Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1006 · Visa register
Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2006-06-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:455
Ikraft: 2006-09-01 överg.best.
Krav på tillstånd 1 § Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte anordnas utan tillstånd enligt denna lag. För tävling och uppvisning i sport och idrott vid offentlig tillställning gäller även bestämmelserna i 2 kap. ordningslagen (1993:1617) om krav på tillstånd eller anmälan. Förutsättningar för tillstånd 2 § Tillstånd att anordna kampsportsmatch får lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. 3 § Tillstånd lämnas för en eller flera kampsportsmatcher på ansökan av anordnaren. Tillstånd får också lämnas för viss tid eller tills vidare på ansökan av en organisation som är ansvarig för kampsporten. Ett tillstånd får förenas med villkor. 3 a § Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats och tillståndshavaren vill att de nya reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas inom ramen för tillståndet, ska denne ansöka om det hos tillståndsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna och bestämmelserna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna. En ansökan ska göras inom de tidsfrister som anges i 5 §. Lag (2015:455). Tillståndsmyndigheten 4 § Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch. När ansökan om tillstånd skall göras 5 § En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och lämnas in till tillståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, ska ansökan göras senast två månader före matchen eller den första av matcherna. Om ansökan avser tillstånd för viss tid eller tills vidare, ska ansökan göras senast tre månader före det första matchtillfället. De uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Lag (2015:455). Vad ansökan skall innehålla 6 § En ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher skall innehålla uppgifter om anordnaren, när och var matchen eller matcherna anordnas samt tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsporten. En ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher skall innehålla uppgifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsporten, stadgar för den organisation som är ansvarig för kampsporten samt uppgift om hur kontroll utövas inom organisationen av de kampsportsmatcher som anordnas. 7 § Den som ansöker om tillstånd enligt denna lag skall på begäran av tillståndsmyndigheten lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver. Avgift 8 § Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för prövningen. Tillsyn 9 § Tillståndsmyndigheten utövar i den utsträckning som behövs tillsyn över kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd enligt denna lag. Tillsynen omfattar kontroll av att kampsportsmatch anordnas i enlighet med det tillstånd och de villkor som har meddelats enligt 3 §. 10 § Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar av tillståndshavaren som behövs för tillsynen. Tillståndsmyndigheten har rätt att få tillträde till en kampsportsmatch. Sanktioner 11 § Om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar. Om tillståndshavaren allvarligt bryter mot villkoren, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet. En varning får förenas med krav på rättelse inom viss tid. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att gälla under viss tid. Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (2015:455). 11 a § Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar. Om åsidosättandet är allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet. Ett beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (2015:455). Överklagande 12 § Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Straff 13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller i strid mot ett villkor enligt 3 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är ringa. Lag (2015:455). 14 § Till böter döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen deltar i en kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd enligt denna lag. Detsamma gäller den som 1. ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den, 2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten av sådant avtal, eller 3. tjänstgör som domare eller sekond vid matchen. 15 § För anstiftan och medhjälp till brott mot denna lag döms inte till ansvar. Förverkande 16 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. I fråga om beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Bemyndigande 17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsportsmatcher enligt denna lag. Övergångsbestämmelser 2006:1006 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006 men skall inte tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007. 2. Lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning skall upphöra att gälla den 1 januari 2007. 3. Annan kampsportsmatch än i professionell boxning får anordnas utan tillstånd enligt denna lag till och med den 31 december 2006.