Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1006 · Visa fulltext
Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29, rskr. 2005/06:386
Ändring, SFS 2015:455
Rubrik: Lag (2015:455) om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Omfattning: ändr. 5, 11, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 3 a, 11 a §§
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:62, bet. 2014/15:KrU11 rskr. 2014/15:240