. förordnats att ge anvisningar till trafikant 9. Polis- På väg och i terräng Särskilda trafikregler myndigheten enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Polismyndigheten. 10. Tullverket På väg och i terräng Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Tullverket. 11. Annan än På väg och i terräng Anordning X6, särskild dem som anges varningsanordning, i i 8 samband med uppställning av fordon eller vid någon annan verksamhet som kan medföra att framkomligheten minskar. Förordning (2017:923). 7 § Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anordningar och tecken för anvisningar för trafiken sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut och tas bort. I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om utmärkning. Förordning (2017:923). 8 § Trafikverket beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med järnväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort. Kommunen beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med spårväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort. Förordning (2017:923). 9 § Väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken får sättas upp endast för utmärkning av förbud, påbud eller någon annan trafikregel som följer av trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningsförordningen (1978:594), väglagen (1971:948) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndiganden i dessa författningar. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det inte behövs sådan föreskrift om förbud, påbud eller annan trafikregel som avses i första stycket för att ett visst väjningspliktsmärke, förbudsmärke, påbudsmärke eller anvisningsmärke skall få sättas upp. Märkena får även användas för tillkännagivande enligt 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, av markägares beslutade parkeringsförbud eller villkor för parkering. Förordning (2008:1180). 10 § Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering använder vägmärken, ska markägarens namn och telefonnummer anges på en tilläggstavla. Om markägaren företräds av ett ombud, får i stället dennes namn och telefonnummer anges. Används vägmärke E19, parkering, eller E20, områdesmärke, vid samtliga infarter till ett område för att tillkännage markägarens förbud eller villkor för parkering i området behöver tilläggstavlan endast sättas upp under dessa vägmärken. Förordning (2017:923). Särskilda bestämmelser för terräng 11 § Om det finns skäl att märka ut ett förbud eller någon annan föreskrift eller att varna för eller upplysa om något förhållande som rör den som färdas i terräng, sker detta genom ett vägmärke. I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om att Naturvårdverket i vissa fall får meddela föreskrifter om utmärkning i terräng. 2 kap. Vägmärken och tilläggstavlor Inledande bestämmelser 1 § Vägmärken delas in i A. varningsmärken, B. väjningspliktsmärken, C. förbudsmärken, D. påbudsmärken, E. anvisningsmärken, F. lokaliseringsmärken för vägvisning och lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik, G. lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m., H. lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m., I. lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål, och J. upplysningsmärken. Förordning (2017:923). 2 § Vägmärken, symboler och tilläggstavlor har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges. Om det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke gäller anvisningen på var och en av dessa som en kompletterande anvisning till märket. Innehåller en tilläggstavla flera anvisningar gäller dessa gemensamt som en kompletterande anvisning till märket. En tilläggstavla under två eller flera vägmärken som satts upp direkt över varandra avser samtliga dessa märken. Särskilda bestämmelser för väg 3 § Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om inte annat framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan gäller endast det körfält som de har placerats över. Märke C31, hastighetsbegränsning, gäller dock i förekommande fall även vägrenen intill det körfält märket placerats över. Varningsmärken 4 § Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art. Varningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten. Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd. 5 § Varningsmärken är följande. Märke Närmare föreskrifter A1 Varning för farlig kurva Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning. A2 Varning för flera farliga Märket anger flera farliga kurvor kurvor samt den första farliga kurvans riktning. A3 Varning för nedförslutning Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen. A4 Varning för stigning Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen. A5 Varning för avsmalnande väg Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. A6 Varning för bro Märket anger en öppningsbar bro. A7 Varning för kaj Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten. A8 Varning för ojämn väg Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet. A9 Varning för farthinder Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd. A10 Varning för slirig väg Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is. A11 Varning för stenskott Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande. A12 Varning för stenras Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. A13 Varning för övergångsställe A14 Varning för gående Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen. A15 Varning för barn Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen. A16 Varning för cyklande Märket anger en vägsträcka där och mopedförare cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen. A17 Varning för skidåkare Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. A18 Varning för ridande Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. A19 Varning för djur Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma. A20 Varning för vägarbete Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår. A21 Slut på sträcka med vägarbete Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete. Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar. A22 Varning för flerfärgssignal Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det. A23 Varning för lågt flygande flygplan A24 Varning för sidvind Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. A25 Varning för mötande trafik Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna. A26 Varning för tunnel A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant A28 Varning för vägkorsning Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 1 trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. A30 Varning för cirkulationsplats A31 Varning för långsamtgående fordon Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen. A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma. A33 Varning för terrängskotertrafik Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen. A34 Varning för kö Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning. A35 Varning för järnvägskorsning med bommar Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar. A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar A37 Varning för korsning med spårväg utan bommar A38 Avstånd till plankorsning Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar. Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg utan bommar. Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet. A39 Kryssmärke Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten. Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning. A40 Varning för annan fara Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla. A41 Varning för olycka Förordning (2017:923). Väjningspliktsmärken 6 § Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler. Märke Närmare föreskrifter B1 Väjningsplikt Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, avstånd till stoppplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, flervägsväjning. B2 Stopplikt Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tillämpliga. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp. B3 Övergångsställe Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga. B4 Huvudled Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen. B5 Huvudled upphör B6 Väjningsplikt mot mötande trafik Märket anger att det är förbjudet att passera en sträcka om detta inte kan ske utan att mötande fordon hindras. B7 Mötande trafik har väjningsplikt B8 Cykelöverfart Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga. Förordning (2014:1038). Förbudsmärken 7 § En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp. Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen är märket upprepat efter korsningen om inte annat sägs i 8 §. Om förbudet gäller en längre vägsträcka eller om det i övrigt är nödvändigt, är märket upprepat på lämpliga avstånd, utom i de fall som avses i fjärde stycket. Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om förbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. I sådana fall behöver förbudsmärket inte vara upprepat inom området. Ett förbudsmärke som avser trafik med fordon avser inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen, om inte annat anges på en tilläggstavla. Förordning (2017:923). 8 § Förbudsmärken är följande. Märke Närmare föreskrifter C1 Förbud mot infart med fordon C2 Förbud mot trafik med fordon Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna. C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla. C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra. Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt. C7 Förbud mot trafik med tung lastbil Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla. C8 Förbud mot trafik med traktor a och motorredskap klass II Avser förbudet även trafik med traktor b eller motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla. C9 Förbud mot trafik med Märket anger förbud mot trafik fordon lastat med farligt med fordon med sådan last som gods omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori. C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla. C11 Förbud mot trafik med moped klass II Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla. C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla. C14 Förbud mot ridning Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla. C15 Förbud mot gångtrafik C16 Begränsad fordonsbredd Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket. C17 Begränsad fordonshöjd Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket. C18 Begränsad fordonslängd Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket. C19 Minsta avstånd Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket. Minsta tillåtna avstånd anges på märket. C20 Begränsad bruttovikt på fordon Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket. C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket. C22 Bärighetsklass Vägens bärighetsklass anges på märket. C23 Begränsat axeltryck Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. C24 Begränsat boggitryck Högsta tillåtna boggitryck anges på märket. C25 Förbud mot sväng i korsning Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. C26 Förbud mot U-sväng Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. C27 Förbud mot omkörning Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt. C28 Slut på förbud mot omkörning C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt till den plats där märke C30, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt. C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil C31 Hastighetsbegränsning Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket. Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket, eller där märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata, eller E9, gångfartsområde, satts upp. Märket behöver inte vara upprepat efter en vägkorsning om samma högsta tillåtna hastighet gäller på den korsande vägen. C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör. C33 Stopp vid tull Märket anger skyldighet att stanna för tullformaliteter. Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket. Texten under det vågräta strecket anges på det språk som är lämpligt. C34 Stopp av angiven anledning Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som ska passera signalen ska stanna vid röd signalbild. Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra anledningar som får anges. C35 Förbud att parkera fordon Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan. Märket anger inte rätt att stanna där fordon inte får stannas eller parkeras enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. C38 Datumparkering Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke. C40 Ändamålsplats Har ändamålet angetts med lastplats är ändamålet lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges och hur de anges. C41 Slut på ändamålsplats Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats. C42 Vändplats Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon. Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon. C43 Slut på vändplats Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C42, vändplats. C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla. C45 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering Märket anger det förbud som anges med det infogade märket. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under. Andra förbud kan anges med märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbudsmärken som får infogas. Märket är uppsatt under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering eller E20, områdesmärke. Märke E20, områdesmärke, får vara infogat. Är märket infogat gäller de närmare föreskrifterna till märke E20, områdesmärke. För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra begränsningar kan endast vara angivna på märket. C46 Begränsat trippelaxeltryck Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket. Förordning (2018:101). Påbudsmärken 9 § En anvisning om påbud genom ett påbudsmärke gäller, om inte annat anges i 10 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp. Förberedande upplysning om påbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om påbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Påbudsmärken som anger att ett visst slag av trafik är påbjuden anger även förbud mot annan trafik, om inte annat är föreskrivet. 10 § Påbudsmärken är följande. Märke Närmare föreskrifter D1 Påbjuden körriktning Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. D2 Påbjuden körbana Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. D3 Cirkulationsplats D4 Påbjuden cykelbana Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla. D5 Påbjuden gångbana Märket anger bana avsedd endast för gående. D6 Påbjuden gång- och cykelbana Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla. D7 Påbjudna gång- och cykelbanor Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla. D8 Påbjuden ridväg Märket anger även att gångtrafik är tillåten. D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp Märket anger även att gångtrafik är tillåten D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla. D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4–D10 upphör. Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet upphör. Andra symboler för trafikantgrupper eller fordonsslag kan vara infogade i märket. Den symbol som är infogad i märket är samma som på det märke som använts för att märka ut banan, körfältet, vägen eller leden. D12 Påbjuden körriktning Märket anger påbjuden för fordon lastat med körriktning för trafik med fordon farligt gods med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven. Förordning (2011:1221). Anvisningsmärken 11 § Anvisningsmärken upplyser trafikanter om förhållanden som gäller för en viss plats eller för en viss väg eller vägsträcka. En anvisning genom ett anvisningsmärke gäller, om inte annat anges i 12 §, från den plats där märket satts upp till den plats där ett slutmärke har satts upp. 12 § Anvisningsmärken är följande. Märke Närmare föreskrifter E1 Motorväg Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. E2 Motorväg upphör Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled. E3 Motortrafikled Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tillläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. E4 Motortrafikled upphör Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tillläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg. E5 Tättbebyggt område Ortnamnet kan vara infogat i märket. E6 Tättbebyggt område upphör Ortnamnet kan vara infogat i märket. E7 Gågata Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen anges på en tilläggstavla. E8 Gågata upphör Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör. E9 Gångfartsområde Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga. E10 Gångfartsområde upphör Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör. E11 Rekommenderad lägre hastighet Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket. E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör. E13 Rekommenderad högsta hastighet Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna. E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört. E15 Sammanvävning Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman och att förarna ska anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen. Märket används även som förberedande upplysning om att två körfält eller körbanor löper samman. Avståndet anges då på en tilläggstavla. E16 Enkelriktad trafik Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram. E17 Återvändsväg Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket. E18 Mötesplats E19 Parkering Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas. Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen. Märket anger inte rätt att parkera där fordon enligt trafikförordningen inte får stannas eller parkeras, om inte en sådan rätt tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. Märket anger inte heller rätt att parkera fordon i strid mot 3 kap. 49 a § första stycket trafikförordningen. Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tillläggstavla. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Om märket används som förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsens namn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att det finns lediga platser lämnas i anslutning till märket. E20 Områdesmärke Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller. Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas. Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra vägmärken som får infogas. E21 Slut på område Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angetts med ett märke E20, områdesmärke, upphör. Utseendet är anpassat till det märke som infogats i märke E20, områdesmärke. E22 Busshållplats Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 5 § kan uppgifter om busslinjer, bussföretag och motsvarande förekomma på eller vid märket. Klockslag kan anges på märket. E23 Taxi Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik. E24 Automatisk trafikövervakning Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande kan ske på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning. Märket anger vidare att personuppgifter kan registreras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, vägtrafikdatalagen (2019:369) eller någon annan registerlag. Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla T1, vägsträckas längd. Märket upprepas på lämpliga avstånd. E25 Betalväg Märket anger att avgift eller särskild skatt ska betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område. E26 Tunnel Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket. E27 Nöduppställningsplats Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Symbol för hjälptelefon eller brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen. Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla. E28 Nödutgång Märket anger nödutgång för gående. E29 Utrymningsväg Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum. E30 Särskilda bestämmelser för parkering Märket anger att parkering är tillåten med de infogade villkoren. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under. De närmare föreskrifterna för märke E19, parkering, utom sjätte och sjunde styckena, gäller även för detta märke. För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra villkor kan anges på märket. Märket används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, eller E22, busshållplats. E31 Miljözon Märket anger att bestämmelserna i 4 kap. 22–24 a §§ trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Om märket används som förberedande upplysning om att en miljözon börjar, anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Märket är uppsatt vid infarterna till miljözonen och gäller till den plats där ett märke E6, tättbebyggt område upphör, märke E32, slut på miljözon eller ett annat miljözonsmärke är uppsatt. E32 Slut på miljözon Märket anger att en miljözon slutar. E33 Cykelgata Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 a § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. E34 Cykelgata upphör Märket anger att en cykelgata upphör. Förordning (2020:844). Lokaliseringsmärken för vägvisning 13 § Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrelsen. För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väghållningsmyndigheten. Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig. För numrerade trafikplatser upprättar Trafikverket en förteckning över trafikplatsnummer. Förordning (2017:923). 13 a § Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen får på begäran av någon annan meddela beslut om vägvisning till inrättningar, anläggningar och turistiskt intressanta mål m.m. Förordning (2017:923). 13 b § Innan lokaliseringsmärken sätts upp ska samråd ske med de väghållare som särskilt berörs. Förordning (2017:923). 14 § Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17 §. Blå botten med vit versal text och vita symboler längs och till allmän väg. Grön botten med vit versal text och vita symboler längs och till motorväg och motortrafikled. Gul botten, röd bård med svart versal och gemen text och svarta symboler längs och till enskild väg. Vit botten med svart versal och gemen text och svarta symboler till inrättningar eller anläggningar. Vit botten med svart versal text och svarta symboler till lokala mål i tätort. Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av turistiskt intresse. Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig trafikomläggning. Vid vägvisning till inrättningar eller anläggningar har märket versal och gemen text. Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga arrangemang. Förordning (2017:923). 15 § Inom områden såsom sjukhus, flygplatser, företagsområden eller motsvarande, kan vägvisning till interna mål vara utförd på annat sätt än vad som anges i denna förordning. 16 § Lokaliseringsmärken för vägvisning anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande, om inte annat anges. Vägvisning till vissa inrättningar och anläggningar kan ske genom att symboler enligt 28 § anges på lokaliseringsmärken. Förordning (2017:923). 17 § Lokaliseringsmärken för vägvisning är följande. Märke Närmare föreskrifter F1 Orienteringstavla Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket. F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas. F3 Tabellorienteringstavla Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges. F4 Avfartsorienteringstavla Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. F5 Vägvisare Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Om avstånd anges ska det anges i hela kilometer. F6 Tabellvägvisare Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats. Används märket i anslutning till ett sjukhusområde, industriområde eller motsvarande får området anges överst på märket utan riktningsangivelse. F7 Avfartsvisare Märket är uppsatt där avfarten börjar. F8 Körfältsvägvisare Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten. F9 Samlingsmärke för vägvisning Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla. F10 Platsmärke Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket. F11 Vägnamn Märket anger namn på en viss väg eller led. Avvikelse från färg får inte ske. F12 Vattendrag F13 Avståndstavla Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket. F14 Vägnummer Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1-499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket. F15 Omledning Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske. F16 Ökning av antal körfält Märket anger att antalet körfält ökar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske. F17 Minskning av antal körfält Märket anger att antalet körfält minskar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske. F18 Körfältsindelning på sträcka Märket anger körriktning i körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar. Avståndet anges då på en tillläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske. F19 Väganslutning med accelerationsfält Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske. F20 Väganslutning med separat körfält Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske. F21 Körfältsindelning före korsning Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske. F22 Riksmärke Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske. F23 Orienteringstavla för omledningsväg Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske. F24 Färdriktning vid omledning Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske. F25 Körfält upphör Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske. F26 Körfält avstängt Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske. F27 Trafikplatsnummer Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske. F28 Parkeringshus Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket. F29 Infartsparkering Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas. Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket. Avvikelse från färg får inte ske. F30 Lokal slinga Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske. F31 Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller trafikantgrupp Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §. F31a Färdväg för långa fordonståg Märket anger färdväg enligt föreskrifter meddelade med stöd av 4 kap. 17 f § trafikförordningen (1998:1276). Avvikelse från färg får inte ske. F32 Farligt gods Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske. F33 Räddningsplats Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Siffran anger räddningsplatsens nummer. Avvikelse från färg får inte ske. Förordning (2023:70). Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik 18 § Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik används på gång- och cykelbanor. Märkena används även vid andra vägar om det finns särskilda skäl att upplysa om färdväg för gående eller cyklande. 19 § En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38, cykelled. Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled kan ha annan färg och utformning än vad som anges i 20 §. Märken med vit versal och gemen text och symboler på brun botten används endast vid vägvisning för turistiskt intressanta mål som avses i 25 §. 20 § Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är följande. Märke Närmare föreskrifter F34 Vägvisare Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande. Avstånd i kilometer kan anges. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket F35 Tabellvägvisare Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket. F36 Platsmärke Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket. F37 Avståndstavla Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket F38 Cykelled Märket anger en särskilt anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera. Förordning (2017:923). Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. 21 § Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik. Namn på en inrättning kan vara infogat i märket. Förordning (2018:1558). 22 § Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. är följande. Märke Närmare föreskrifter G1 Post Märket anger postombud där brev- och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds. G2 Hjälptelefon G3 Radiostation för vägtrafikinformation Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område. G4 Akutsjukhus Märket anger ett sjukhus med akutmottagning. G5 Industriområde Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet. G6 Järnvägsstation G7 Busstation Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer. G8 Flygplats Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik. G9 Brandsläckare G10 Handelsområde Märket anger ett område för handel. G11 Färja Märket anger ett färjeläge eller att angivet färdmål kan nås med färja. G12 Personfärja Märket anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport. Förordning (2017:923). Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. 23 § Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik. Namn på en anläggning kan vara infogat i märket. Förordning (2018:1558). 24 § Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande. Märke Närmare föreskrifter H1 Informationsplats Märket anger en plats där det går att få information. Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket. H2 Fordonsverkstad H3 Drivmedel Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel. Företagsemblem kan anges i anslutning till märket. H4 Gas för fordonsdrift Märket anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket. Förkortningen CNG anger komprimerad naturgas. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förkortningar som får förekomma och vad de anger. H5 Servering Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter. H6 Restaurang H7 Hotell H8 Vandrarhem H9 Stugby Märket anger en anläggning med ett större antal stugor. H10 Stuga Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor. H11 Campingplats Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som fordon med bostadsutrymme. H12 Husvagnsplats Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme. H13 Rastplats Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade. H14 Toalett Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade. H15 Bad Märket anger en badstrand eller annan badanläggning. H16 Friluftsområde H17 Vandringsled H18 Stollift Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande. H19 Släplift Märket anger en liftanläggning där skidåkare dras fram. H20 Golfbana H21 Försäljningsställe för fiskekort H22 Sevärdhet Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse. Sevärdhetens art anges i anslutning till märket. H23 Förberedande upplysning om vägnära service Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa. Symboler för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn. På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning. H24 Rum och frukost Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost. H25 Gårdsbutik Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter. H26 Hantverk Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter. H27 Laddstation Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning. H28 Husbilsplats Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme. Förordning (2017:923). Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. 25 § Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. används för att upplysa om vägar eller platser av turistiskt intresse. Namn på ett turistiskt mål kan anges. Förordning (2010:218). 26 § Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. är följande. Märke Närmare föreskrifter I1 Turistväg Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. I2 Turistområde Symbolen på märket är anpassad till temat för turistområdet. Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas. I3 Landmärke Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intresse som kan ses från vägen. Symbolen på märket visar en siluett av platsen. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas. I4 Världsarv Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Förordning (2010:218). Upplysningsmärken 27 § Upplysningsmärken är följande. Märke Närmare föreskrifter J2 Upplysningsmärke Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt. Varnings- eller förbudsmärke och lokaliseringsmärkena F14, vägnummer, och F15, omledning, kan vara infogade som förberedande upplysning. Upplysning med versal och gemen text kan förekomma. J3 Livsfarlig ledning Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara. Förordning (2017:923). Symboler 28 § Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller viss verksamhet. Symbol Betydelse S1 Tung lastbil S2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn S3 Personbil S4 Personbil med tillkopplad släpkärra S5 Buss S6 Traktor a och motorredskap klass II S7 Motorcykel Symbolen anger tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn. S8 Cykel och moped klass II S9 Släpkärra S10 Gående S11 Rörelsehindrade S12 Personbil klass II Förordning (2017:923). Tilläggstavlor 29 § Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under, om inte andra färger anges i 30 §. En tilläggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna och parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken. Tilläggstavlor får infogas i lokaliseringsmärken för vägvisning och får då placeras vid sidan av ett infogat vägmärke. Tilläggstavlan ger då en kompletterande upplysning. Förordning (2017:923). 30 § Tilläggstavlor är följande. Tavla Närmare föreskrifter T1 Vägsträckas längd Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka. T2 Avstånd Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser. T3 Avstånd till stopplikt Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt. T4 Fri bredd T5 Totalvikt Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet. T6 Tidsangivelse Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag. T7 Rörelsehindrade Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 eller 9 § trafikförordningen. Tavlan används endast under märke E19, parkering. Anges tid med tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. T8 Symboltavla Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. T9 Nedsatt syn Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. T10 Nedsatt hörsel Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. T11 Utsträckning Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar. Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar. Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård. Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten. T12 Riktning Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. T13 Flervägsväjning Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt. T14 Flervägsstopp Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt. T15 Vägars fortsättning i korsning Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. T16 Avgift Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där ska iakttas. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. T17 Parkeringsskiva Tavlan anger att tiden när parkering påbörjats ska anges med en parkeringsskiva eller motsvarande. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. T18 Tillåten tid för parkering Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. T19 Boende Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor. Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. T20 Parkeringsbiljett Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett ska användas vid parkering. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. T21 Uppställning av fordon Tavlan anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats. Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen. T22 Text Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. T23 Tunnelkategori Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori. Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse. T24 Laddplats Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera. T25 Öppet dygnet runt Tavlan anger att en servering eller restaurang är öppen dygnet runt. Tavlan används under något av märkena H5, servering, eller H6, restaurang. Förordning (2017:923). 3 kap. Trafiksignaler Indelning av trafiksignaler 1 § Trafiksignaler utgörs av 1. flerfärgssignaler, 2. kollektivtrafiksignaler, 3. körfältssignaler, 4. signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar eller liknande, och 5. signaler för påkallande av särskild försiktighet. Förordning (2017:923). Flerfärgssignaler 2 § Flerfärgssignaler utgörs av fordonssignaler, cykelsignaler och gångsignaler. Fordonssignaler gäller för förare av fordon, cykelsignaler för cyklande och för förare av moped klass II och gångsignaler för gående. Finns både fordonssignaler och cykelsignaler gäller cykelsignaler framför fordonssignaler för cyklande och förare av moped klass II. På en tilläggstavla kan det vara angivet att en fordonssignal eller en cykelsignal även gäller för gående. 3 § Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en för rött, en för gult och en för grönt ljus. En ytterligare ljusöppning med pil kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna. En cykelsignal är utmärkt med en vit cykelsymbol på blå botten och placerad ovanför den röda ljusöppningen. Fordonssignalen får förses med svart bakgrundsskärm med vit bård. Bakgrundsskärmen på en signal som placerats över ett körfält kan innehålla pilsymboler som visar vilken eller vilka riktningar signalen avser. Förordning (2017:923). 4 § Fordonssignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster sida. Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om vägen eller över körbanan. Förordning (2017:923). 5 § En fordonssignal och en cykelsignal visar signalbilder i följande ordning: röd, röd+gul, grön, gul, röd. Om en signal är trafikstyrd kan den även visa signalbild grön omedelbart efter gul. I signaler vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, signalbild röd visas omedelbart efter röd+gul. Signalbild blinkande gul visas endast i samband med driftsavbrott eller i övrigt när en anläggning tillfälligt är ur funktion under kortare tid. 6 § Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande signalbilder. Signalbild Närmare föreskrifter Röd Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen. Röd+gul Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd. Grön Fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt. Gul Stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen. Blinkande gul Särskild försiktighet ska iakttas vid passage. Förordning (2017:923). 7 § En gångsignal har två ljusöppningar: en för rött ljus som visar bilden av en stående person och en för grönt ljus som visar bilden av en gående person. En gångsignal kan vara kombinerad med en akustisk signal med tickande ljud. 8 § Gångsignaler visar följande signalbilder. Signalbild Närmare föreskrifter Röd Akustisk signal med långsam pulsfrekvens Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där. Grön Akustisk signal med snabb pulsfrekvens Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas. Blinkande grön Akustisk signal med snabb pulsfrekvens och avbrott Växling till röd signalbild är nära förestående. Kollektivtrafiksignaler 9 § Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Om en signal är uppsatt vid ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl. gäller den för alla som trafikerar körfältet. 10 § En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöppningarna finns symboler. I den övre finns bokstaven S, i mitten ett vågrätt streck och i den undre ett lodrätt streck eller en pil. En ytterligare ljusöppning kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna. Förordning (2017:923). 11 § En kollektivtrafiksignal skall visa signalbilder i följande ordning: S, S+vågrätt streck, lodrätt streck, vågrätt streck, S. Om en kollektivtrafiksignal är trafikstyrd kan den även visa signalbild lodrätt streck omedelbart efter vågrätt streck. En kollektivtrafiksignal vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, visa signalbild S omedelbart efter S+vågrätt streck. 12 § Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder. Signalbild Närmare föreskrifter S Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen. S+vågrätt streck Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S. Lodrätt streck eller pil Fordon och spårvagn får fortsätta framåt. Pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Vågrätt streck Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara. Blinkande vågrätt streck Särskild försiktighet ska iakttas vid passage. Förordning (2017:923). Körfältssignaler 13 § En körfältssignal gäller förare av fordon i det körfält som signalen är uppsatt över. 14 § En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss, grönt ljus i form av en nedåtriktad pil och gult ljus i form av en diagonal nedåtriktad pil eller pilar. Förordning (2007:448). 15 § Körfältssignaler visar följande signalbilder Signalbild Närmare föreskrifter Rött kryss Körfältet och i förekommande fall vägrenen intill körfältet får inte användas för trafik. Gul pil eller pilar Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger. Grön pil Körfältet får användas för trafik. I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma. Förordning (2007:448). 16 § Har upphävts genom förordning (2017:923). 17 § Har upphävts genom förordning (2017:923). 18 § Har upphävts genom förordning (2017:923). Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller liknande 19 § Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnel eller liknande består av två ljusöppningar på samma höjd, som avger växelvis blinkande rött ljus, och en skärm. Skärmen kan vara försedd med vit bård. Det röda blinkande ljuset får kompletteras med en ljudsignal med ringande ljud. Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller där det av andra skäl finns anledning att tillfälligt stoppa trafik. Signalerna är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om det inte finns särskilda skäl för annat. Ytterligare signal kan vara uppsatt till vänster eller över vägen, banan eller körfältet. Förordning (2017:923). 20 § Signalerna är följande. Signalbild Närmare föreskrifter Rött blinkande ljus Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Ljudsignal Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Förordning (2017:923). Signaler för påkallande av särskild försiktighet 21 § Signaler för påkallande av särskild försiktighet är följande. Signalbild Närmare föreskrifter Rött fast ljus Signalen anger att en väg är helt avstängd. Gult blinkande ljus Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning. Antalet ljusöppningar och deras placering är anpassade till den anordning signalen är placerad vid. Signalen kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss. Ljudfyr En ljudfyr avger tonstötar eller motsvarande. Signalen anger lämplig plats för gående att korsa en körbana. Förordning (2017:923). 4 kap. Vägmarkeringar Indelning av vägmarkeringar 1 § Vägmarkeringar delas in i 1. längsgående markeringar, 2. tvärgående markeringar, och 3. övriga markeringar. 2 § Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller vägleda trafikanter, antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar. 3 § Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande. Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för ordinarie markeringar. Längsgående markeringar 4 § Brutna linjer är följande. Markering Närmare föreskrifter M1 Mittlinje eller körfältslinje Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning. Markeringen har längdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har då längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. M2 Kantlinje Markeringen anger en körbanas yttre gräns. Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellan dellinje och mellanrum. M3 Varningslinje Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje. Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum. M4 Ledlinje Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. M5 Cykelfältslinje Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. M6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl. Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. M7 Reversibelt körfält Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Förordning (2017:923). 5 § Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till körfält för motgående trafik, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande. Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor. Förordning (2017:923). 6 § Heldragna linjer är följande. Markering Närmare föreskrifter M8 Heldragen linje Markeringen anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga. Heldragen linje kan vara heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller heldragen kantlinje. Heldragen körfältslinje och heldragen kantlinje är enkel. Heldragen mittlinje kan vara såväl enkel som dubbel. M9 Spärrområde Markeringen anger ett område där fordon inte får föras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen. Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt. Förordning (2017:923). 7 § Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande. Markering Närmare föreskrifter M10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. M11 Varningslinje och heldragen linje Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. M12 Mittlinje och varningslinje Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena. Förordning (2017:923). Tvärgående markeringar 8 § Tvärgående markeringar är följande. Markering Närmare föreskrifter M13 Stopplinje Markeringen anger var ett fordon ska stannas enligt ett vägmärke, en trafiksignal eller Y1, ljussignal. M14 Väjningslinje Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt. M15 Övergångsställe Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke B3, övergångsställe, är uppsatt. M16 Cykelpassage eller cykelöverfart Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart, är uppsatt. Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje. Markeringen M15, övergångsställe, får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart. M17 Farthinder Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande. 17a Cykelbox Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II. Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen. Förordning (2018:1558). Övriga markeringar 9 § Övriga markeringar är följande. Markering Närmare föreskrifter M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen. M19 Körfältspilar Markeringen upplyser, för närmaste korsning, lämpligt körfält för fortsatt färd. Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält. Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om lämpligt körfält för fortsatt färd i närmaste och därpå följande korsning. Markeringarna upplyser också om att fordon inte får föras i motsatt riktning. M19a Körfältspil för cirkulationsplatser Markeringen upplyser, i tillfart till en cirkulationsplats för närmaste korsning, om lämpligt körfält för fortsatt färd. Markeringen anpassas till förhållandena på platsen. M20 Körfältsbyte Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske. M20a Förberedande upplysning om heldragen mittlinje m.m. Markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar och anger att en heldragen mittlinje eller fysisk avgränsning finns längre fram i färdriktningen. Markeringen används i kombination med mittlinje eller varningslinje. M21 Förbud mot att stanna och parkera Markeringen upplyser om förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske. M22 Förbud mot att parkera Markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Markeringen upplyser även om utsträckning av busshållsplats. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Avvikelse från färg får inte ske. M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera. Avvikelse från färg får inte ske. M24 Uppställningsplats Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje. M25 Gång- och cykelpil Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II. M26 Cykel Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II. M27 Gående Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående. M28 Buss Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl. M29 Hastighet Markeringen upplyser om högsta tilllåtna hastighet. M30 Vägnummer Markeringen upplyser om vägnummer. M31 Ändamålsplats Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet. M32 Stopp Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen. M33 Rörelsehindrad Markeringen upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade. M34 Information Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten. Förordning (2017:923). 5 kap. Andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt Andra anordningar för anvisningar för trafiken 1 § Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande. Anordning Närmare föreskrifter X1 Markeringspil Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i den gula pilens eller de gula pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva. Antalet pilar är anpassat till förhållandena på platsen. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. X2 Markeringsskärm för hinder Anordningen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder. Anordningen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. Antalet gula fält är anpassat till hindret eller till förhållandena på platsen. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m. Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager. Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. De gula fälten kan då vara vågräta. Fordonen får då föras på båda sidor om anordningen. X4 Avfartsskärm Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält. X5 Gul ljuspil eller ljuspilar Anordningen anger att trafikanter ska passera på den sida pilen eller pilarna visar. Pilen eller pilarna kan vara blinkande. X6 Särskild varningsanordning Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken. X7 Vägbom Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. En vägbom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten. X8 Tillfällig stängning Anordningen anger att en anvisning genom ett vägmärke om väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande tillfälligt inte gäller. Anordningen är anpassad till vägmärket. X9 Cirkulationstrafik Anordningen anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon ska föras. X10 Stolpmarkeringsanordning Anordningen används för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning enligt denna förordning. Anordningen är placerad på en stolpe eller motsvarande som bär upp ett vägmärke eller en annan anordning. Anordningen är anpassad till förhållandena på platsen. En stolpmarkeringsanordning har samma färgsättning som det vägmärke eller den andra anordning som den sitter under om inte Transportstyrelsen föreskriver annat. Förordning (2017:923). Tecken av vakt 2 § Tecken av vakt är följande. Tecken Innebörd V1 Stopp Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot. Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34, stopp för angivet ändamål, med texten Vakt. V2 Kör fram Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen. V3 Kännetecken Kännetecken ska bäras både framtill och baktill. Förordning (2017:923). 6 kap. Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg 1 § Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg är signaler och bommar enligt detta kapitel. Förordning (2017:923). 2 § Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av ljussignal och ljudsignal med ringande ljud. Förordning (2017:923). 3 § Signaler vid plankorsning är uppsatta tillsammans med märke A39, kryssmärke. Förordning (2017:923). 4 § Ljussignal finns vid en plankorsning om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Förordning (2017:923). 5 § Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts upp om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Förekommer gående och cyklande i mer än undantagsfall finns dock alltid ljudsignal uppsatt. Förordning (2017:923). 6 § Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är följande. Signalbild Närmare föreskrifter Y1 Ljussignal Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växelvis blinkande rött ljus och en skärm i form av en triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Skärmen kan vara försedd med vit bård. Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka. Y2 Ljudsignal Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Förordning (2017:923). 7 § Bommar kan finnas som hel- eller halvbom. På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus mot ankommande trafik när bommen börjar fällas och till dess den är helt uppfälld. Förordning (2017:923). 8 § Bommar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande. Anordning Närmare föreskrifter Y3 Bom Anordningens baksida får förses med texten ”Kör genom bommen”. Förordning (2017:923). 9 § Skärmar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande. Anordning Närmare föreskrifter Y4 Plankorsningsskärm Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka. Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande. Förordning (2017:923). 7 kap. Tecken av polisman m.fl. 1 § För att ge anvisningar för trafiken ska en polisman använda tecken. Tecknen får användas även av en bilinspektör, vägtransportledare, kustbevakningstjänsteman eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för den eller utföra punkt- skattekontroll. Även andra hjälpmedel än dem som anges i 2 § får användas. Förordning (2019:93). 2 § Tecken av polisman m.fl. är följande. Tecken Närmare föreskrifter P1 Stopp Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra. Tecknet får ges i kombination med tecken P2, stopp. Tecknet kan ges med en stoppspade. P2 Stopp Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan ges med en stoppspade. P3 Stopp Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter. P4 Kör fram Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen. P5 Minska hastigheten Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. P6 Kontroll Tecknet anger att fordonsförare ska köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symbol för visst eller vissa slag av fordon enligt 2 kap. 28 § gäller skyldigheten att köra in för kontroll endast för förare av dessa fordon. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen. P7 Förberedande upplysning om kontroll Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen. P8 Minska hastigheten Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. P9 Minska hastigheten Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. P10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet ska följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade. P11 Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet ska köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus. Förordning (2017:923). 8 kap. Bemyndiganden, kostnader m.m. 1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om – att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast efter medgivande av styrelsen, – undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första stycket, – undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen inte försämras, – infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken, symboler och tilläggstavlor utöver vad som anges i denna förordning, – försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och – tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Styrelsen får dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning. Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning, exempelvis föreskrifter om – storlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen eller av en annan myndighet, och – under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller utföras samt hur detta ska eller får ske. Förordning (2017:923). 2 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också samråda med Trafikverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. Förordning (2017:923). 3 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om polismans tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får avse vilka tecken som får användas av någon annan än en polisman som förordnats ge anvisningar för trafik. Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska myndigheten samråda med Transportstyrelsen. Förordning (2014:1279). 4 § Anordningar enligt denna förordning får inte sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en anordning som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en anordning enligt denna förordning. Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas. 5 § Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anordningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall: 1. Sådana kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § ska betalas av den som begärt vägvisningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den som svarar för väg- eller gatuhållningen. 2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget. 3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget. 4. Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken eller anordnar skolskjutsen. Förordning (2017:923). 9 kap. Ansvar, handläggning och överklagande 1 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 kap. 5 §, om det olovligt uppsatta medför att vägmärket eller anordningen inte kan upptäckas eller förstås. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8 kap. 4 § döms till böter. 2 § Bryter någon mot 8 kap. 4 §, får kronofogdemyndigheten se till att rätttelse sker. 3 § Beslut enligt denna förordning av en statlig väghållningsmyndighet, av en kommunal myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen eller av Polismyndigheten får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas. Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får överklagas till regeringen. Detsamma gäller beslut som Transportstyrelsen har fattat som första instans. De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna förordning av kommunala myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen, länsstyrelser eller Polismyndigheten. Förordning (2014:1279). Övergångsbestämmelser 2007:90 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007. 2. Genom förordningen upphävs vägmärkesförordningen (1978:1001). 3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av vägmärkesförordningen (1978:1001) skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen. 4. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till storlek eller utformning strider mot förordningen får användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2020. I fråga om sådana vägmärken eller anordningar gäller äldre bestämmelser om inte Transportstyrelsen föreskriver annat. Förordning (2017:923). 5. Transportstyrelsen får a) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss anordning inte får sättas upp före en viss tidpunkt, och b) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss anordning enligt 4 endast får användas längst till en tidpunkt tidigare än utgången av år 2020. Förordning (2017:923).