Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:311 · Visa register
Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2006-05-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:601
Ikraft: 2006-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:263) om transport av farligt gods. De begrepp som används i lagen om transport av farligt gods har samma betydelse i denna förordning. 2 § Vissa myndigheter som enligt denna förordning har särskilda uppgifter kallas transportmyndigheter och är för - transporter på land: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, - sjötransporter och lufttransporter: Transportstyrelsen. För frågor som inte kan hänföras till ett visst transportslag är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap transportmyndighet. Förordning (2008:1091). 3 § I denna förordning avses med – bilagorna till ADR: bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen den 30 september 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (ADR [SÖ 1974:9]), – RID: bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999, – IMDG-koden: den internationella koden om transporter av farligt gods till sjöss enligt kapitel VII i 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS [SÖ 1997:90]), – ICAO-TI: bilaga 18 till konventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen [SÖ 1946:2]). Förordning (2015:349). Undantag från lagens och förordningens bestämmelser 4 § /Upphör att gälla U:2024-08-15/ Lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte på transporter av varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, när 1. transporterna utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk, eller 2. stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd och transporten utförs av en utländsk myndighet. Förordning (2022:435). 4 § /Träder i kraft I:2024-08-15/ Lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte på transporter av varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, när transporterna utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk. Lagen om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte heller på transporter av farligt gods när transporterna utförs av en främmande stats militära styrka, eller av någon annan för vilken den militära styrkan ansvarar, inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Förordning (2024:601). Ansökningsärenden 5 § En transportmyndighet skall efter ansökan meddela beslut om huruvida ett visst ämne eller föremål är att anse som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Sökanden skall lämna underlag för den prövning som behövs för beslutet och betala de kostnader som ansökan medför. Transportmyndigheten får bestämma avgiften till ett lägre belopp. 6 § I ett ärende enligt 5 § får transportmyndigheten på sökandens begäran besluta vad som skall gälla för transport av ämnet eller föremålet för tiden intill dess att ärendet slutligt avgjorts. Beslutet får när som helst ändras av myndigheten. Behöriga myndigheter 7 § Behöriga myndigheter är 1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen, 2. Polismyndigheten efter samråd med kommunens organisation för räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1, när det gäller a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område, b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods, 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och i frågor som behandlas i 8 § första stycket 2, och 4. Transportstyrelsen i frågor som behandlas i 8 § första stycket 3 och 4. Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §. Förordning (2014:1224). 8 § Behöriga myndigheter ska svara för särskilt föreskrivna uppgifter vilka nämns i 1. bilagorna till ADR, 2. RID, 3. IMDG-koden, och 4. ICAO-TI. Om det vid utförandet av någon uppgift hos en behörig myndighet uppkommer frågor som tillhör en annan myndighets verksamhetsområde ska uppgiften utföras i samråd med denna myndighet. Förordning (2009:610). Behöriga organ 9 § Behöriga organ för teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR samt enligt RID, IMDG-koden och ICAO-TI är 1. för fordon för transport på väg eller i terräng: de besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) som särskilt ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 för att utföra sådan teknisk kontroll som avses i bilagorna till ADR, 2. för sådan utrustning som omfattas av Europaparlaments och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG: de organ som av något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anmälts till Europeiska unionen (EU) för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse och övriga kontroller under direktivet, och 3. för övriga områden: ett organ som ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008. Bestämmelser om ackreditering enligt första stycket 1 och 3 som utförs av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) finns i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2022:1163). Tillsyn 10 § Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs: 1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter, 2. Polismyndigheten: transporter på land utom järnvägstransporter, 3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter, 4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen, 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar, transportskydd samt utbildning och examination av förare av transporter av farligt gods på väg och i terräng. Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet och bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land. När det gäller tillsynen över utbildning och examination vid gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samråda med Statens skolinspektion. Förordning (2014:1224). 10 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG. Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Förordning (2022:1163). 11 § Om det vid en vägkontroll av ett fordon som är registrerat i en annan stat inom EES eller i Schweiz framkommer omständigheter som ger anledning att anta att det begåtts allvarliga eller upprepade överträdelser men dessa inte kan styrkas vid kontrolltillfället på grund av att nödvändiga uppgifter saknas, får tillsynsmyndigheten begära och lämna bistånd till utländsk behörig myndighet inom EES eller i Sverige vid utredning av ärendet. Tillsynsmyndigheten skall i motsvarande fall bistå behöriga myndigheter i andra stater inom EES eller i Schweiz beträffande fordon som är registrerade i Sverige. Om tillsynsmyndigheten i dessa syften utövar tillsyn hos en verksamhetsutövare, skall resultatet av denna kontroll meddelas den andra berörda staten. Kustbevakningens brottsbekämpning 11 a § När det gäller transport av farligt gods får Kustbevakningens direkta brottsbekämpning även utföras i hamnars landområden i anslutning till de områden som anges 1 kap. 4 och 5 §§ kustbevakningslagen (2019:32). Förordning (2019:92). Säkerhetsrådgivare 12 § Säkerhetsrådgivare ska ha genomgått ett prov som godtagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och inneha ett giltigt intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Förordning (2008:1091). 13 § Har ett intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar utfärdats i en annan stat inom EES skall det gälla enligt sitt innehåll i Sverige. Har ett intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg eller järnväg utfärdats i Schweiz skall det gälla enligt sitt innehåll i Sverige. Rapporteringsskyldigheter 14 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska 1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods enligt a) artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/54/EG, b) bilagorna till ADR, eller c) RID, 2. till annan stat eller till Europeiska kommissionen sända underrättelser eller rapporter enligt a) artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG, b) artikel 1.4, 5.2, 6.2 och 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar avseende transport på land, och c) artikel 30.2, 30.4 andra stycket och 32.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU, och 3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID a) vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndigheten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet enligt 7 §, och b) rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4. De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU gäller även i förhållande till stater inom EES. Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets direktiv 95/50/EG gäller även i förhållande till Schweiz. Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsynsmyndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med de uppgifter om det närmaste föregående årets vägtransporter som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt första stycket 2 a. Förordning (2011:1013). Bemyndiganden m.m. 15 § Transportmyndigheterna får meddela ytterligare föreskrifter om och särskilda beslut på de områden och i den utsträckning som anges i 20 § andra stycket 1–12 och 17 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, samt på motsvarande områden meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen och denna förordning. Föreskrifter om avgifter enligt 20 § andra stycket 16 lagen om transport av farligt gods får meddelas av 1. Transportstyrelsen för den verksamhet som styrelsen utövar utom när det gäller statsluftfart, och 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för den verksamhet som myndigheten utövar. Avgifter för Transportstyrelsens tillsyn av fartyg får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2017:607). 16 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får 1. meddela ytterligare föreskrifter om a) säkerhetsrådgivare och undantag från kravet på säkerhetsrådgivare, b) transportskydd, och c) utbildning samt överlämna till någon enskild att utföra sådan examination som enligt myndighetens föreskrifter kan krävas för säkerhetsrådgivare och för förare av transporter av farligt gods, 2. meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning, i fråga om de områden som anges i 1, 3. ta ut avgifter för sina kostnader med anledning av prov och intyg för a) förare av transporter av farligt gods, och b) säkerhetsrådgivare, och 4. ingå avtal med främmande stater om tillfälliga undantag från bestämmelser i bilagorna till ADR och RID i den utsträckning som medges där och i europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG. Förordning (2009:610). 17 § Polismyndigheten och Kustbevakningen får meddela de ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och av denna förordning som behövs för Polismyndighetens respektive Kustbevakningens tillsynsverksamhet. Förordning (2014:1224). 18 § Har föreskrifter meddelats om krav på tillstånd eller anmälan med stöd av 20 § andra stycket 12 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, får transportmyndigheterna uppdra åt Polismyndigheten att pröva ärenden om tillstånd eller att ta emot anmälningar. Strålsäkerhetsmyndigheten prövar sådana ärenden om tillstånd och tar emot anmälningar som avser farligt gods som består av eller innehåller radioaktiva ämnen. Förordning (2014:1224). 19 § Transportmyndigheterna ska tillsammans verka för att de nationella och internationella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas mellan transportslagen och se till att myndigheternas arbete inom området även i övrigt samordnas. Innan en transportmyndighet meddelar föreskrifter med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning ska samråd ske med berörda myndigheter. Om det är fara för liv, hälsa, miljö eller egendom eller risk för betydande ekonomisk skada och samråd inte kan ske inom skälig tid, ska i stället information lämnas efter det att föreskriften meddelats. Förordning (2008:1091). Övergångsbestämmelser 2011:1013 1. Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2011. 2. De besiktningsorgan för fordon för transport på väg eller i terräng som enligt äldre föreskrifter är behöriga att utföra teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR ska anses behöriga till det fram till den 1 april 2012. 2017:607 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017. 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.