Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:662 · Visa register
Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2007-06-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:261
Ikraft: 2007-08-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:141
Upphävd: 2020-06-01
1 § Extra ersättning enligt denna förordning lämnas till kommuner som under 2007 träffar överenskommelser med Migrationsverket om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. som gäller för åren 2007, 2008 och 2009. Extra ersättning lämnas utöver den ersättning som lämnas enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 2 § Extra ersättning lämnas för 1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut, 2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande, 3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och 4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses i 1-3 och ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun. 3 § Den extra ersättningen är 1. 10 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun under åren 2007, 2008 och 2009, och 2. 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun under åren 2007, 2008 och 2009 och som vid mottagandet fyllt 18 år men inte 65 år och uppfyller något av villkoren enligt 4 §. Migrationsverket beslutar om och betalar ut sådan ersättning. 4 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som inom en tolvmånadersperiod 1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem månader på minst halvtid, eller 2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) enligt något av följande alternativ: a) kurs B på studieväg 1, b) kurs C på studieväg 2, eller c) kurs D på studieväg 3. Förordning (2010:261). 5 § En tolvmånadersperiod enligt 4 § räknas från tidpunkten för mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen. Tidpunkten för mottagandet skall anses vara den dag utlänningen togs emot från en förläggning eller då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet folkbokfördes i kommunen. Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom tre månader från mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen, skall tidsperioden räknas från tidpunkten då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet folkbokfördes i den kommun som utlänningen flyttat till. 6 § För utlänningar mottagna under perioden den 1 januari till och med den månad under 2007 som en överenskommelse om flyktingmottagande enligt 1 § träffats skall extra ersättning enligt 3 § första stycket 1 betalas ut senast två månader efter det att en sådan överenskommelse träffats. För utlänningar mottagna därefter skall extra ersättning enligt 3 § första stycket 1 betalas ut senast två månader efter det att utlänningen har tagits emot i en kommun. 7 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter redovisning från kommunen till Migrationsverket av uppgifter som visar att något av villkoren enligt 4 § är uppfyllda. Sådan redovisning ska ske vid utgången av varje kvartal. Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter utgången av det kvartal under vilket redovisningen enligt första stycket har lämnats. Ersättning får betalas ut efter redovisning som har skett senast den 31 december 2011. Förordning (2009:1563). 8 § Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till Migrationsverket som krävs för att verket ska kunna pröva deras rätt till ersättning enligt denna förordning. Förordning (2009:1563). 9 § Ersättning som en kommun mottagit enligt denna förordning får krävas tillbaka helt eller delvis om den utbetalats till följd av att kommunen lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. 10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 11 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Innan sådana föreskrifter beslutas skall samråd ske med Sveriges Kommuner och Landsting och med länsstyrelserna.