Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:222 · Visa register
Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-04-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:42
Ikraft: 2007-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:144
Upphävd: 2023-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av lärare. Fortbildningen syftar till att lärarna ska bli behöriga att undervisa i fler skolformer, årskurser och ämnen, så att elevernas måluppfyllelse kan öka. Andra stycket gäller inte lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning. Fortbildningen av dessa lärare syftar enbart till att öka elevernas måluppfyllelse. Förordning (2020:42). Förutsättningar för statsbidrag 2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman 1. inom skolväsendet utom förskolan och fritidshemmet, 2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, 3. för utbildning enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller 4. för utbildning enligt förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt. Förordning (2011:498). 3 § Statsbidrag lämnas för kostnader när det gäller lärare som 1. är anställda hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2 § (entreprenör), 2. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare eller i motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och 3. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet eller bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning. En fritidspedagogexamen eller motsvarande ska vid tillämpningen av denna förordning anses vara en äldre motsvarighet till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Förordning (2018:1305). 4 § Har upphävts genom förordning (2011:1057). Fördelning och utbetalning av statsbidrag 5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas med 500 kronor per högskolepoäng, om inte något annat anges i andra eller tredje stycket. Statsbidrag lämnas med 1 000 kronor per högskolepoäng om utbildningen avser matematik. Detsamma gäller om utbildningen avser en speciallärarutbildning med specialisering mot 1. språk-, skriv- och läsutveckling, 2. matematikutveckling, 3. dövhet eller hörselskada, 4. synskada, 5. grav språkstörning, eller 6. utvecklingsstörning. Statsbidrag lämnas med 1 500 kronor per högskolepoäng om utbildningen avser svenska som andraspråk. Förordning (2016:24). 6 § Har upphävts genom förordning (2011:1057). 7 § Huvudmannen ska hos Statens skolverk ansöka om bidrag och anmäla den personal som huvudmannen ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning. Förordning (2011:1057). 8 § Om antalet lärare som har anmälts till en utbildning enligt 3 § första stycket 2 överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser, beslutar Statens skolverk om urval. Om en person som har påbörjat utbildningen avbryter den, ska Skolverket om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska övertas av en annan person som anmälts till utbildningen men inte fått en utbildningsplats. Förordning (2018:1305). 9 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidrag. Skolverket ska vid sin fördelning av statsbidrag ta särskild hänsyn till huvudmannens behov av behöriga lärare och då särskilt behov av lärare med behörighet för undervisning i matematik. Förordning (2020:42). 10 § Statsbidrag ska betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt 3 § första stycket 2 som avses att bli genomförd under den termin som bidraget avser. Bidraget ska betalas ut så snart det har fastställts vilken personal som deltar i utbildningen. Förordning (2011:1057). Återkrav och omfördelning 11 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig om 1. den person som bidraget har lämnats för avbryter en sådan utbildning som avses i 3 § första stycket 2 eller inte fullföljer utbildningen med godkänt resultat, 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller 3. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta. Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket befria från återkrav helt eller delvis. En fråga om återbetalningskyldighet eller eftergift enligt första stycket 1 får dock prövas tidigast ett år efter det att statsbidraget har betalats ut. En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag. Förordning (2011:1057). 11 a § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk befria från krav på ränta helt eller delvis. Förordning (2011:1057). 12 § De medel som återstår efter fördelning enligt 5 § eller återkrav enligt 11 § får efter ansökan fördelas till huvudmän vilkas behov enligt 9 § andra stycket bedöms vara särskilt stora. Förordning (2020:42). Redovisning och uppföljning 13 § En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till Statens skolverk lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2011:498). 14 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. En huvudman som har tilldelats statsbidrag ska medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär. Förordning (2011:498). 15 § Har upphävts genom förordning (2011:1057). Bemyndigande 16 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Överklagande 17 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2011:498 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. Vid tillämpningen av förordningen ska lärare som har behörighet att anställas utan tidsbegränsning i det offentliga skolväsendet för vuxna enligt 2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100) jämställas med lärare som får anställas utan tidsbegränsning som lärare i skolväsendet enligt 2 kap. 20 § första stycket skollagen. Det som i denna punkt sägs om lärare i det offentliga skolväsendet för vuxna gäller för bidrag som beviljats före utgången av juni 2012 och det som i övrigt sägs gäller för bidrag som beviljats före utgången av juni 2015. 3. Vid tillämpningen av 15 § i sin nya lydelse ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas med särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare. 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före den 1 juli 2011. 2011:1057 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011. 2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100) undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare ska det vid tillämpningen av förordningen med behörighet för den undervisning de bedriver förstås behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare. 3. Har upphävts genom förordning (2012:157). 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före den 1 januari 2012.