Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1064 · Visa register
Förordning (2007:1064) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:947
Upphävd: 2010-01-01
Uppgifter 1 § Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med 1. kemiska produkter, 2. varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt, och 3. biotekniska organismer. 2 § Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. 3 § Kemikalieinspektionen ska särskilt 1. i fråga om sådana produkter, varor och organismer som anges i 1 § och deras hälso- och miljörisker a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå åtgärder, och b) meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken, 2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel och svara för annan förhandsgranskning av kemiska produkter och biotekniska organismer, 3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer, 4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra berörda om kemikalier, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet, 5. utöver det som framgår av 7 § myndighetsförordningen (2007:515), inom sitt ansvarsområde medverka i samarbetet inom Europeiska unionen, i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete, inom den svenska politiken för global utveckling och inom det internationella samarbetet i övrigt samt vara regeringens expert i det arbete som regeringen bedriver inom dessa områden, och 6. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingsarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ledning 4 § Kemikalieinspektionen leds av en myndighetschef. Insynsråd 5 § Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas ett insynsråd med högst tio ledamöter. Särskilda organ Rådet för Reach-frågor 6 § Inom Kemikalieinspektionen finns Rådet för Reach-frågor som är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett råd för information och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informationsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 7 § Rådet för Reach-frågor består av en ordförande och högst tretton andra ledamöter som representerar myndigheter, näringsliv och andra berörda intressenter. Ledamöterna ska utses efter förslag från de berörda intressenterna. Myndighetschefen är rådets ordförande. Rådet utser inom sig vice ordförande. Toxikologiska rådet 8 § Inom Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor och inom ramen för det 1. ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer för vetenskapliga tolkningsfrågor, 2. verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas analyser av risker med kemiska ämnen, och 3. medverka till en sådan samordning att myndigheterna kan göra grundläggande delar av riskanalysen på ett så enhetligt sätt som möjligt. 9 § Toxikologiska rådet består av myndighetschefen, som är rådets ordförande, och representanter för myndigheter samt enskilda forskare. Rådet utser inom sig vice ordförande. Anställning som myndighetschef 10 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalfrågor 11 § Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas en personalansvarsnämnd. 12 § Kemikalieinspektionen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).