Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:260 · Visa register
Förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2007-05-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1121
Ikraft: 2007-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:1207
Upphävd: 2022-01-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter i fråga om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i den lagen. Uppgiftssamlingar Försvarsunderrättelseverksamhet 2 § Vid Försvarsmakten får det finnas uppgiftssamlingar för försvarsunderrättelseverksamhet. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla uppgifter som behövs för att Försvarsmakten skall kunna fullgöra uppgifter enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. En uppgiftssamling för försvarsunderrättelseverksamhet får endast innehålla 1. identifieringsuppgifter, 2. uppgifter om de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade har betydelse för försvarsunderrättelseverksamheten, och 3. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om en uppgiftslämnares trovärdighet. Militär säkerhetstjänst 3 § Vid Försvarsmakten får det finnas uppgiftssamlingar för säkerhetsunderrättelsetjänst. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla uppgifter som är nödvändiga för att upptäcka och klarlägga säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen. Personuppgifter i en uppgiftssamling för säkerhetsunderrättelsetjänst skall gallras senast vid utgången av det tionde året efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarsmakten dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av det tionde året efter beslutet. 4 § Vid Försvarsmakten får det finnas uppgiftssamlingar för säkerhetsskyddstjänst. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla uppgifter som är nödvändiga för att förebygga och avvärja säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen. Personuppgifter i en uppgiftssamling för säkerhetsskyddstjänst skall gallras senast vid utgången av det tionde året efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarsmakten dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av det tionde året efter beslutet. 5 § Vid Försvarsmakten får det finnas uppgiftssamlingar för signalkontroll. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla uppgifter som är nödvändiga för att förhindra obehörig insyn i och påverkan av totalförsvarets telekommunikations- och informationssystem. Personuppgifter i en uppgiftssamling för signalkontroll skall gallras senast ett år efter att behandlingen av uppgifterna påbörjades. Utlämnande av uppgifter Utlämnande till andra länder 6 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en internationell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska statsledningen eller det svenska totalförsvaret. De uppgifter som Försvarsmakten lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen. Utlämnande på medium för automatiserad behandling 7 § Utlämnande på medium för automatiserad behandling får omfatta fler än enstaka uppgifter, om uppgifterna lämnas ut till en annan statlig myndighet. Direktåtkomst 8 § Försvarets radioanstalt får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för försvarsunderrättelseverksamhet i den omfattning som Försvarsmakten beslutar. Tillgången till sådana uppgifter skall vara förbehållen de personer inom Försvarets radioanstalt som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. 9 § Säkerhetspolisen får, i den omfattning som Försvarsmakten beslutar, ha direktåtkomst till sådana uppgifter i en uppgiftssamling för säkerhetsskyddstjänst som avses i 1 kap. 10 § första stycket 5 lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de personer inom Säkerhetspolisen som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Förordning (2014:1226). Tillsyn 10 § Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Förordning (2020:1121). Bemyndiganden 11 § Integritetsskyddsmyndigheten får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrifter om innehållet i sådana förteckningar som anges i 4 kap. 3 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Förordning (2020:1121). 12 § Riksarkivet får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall gallras enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst eller denna förordning skall bevaras. Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet. 13 § Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och denna förordning. I den utsträckning som föreskrifterna berör integritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling ska Försvarsmakten samråda med Integritetsskyddsmyndigheten innan föreskrifterna meddelas. Förordning (2020:1121). 14 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om omfattningen av direktåtkomst och om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att direktåtkomst till uppgifter ska kunna medges de myndigheter som anges i 1 kap. 15 § första stycket lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Försvarsmakten har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och säkerhet. Förordning (2018:81).