Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:756 · Visa register
Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2007-11-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1482
Övrigt: Rättelseblad 2009:94 har iakttagits.
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1476
Upphävd: 2019-01-01
Uppgifter 1 § Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. 2 § Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355), ska myndigheten 1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande av visst automatspel, lotterilagen och kasinolagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över att lagstiftningen följs, 2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt bistå regeringen med det underlag som behövs inom spelområdet, 3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen, 4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet, 5. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån, och 6. fullgöra de uppgifter som spelmyndigheten har enligt spellagen (2018:1138) och Spelinspektionen har enligt spelförordningen (2018:1475). Förordning (2018:1482). Ledning 3 § Myndigheten leds av en styrelse. 4 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. Organisation 5 § Vid myndigheten finns en chefsjurist och i övrigt de funktioner som myndighetens ledning bestämmer. Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 4 § ska tillämpas endast i fråga om administrativa ärenden. Avgifter 9 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 2 § 5 och besluta om avgifternas storlek. Förordning (2017:1252).