Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:159 · Visa register
Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-04-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1020
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Regeringen föreskriver följande. 1 § Statsbidrag får lämnas enligt denna förordning för att stimulera anordnande, genom ny- eller ombyggnad, av 1. bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), eller 2. trygghetsbostäder enligt 2 §. Förordning (2009:1250). 2 § I denna förordning används följande ord och uttryck med den innebörd som föreskrivs nedan: Bostäder: Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som innebär nytillskott av sådana bostäder som avses i denna förordning. Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus, som utan att vara nybyggnad, innebär 1. nytillskott av bostäder, eller 2. förbättringar av utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation i anslutning till ny- eller ombyggnad av bostadslägenheter som avses i denna förordning. Trygghetsbostäder: Bostäder där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Bostäderna är hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt som innehas av 1. en person som har fyllt 70 år, 2. makar, sambor eller syskon, där minst en har fyllt 70 år, eller 3. efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet sammanbodde med den avlidne i trygghetsbostaden, om dödsfallet har inträffat efter att bidrag beviljats. Boverket får meddela närmare föreskrifter om innebörden av ord och uttryck i denna paragraf som har betydelse för ny- eller ombyggnad. Förordning (2009:1250). Villkor för bidrag 3 § Bidrag lämnas under de förutsättningar som anges i 4-8 §§. 4 § För bidrag krävs att ny- eller ombyggnad påbörjas under perioden 1 januari 2007–31 december 2014 och färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Bidrag får inte lämnas till byggnadsprojekt som samtidigt får annat statligt stöd för att stödja bostadsbyggande. Boverket får meddela närmare föreskrifter om när en ny- eller ombyggnad ska anses påbörjad och färdigställd. Förordning (2011:1605). Utrymmes- och utrustningsstandard m.m. 5 § Byggnadsprojekt ska uppfylla de grundläggande krav för permanentbostäder som kan ställas enligt plan- och bygglagen (2010:900). När det gäller ombyggnad ska dessutom bostaden efter ombyggnaden i dess helhet uppfylla lägsta godtagbara standard enligt bestämmelserna om bostadslägenhet i 12 kap. 18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken. Byggnadsprojekt ska dessutom utformas så att omvårdnadsarbete kan utföras i enlighet med krav som kan ställas med stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160). Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av första stycket. Förordning (2011:375). Bygglov 6 § För byggnadsprojekt som innefattar bygglovspliktiga arbeten skall bygglov finnas. 7 § Mottagaren av bidraget förbinder sig att under minst fyra år från det bidraget betalats ut - använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades, - inte överlåta det eller de hus som innehåller bostäderna till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som förutsattes när bidraget beviljades. 8 § Den som ansökt om eller tagit emot bidrag skall lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidragsberättigande åtgärder. Bidragets storlek 9 § Bidrag lämnas för 1. nybyggnad med ett belopp om 2 600 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark för bostäder, och 2. ombyggnad med ett belopp om 2 200 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark för bostäder. Bidrag lämnas dock för högst 35 kvadratmeter per bostadslägenhet och 15 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. I fråga om ny- eller ombyggnad av en bostad som skall användas av två personer lämnas bidrag enligt första stycket för högst 50 kvadratmeter per bostadslägenhet och 20 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Förfarandet i bidragsärenden Allmänt 10 § Ärenden om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna. Länsstyrelsen beslutar om bidrag. Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela närmare föreskrifter om förfarandet i bidragsärenden. Boverket sköter även utbetalning av bidrag. Ansökningsförfarandet 11 § Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet som avses med ansökningen är belägen. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att byggnadsprojektet påbörjades. Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av Boverket. Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas ansökan. Beslut om bidrag 12 § Om länsstyrelsen finner att bidrag skall lämnas, skall den fatta ett beslut om bidragets storlek för det aktuella byggnadsprojektet. I annat fall skall ansökan avslås. Utbetalning av bidrag 13 § Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan ny- eller ombyggnaden färdigställts. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter projektets färdigställande. Bidraget betalas dock bara ut om projektet, när det är färdigt, uppfyller de förutsättningar som låg till grund för beslutet. Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som hos länsstyrelsen vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare. Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas sådan ansökan som avses i första stycket. Återkallelse av beslut 14 § Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om projektet inte uppfyller de villkor som uppställts för bidraget. Återkrav av bidrag 15 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis om 1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller tagit emot bidraget borde ha insett detta, eller 4. villkoren för bidraget inte har följts. Boverket får helt eller delvis upphäva ett beslut om återkrav om det finns särskilda skäl. Om den som tagit emot bidraget har överlåtit något hus och bostäderna i huset därefter används för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som förutsattes när bidraget beviljades, skall bidraget dock återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna skulle komma att användas för annat ändamål eller med andra villkor. Överklagande 16 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut bidrag enligt 13 § första stycket och om återkallelse av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1020). Övergångsbestämmelser 2007:159 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007. 2. Bidrag enligt denna förordning får dock lämnas för ny- eller ombyggnad som påbörjats från och med den 1 januari 2007. För sådan ny- eller ombyggnad som påbörjats eller färdigställts före den 1 juni 2007 skall ansökan enligt 11 och 13 §§ ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att denna förordning träder i kraft. 2009:1250 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. 2. Bidrag enligt denna förordning till trygghetsbostäder får dock lämnas för ny- eller ombyggnad som påbörjats från och med den 1 oktober 2009. För sådan ny- eller ombyggnad som påbörjats eller färdigställts före den 1 januari 2010 ska ansökan enligt 11 och 13 §§ ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att denna förordning träder i kraft. 2011:1605 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012 men tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.