Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:39 · Visa register
Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2006-02-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1359
Ikraft: 2006-03-15
Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om 1. behandling av personuppgifter i samband med att kommunerna för register över ungdomar som de har aktivitetsansvar för, 2. kommunernas dokumentation av sina insatser för dessa ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800), och 3. uppgiftsskyldighet i samband med arbetet med aktivitetsansvaret. Bestämmelserna i 3–7 §§ gäller endast om behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Förordning (2018:1359). Förhållandet till annan reglering 2 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:1359). 2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2018:1359). 2 b § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning. Förordning (2018:1359). Ändamål 3 § Personuppgifter får behandlas bara om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra den skyldighet som framgår av 29 kap. 9 § första, andra och tredje styckena skollagen (2010:800) och den uppgiftsskyldighet som följer av 26 kap. 25 § samma lag. Förordning (2014:1382). Personuppgifter som får behandlas 4 § Kommunen får endast behandla följande personuppgifter om de ungdomar som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800): 1. namn, personnummer eller samordningsnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, 2. tidigare, nuvarande och framtida sysselsättning i form av utbildning, arbete, annan tjänstgöring eller aktivitet, och 3. om det är aktuellt med någon individuell åtgärd, åtgärdens innehåll, tidpunkten när åtgärden inleds och upphör samt orsaken till att den upphör. Förordning (2014:1382). Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter m.m. 5 § Personuppgifter som omfattas av artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning och personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får inte behandlas. Förordning (2018:1359). 6 § Har upphävts genom förordning (2018:1359). Gallring 7 § Personuppgifter ska gallras ur registret när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen, dock senast vid utgången av det kalenderår när den registrerade fyller 21 år. Förordning (2014:1382). Dokumentation 8 § Av 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att kommunen på lämpligt sätt ska dokumentera sina insatser för de ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret. Statens skolverk får meddela föreskrifter om innehållet i dokumentationen. Förordning (2014:1382). Uppgiftsskyldighet 9 § Av 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) framgår att en huvudman för utbildning eller annan verksamhet som är föremål för nationell uppföljning och utvärdering till Statens skolverk ska lämna sådana uppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljningen och utvärderingen. Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) av hur kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 29 kap. 9 § samma lag. Förordning (2014:1382). 10 § Universitets- och högskolerådet ska på begäran av en kommun till kommunen lämna ut uppgift om en person, som kan omfattas av den kommunens aktivitetsansvar för ungdomar, har examens- eller studiebevis eller motsvarande från gymnasieskolan. Förordning (2015:520).