Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:559 · Visa register
Aktiebolagsförordning (2005:559)
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 2005-06-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1858
Övrigt: Rättelseblad 2006:503 och 2008:610 har iakttagits.
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
1 kap. Anmälan för registrering m.m. Formen för anmälan m.m. 1 § En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma gäller en anmälan enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som avser ett aktiebolag som deltar i en fusion med en ekonomisk förening eller en motsvarande utländsk juridisk person. En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt aktiebolagslagen som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. Förordning (2018:765). Undertecknande 2 § En anmälan för registrering skall undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av bolag i likvidation skall undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna. Förordning (2006:503). 2 a § En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift. Förordning (2016:634). Registrering av aktiebolag 3 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag ska innehålla uppgift om 1. bolagets postadress, 2. fullständigt namn, personnummer (eller, om sådant saknas, födelsedatum) och postadress beträffande stiftarna samt, om ett handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman, 3. fullständigt namn, personnummer (eller, om sådant saknas, födelsedatum), postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvist för styrelseledamot och revisor samt, i förekommande fall, för a) styrelseordförande, b) styrelsesuppleant, c) verkställande direktör, d) vice verkställande direktör, e) särskild firmatecknare, f) särskild delgivningsmottagare, g) revisorssuppleant, h) lekmannarevisor, och i) suppleant för lekmannarevisor, 4. hur bolagets firma tecknas, 5. antalet tecknade aktier och summan av de belopp som enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket aktiebolagslagen lägst ska betalas för de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital), och 6. de belopp som har betalats med pengar respektive apportegendom. Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag ska dess organisationsnummer eller, om organisationsnummer saknas, något annat identifieringsnummer anges. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att stiftarna och de personer som anges i första stycket 3 inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 9 kap. 10–13 §§ aktiebolagslagen och lekmannarevisorerna behörighetskraven i 10 kap. 9 § samma lag. I fråga om särskilda delgivningsmottagare krävs dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (2016:446). 4 § Vid en anmälan som avses i 3 § ska följande handlingar lämnas in: 1. en kopia av stiftelseurkunden, inklusive bolagsordningen, och avtal enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551), som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av balans- eller resultaträkningar som anges i samma paragraf, 2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, 3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen, 4. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 2 kap. 17 § aktiebolagslagen om det belopp som har satts in på ett särskilt konto hos institutet som betalning för bolagets aktier, med uppgift om när uttag från kontot först har skett, och 5. ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 19 § aktiebolagslagen. Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av en passhandling eller någon annan identitetshandling som avser den anmälde lämnas in vid anmälan. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (2019:158). Anmälan av vissa förvärv 5 § Vid en anmälan för registrering enligt 2 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in: 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, 2. en kopia av det avtal som bolagsstämman har godkänt, 3. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 30 § första stycket 1 aktiebolagslagen, och 4. en kopia av ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 30 § första stycket 2 aktiebolagslagen. Bolagsordning 6 § Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar lämnas in: 1. en kopia av a) bolagsstämmans protokoll med beslut, eller b) en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman, och 2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse. Om ändringen avser införande av ett förbehåll som anges i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla en uppgift om den dag från vilken förbehållet ska tillämpas. Förordning (2022:1334). Omvandling av aktie 7 § I en anmälan för registrering enligt 4 kap. 6 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) skall det anges 1. de aktieslag som berörs av omvandlingen, och 2. hur många aktier av varje slag som omvandlas. Uppdelning och sammanläggning av aktier 7 a § Vid en anmälan enligt 4 kap. 49 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in: 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om uppdelning eller sammanläggning, 2. i förekommande fall, en försäkran på heder och samvete att samtycke till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats. I anmälan enligt första stycket ska anges antalet aktier av varje slag som finns i bolaget efter uppdelningen eller sammanläggningen. Förordning (2009:38). Fortsatt bolagsstämma 7 b § Om bolaget i fall som avses i 9 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) inte har någon revisor, ska det vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 14 § tredje stycket den lagen ges in en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att fortsatt bolagsstämma ska hållas. Förordning (2010:1116). Talan mot bolagsstämmobeslut 8 § Om talan enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) om att upphäva eller ändra ett sådant bolagsstämmobeslut som skall anmälas för registrering väcks vid allmän domstol, skall domstolen underrätta Bolagsverket, när 1. talan har väckts, 2. det föreligger en dom eller ett slutligt beslut som har vunnit laga kraft, eller 3. det genom beslut under rättegången har bestämts att bolagsstämmobeslutet inte får verkställas. Bolagets ledning 9 § Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt tredje stycket samma paragraf. Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas 1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val eller entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant, 2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av eller entledigande av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på, 3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen. Vid en anmälan enligt andra stycket tillämpas 4 § andra stycket. Förordning (2006:503). Revisorer 10 § Vid en anmälan för registrering enligt 9 kap. 47 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 3, andra och tredje styckena samma paragraf samt 4 § första stycket 3. Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av revisor eller revisorssuppleant. Förordning (2006:503). 11 § Om en revisor enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) har anmält att hans eller hennes uppdrag har upphört i förtid, ska Bolagsverket sända en kopia av anmälan till Finansinspektionen, Revisorsinspektionen och Skatteverket. Förordning (2016:1347). Lekmannarevisorer 12 § Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 3, tredje stycket samma paragraf samt 4 § första stycket 3. Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor. Förordning (2006:503). Fondemission 13 § Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 10 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in: 1. en kopia av a) bolagsstämmans protokoll med beslutet om fondemission, eller b) en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om fondemission, 2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen, och 3. i förekommande fall uppgift om ändringar i det bundna egna kapitalet och om värdeöverföring som har skett efter balansdagen för den balansräkning som avses i 2. Förordning (2022:1334). Nyemission av aktier 14 § I en anmälan för registrering enligt 13 kap. 27 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande uppgifter anges: 1. antalet tecknade och tilldelade aktier och summan av de belopp som enligt 13 kap. 4 § tredje stycket första meningen aktiebolagslagen lägst ska betalas för dessa aktier, och 2. de belopp som ska betalas med pengar, med apportegendom respektive genom kvittning. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet. Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är tillämpligt på, ska anmälan också innehålla en försäkran på heder och samvete att 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits. Förordning (2014:545). 15 § Vid en anmälan som avses i 14 § ska följande handlingar ges in: 1. en kopia av a) protokoll med emissionsbeslutet, eller b) en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om emission, 2. en kopia av en redogörelse som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) och av ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 8 § samma lag, 3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, 4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 13 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen om betalning i pengar, och 5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 13 kap. 23 § aktiebolagslagen. I fråga om publika aktiebolag kan, i stället för ett sådant intyg som avses i första stycket 4, ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen ges in. Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen. Om ett beslut om nyemission innebär att aktier ska tecknas mot betalning av lägre belopp än de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det till anmälan fogas ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan överföring eller uppskrivning har skett som anges i 13 kap. 4 § tredje stycket aktiebolagslagen. Förordning (2022:1334). 16 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§ ska inte tillämpas vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 28 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som anmälan grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade aktier som omfattas av anmälan. Till anmälan ska det fogas sådana handlingar som avses i 15 § första stycket 4 och 5. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet. I fråga om publika aktiebolag kan, i stället för ett sådant intyg som avses i 15 § första stycket 4, ett revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen ges in. Förordning (2020:622). 17 § Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551) skall det ges in en kopia av bolagsstämmans protokoll. Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier 18 § I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 21 eller 27 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande uppgifter anges: 1. antalet utgivna teckningsoptioner och det belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med genom teckning av nya aktier, och 2. den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda teckningsoptionerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet. Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är tillämpligt på, ska anmälan också innehålla en försäkran på heder och samvete att 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits. Förordning (2014:545). 19 § Vid en anmälan som avses i 18 § ska följande handlingar ges in: 1. protokoll med emissionsbeslutet, eller 2. en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om emission. Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen. Förordning (2022:1334). 20 § Bestämmelserna i 18 och 19 §§ ska inte tillämpas vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 22 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som anmälan grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade teckningsoptioner som omfattas av anmälan. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda teckningsoptionerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet. Förordning (2014:545). 21 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551) skall en kopia av bolagsstämmans protokoll ges in. 22 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 14 kap. 39 § första stycket om betalning ges in. I fråga om publika aktiebolag kan i stället ett revisorsyttrande som avses i 14 kap. 49 § ges in. I anmälan ska det lämnas uppgift om vilket beslut om emission av teckningsoptioner som aktieteckningen grundar sig på. Anmälan ska också innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet. Förordning (2020:622). Emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier 23 § I en anmälan för registrering enligt 15 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande uppgifter anges: 1. det belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med genom konvertering, och 2. den tid inom vilken konvertering kan ske. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda konvertiblerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet. Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är tillämpligt på, ska anmälan också innehålla en försäkran på heder och samvete att 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i det kapitlet har iakttagits. Förordning (2014:545). 24 § Vid en anmälan som avses i 23 § ska följande handlingar ges in: 1. en kopia av a) protokoll med emissionsbeslutet, eller b) en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om emission, 2. en kopia av en redogörelse som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551) och av ett revisorsyttrande som avses i 15 kap. 10 § samma lag, 3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen, 4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 15 kap. 22 § första stycket aktiebolagslagen om betalning i pengar, 5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 15 kap. 24 § aktiebolagslagen, och 6. en försäkran på heder och samvete att konverteringskursen har bestämts så att bolaget efter konvertering har tillförts ett vederlag som, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid konverteringen, minst motsvarar tidigare aktiers kvotvärde. I fråga om publika aktiebolag kan, i stället för ett sådant intyg som avses i första stycket 4, ett revisorsyttrande som avses i 15 kap. 44 § aktiebolagslagen ges in. Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen. Förordning (2022:1334). 25 § Bestämmelserna i 23 och 24 §§ ska inte tillämpas vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 27 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som anmälan grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade konvertibler som omfattas av anmälan. Till anmälan ska det fogas sådana handlingar som avses i 24 § första stycket 4 och 5 eller, i fråga om publika aktiebolag, andra stycket i samma paragraf. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda konvertiblerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet. Förordning (2014:545). 26 § Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551) skall en kopia av bolagsstämmans protokoll ges in. 27 § Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 38 § aktiebolagslagen (2005:551) skall ett sådant revisorsyttrande som avses i 15 kap. 39 § samma lag ges in. I anmälan skall det vidare lämnas uppgift om vilket beslut om emission av konvertibler som konverteringen grundar sig på. Vinstutdelning 28 § Till en anmälan för registrering enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska bifogas en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan stämmer överens med det beslut som bolaget har fattat, och att medel motsvarande det belopp som anmäls i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängligt för vinstutdelning i det som återstår av det fria egna kapitalet som redovisades i bolagets senast fastställda balansräkning. Förordning (2016:908). Minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden 29 § En anmälan för registrering enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) ska, när minskningen av aktiekapitalet helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna, innehålla en försäkran på heder och samvete att det efter minskningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Till anmälan ska fogas en kopia av 1. bolagsstämmans protokoll med minskningsbeslutet, eller 2. en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan med samma verkan som ett beslut av bolagsstämman om minskning av aktiekapitalet. I förekommande fall ska även följande handlingar ges in: 1. kopior av sådana handlingar som avses i 20 kap. 12 § aktiebolagslagen, 2. en kopia av en sådan redogörelse som avses i 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, och 3. en kopia av ett sådant revisorsyttrande som avses i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen. Förordning (2022:1334). 30 § Vid en anmälan för registrering enligt 20 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in: 1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som skall lösas in, och 2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen. 31 § Om allmän domstol har beslutat att lämna tillstånd till minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden enligt 20 kap. 28 § eller 35 § 3 aktiebolagslagen (2005:551) eller till vinstutdelning enligt 20 kap. 30 § i samma lag, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut bifogas. Förordning (2020:995). Fusion av aktiebolag 32 § Till en ansökan enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) ska det bifogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. I 23 kap. 20 och 45 §§ aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska bifogas till ansökan. Om det vid en gränsöverskridande fusion inte behöver upprättas någon redogörelse enligt 23 kap. 39 § aktiebolagslagen eller om det inte krävs något avsnitt med information för aktieägarna enligt 23 kap. 39 a § samma lag eller något avsnitt med information för arbetstagarna enligt 23 kap. 39 b § samma lag, ska det till ansökan bifogas en försäkran på heder och samvete från styrelsen eller den verkställande direktören om de omständigheter som gör att det inte krävs. En sådan försäkran behövs inte om sökanden ger in handlingar som visar de omständigheter som gör att det inte krävs någon redogörelse eller något avsnitt för aktieägarna eller för arbetstagarna. Förordning (2022:1858). 32 a § Har upphävts genom förordning (2022:1858). 33 § Om allmän domstol har gett tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 23 kap. 24 eller 45 e § aktiebolagslagen (2005:551), ska domstolen underrätta Bolagsverket om beslutet. Förordning (2022:1858). 34 § Om det övertagande bolaget i samband med fusion genom absorption har beslutat att ge ut nya aktier, skall en anmälan för registrering enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) innehålla uppgift om antalet utgivna aktier och summan av deras kvotvärden. Bestämmelser om intyg från revisor finns i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen. 35 § Vid en anmälan för registrering enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag som har bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 3 § första stycket 1 och 3-6 samt andra och tredje styckena samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas 1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, 2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen. Bestämmelser om intyg från revisor finns i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen. Förordning (2006:503). 35 a § Till en anmälan för registrering enligt 23 kap. 48 § aktiebolagslagen (2005:551) ska bifogas kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens stämmor. Till en anmälan ska även bifogas 1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, 2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar har löpt ut och de omständigheter som gör att 32-40 §§ den lagen ska tillämpas, eller 4. handlingar som visar de omständigheter som gör att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar inte är tillämplig på bolaget. I fråga om det bolag som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de uppgifter som anges i 35 § första och andra styckena. Förordning (2022:1858). 36 § Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en anmälan enligt 23 kap. 26 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 29 kap. 7 § samma lag, skall 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf tillämpas. Till anmälan skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket. 37 § Vid en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 16 kap. 18 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska, om fusionsplanen innebär att ett helägt dotterbolag ska gå upp i en moderförening, kopior av styrelsernas protokoll där besluten framgår lämnas in. Förordning (2018:765). Delning av aktiebolag 38 § Till en ansökan enligt 24 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ska det bifogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av delningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. I 24 kap. 22 och 45 §§ aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska bifogas till ansökan. Om det vid en gränsöverskridande delning inte behöver upprättas någon redogörelse enligt 24 kap. 35 § aktiebolagslagen eller om det inte krävs något avsnitt med information för aktieägarna enligt 24 kap. 36 § samma lag eller något avsnitt med information för arbetstagarna enligt 24 kap. 37 § samma lag, ska det till ansökan bifogas en försäkran på heder och samvete från styrelsen eller den verkställande direktören om de omständigheter som gör att det inte krävs. En sådan försäkran behövs inte om sökanden ger in handlingar som visar de omständigheter som gör att det inte krävs någon redogörelse eller något avsnitt för aktieägarna eller för arbetstagarna. Förordning (2022:1858). 39 § Om allmän domstol har beslutat om tillstånd att verkställa en delningsplan enligt 24 kap. 26 eller 49 § aktiebolagslagen (2005:551), ska domstolen underrätta Bolagsverket om beslutet. Förordning (2022:1858). 40 § Om övertagande bolag i samband med delningen har beslutat att ge ut nya aktier, skall en anmälan för registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) innehålla uppgift om antalet utgivna aktier och summan av deras kvotvärden. Bestämmelser om intyg från revisor finns i 24 kap. 27 § andra stycket aktiebolagslagen. 41 § Vid en anmälan för registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag som har bildats i samband med delning tillämpas 3 § första stycket 1 och 3-6 samt andra och tredje styckena samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 35 § andra stycket. Bestämmelser om intyg från revisor finns i 24 kap. 27 § andra stycket aktiebolagslagen. 41 a § Till en anmälan för registrering enligt 24 kap. 52 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar bifogas: 1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, 2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar har löpt ut och de omständigheter som gör att 32-40 §§ den lagen ska tillämpas, eller 4. handlingar som visar de omständigheter som gör att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar inte är tillämplig på bolaget. I fråga om bolag som bildas genom delningen tillämpas 3 § första stycket 1, 3-6 samt andra och tredje styckena. Till anmälan ska det vidare bifogas sådana handlingar som avses i 35 § andra stycket. I 24 kap. 52 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska bifogas till anmälan. Förordning (2022:1858). Ombildning av aktiebolag 41 b § I 24 a kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser om vilka handlingar som ska bifogas till en ansökan om tillstånd att verkställa en ombildningsplan. Om det vid en gränsöverskridande ombildning inte behöver upprättas någon redogörelse enligt 24 a kap. 6 § aktiebolagslagen eller om det inte krävs något avsnitt med information för aktieägarna enligt 24 a kap. 7 § samma lag eller något avsnitt med information för arbetstagarna enligt 24 a kap. 8 § samma lag, ska det till ansökan bifogas en försäkran på heder och samvete från styrelsen eller den verkställande direktören om de omständigheter som gör att det inte krävs. En sådan försäkran behövs inte om sökanden ger in handlingar som visar de omständigheter som gör att det inte krävs någon redogörelse eller något avsnitt för aktieägarna eller för arbetstagarna. Förordning (2022:1858). 41 c § Om allmän domstol har beslutat om tillstånd att verkställa en ombildningsplan enligt 24 a kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551), ska domstolen underrätta Bolagsverket om beslutet. Förordning (2022:1858). 41 d § Till en anmälan för registrering enligt 24 a kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar bifogas: 1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, 2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar har löpt ut och de omständigheter som gör att 32-40 §§ den lagen ska tillämpas, eller 4. handlingar som visar de omständigheter som gör att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar inte är tillämplig på bolaget. I fråga om bolaget efter ombildning tillämpas 3 § första stycket 1, 3-6 samt andra och tredje styckena. Till anmälan ska det vidare bifogas sådana handlingar som avses i 35 § andra stycket. I 24 a kap. 30 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska bifogas till anmälan. Förordning (2022:1858). Gemensamma bestämmelser för gränsöverskridande förfaranden 41 e § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan, delningsplan eller ombildningsplan som avser ett gränsöverskridande förfarande enligt 23, 24 eller 24 a kap. aktiebolagslagen (2005:551) ska Bolagsverket hämta in upplysningar från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket. Bolagsverket ska också hämta in upplysningar från Tullverket, om det inte står klart att det saknas skäl till det. Bolagsverket ska även begära upplysningar från andra myndigheter eller från enskilda när det finns skäl till det. På begäran av Bolagsverket ska en myndighet lämna uppgifter som är tillgängliga för myndigheten och som kan antas ha betydelse vid verkets prövning. Brottsbekämpande myndigheter ska dock inte lämna sådana uppgifter som förekommer i myndighetens brottsbekämpande verksamhet, om det finns en bestämmelse om sekretess som är tillämplig på uppgiften och övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut. Bolagsverket får vid prövningen även inhämta upplysningar från behöriga myndigheter i den eller de övriga stater som berörs av det gränsöverskridande förfarandet. Förordning (2022:1858). 41 f § På begäran av en utländsk behörig myndighet får Bolagsverket lämna uppgifter som behövs för att kontrollera lagenligheten av en gränsöverskridande fusion, delning eller ombildning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 av den 27 november 2019. Förordning (2022:1858). 42 § Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en anmälan enligt 24 kap. 28 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 29 kap. 7 § samma lag, skall 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf tillämpas. Till anmälan skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket. Likvidation och konkurs 43 § Till bolagets anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) skall det fogas en kopia av bolagsstämmans protokoll med likvidationsbeslutet. 44 § När en ansökan om likvidation har kommit in till allmän domstol, skall domstolen genast underrätta Bolagsverket om detta. Domstolen skall också underrätta Bolagsverket om beslut om likvidation, beslut om förordnande eller entledigande av likvidator samt förordnande av syssloman enligt 25 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551). Till underrättelsen skall det fogas en kopia av domstolens beslut. Underrättelsen skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorn eller sysslomannen. Om en likvidators eller sysslomans postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne. 45 § Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har gått i verkställighet, skall rätten genast underrätta Bolagsverket. 46 § Om bolagets firma under likvidationen skall tecknas av någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, firman inte skall tecknas av likvidatorerna gemensamt, skall likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta till Bolagsverket. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret skall ändras. Om någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, tillämpas 3 § första stycket 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 4 § första stycket 2 och 3. 47 § Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) att bolaget är upplöst skall följande handlingar ges in: 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer i de fall då annan än Bolagsverket har utfärdat kallelsen. I 25 kap. 41 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som skall fogas till anmälan. Förordning (2006:503). 48 § Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 44 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) att likvidationen skall fortsätta tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket. 49 § En anmälan för registrering enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) av beslut att likvidation skall upphöra skall innehålla en försäkran på heder och samvete om att det inte finns likvidationsanledning enligt 25 kap. 11 eller 12 § nämnda lag, att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14 § samma lag uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet samt att utskiftning inte har ägt rum. Vid anmälan tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, 2. en kopia av revisorns yttrande enligt 25 kap. 45 § första stycket aktiebolagslagen, 3. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, och 4. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen. Förordning (2006:503). 50 § Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) av att likvidationsbeslut har upphävts skall en kopia av domstolens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in. 51 § Om en allmän domstol har fattat beslut om konkurs eller om att utse en konkursförvaltare eller att avsluta en konkurs, ska den underrätta Bolagsverket om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas. Förordning (2022:1334). Särskilt företagsnamn 52 § Ett särskilt företagsnamn kan anmälas för registrering i anmälan om bolagets registrering eller vid ett senare tillfälle. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att uppgifterna stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på. Förordning (2018:1831). 2 kap. Aktiebolagsregistret Aktiebolagsregistrets ändamål m.m. 1 § Aktiebolagsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut, 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i aktiebolagsregistret, 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och a) som avser bolag som registreras i aktiebolagsregistret, b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2018:299). 2 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker i aktiebolagsregistret. Förordning (2018:299). 3 § Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. 4 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 1 § medge direktåtkomst till aktiebolagsregistret. 4 a § Har upphävts genom förordning (2018:299). 5 § En personuppgift i aktiebolagsregistret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Förordning (2018:299). 6 § Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i aktiebolagsregistret. Förordning (2018:299). Hur aktiebolagsregistret förs 7 § Aktiebolagsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket. 7 a § Med systemet för sammankoppling av register avses i denna förordning det system för sammankoppling av register som inrättats genom artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt. Förordning (2022:1287). 8 § I aktiebolagsregistret registreras uppgifter för varje bolag. Registret ska innehålla bolagets organisationsnummer. Registret ska också innehålla bolagets europeiska identifieringskod enligt punkt 8 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2244 av den 17 december 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller tekniska specifikationer och förfaranden för systemet för sammankoppling av register och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884. Förordning (2022:1287). 9 § Till aktiebolagsregistret hör en alfabetisk förteckning över bolagen med uppgift om organisationsnumret för varje bolag. 10 § Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551) skall biläggas aktiebolagsregistret. Sådana handlingar skall för varje bolag sammanföras i akter. Av 15 a § framgår att vissa handlingar även skall föras in i aktiebolagsregistret. Förordning (2006:503). 11 § Bolagsverket skall, såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn, snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som har förts in i eller förts ut ur aktiebolagsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Införingar i aktiebolagsregistret 12 § Införingar i aktiebolagsregistret sker i löpande följd för varje bolag. Vid varje införing skall det anges diarienummer samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. 13 § Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i aktiebolagsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Ändringar av den information som finns i registret ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in. Om det framgår att ett beslut ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckningen göras i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt. I ett ärende om registrering av ett aktiebolag ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Om ett ärende om registrering av ett aktiebolag har anmälts via internet med användning av en sådan mall som avses i artikel 13h i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 av den 20 juni 2019, ska beslut i stället meddelas inom tio arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om ärendet avser ett bolag som har bildats av endast fysiska personer, ska beslutet i stället meddelas inom fem arbetsdagar. Om den tidsfrist som gäller inte kan hållas, ska Bolagsverket underrätta sökanden om skälen för detta. Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2022:1287). 13 a § I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig anmälan enligt 13 § andra eller tredje stycket har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2022:1287). 14 § När ett aktiebolag registreras antecknas 1. bolagets organisationsnummer, 2. dagen för bolagets bildande, 3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551), 4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, 5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen, 6. bolagets särskilda företagsnamn, om styrelsen har antagit ett sådant, och 7. bolagets postadress. Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta antecknas. Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen för tillståndet antecknas. Om bolaget har auktorisation som värdepapperscentral enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, ska även dagen för auktorisationen antecknas. Om Finansinspektionen har återkallat auktorisationen, ska också dagen för beslutet om återkallelse antecknas. Om lydelsen av bolagets företagsnamn på främmande språk anges i bolagsordningen, ska lydelsen antecknas. Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, ska syftet antecknas. Förordning (2018:1831). 15 § I registret ska det antecknas om bolagsordningen innehåller 1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551), 2. föreskrift enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 7 kap. 40 § andra stycket andra meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller 3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra efter en viss tid eller under vissa villkor. I fråga om förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den värdepapperscentral som har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken. I fråga om föreskrift enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det antal aktier av olika slag som har getts ut eller ska kunna ges ut. Förordning (2016:76). 15 a § Aktiebolagsregistret skall för varje bolag innehålla 1. stiftelseurkunden, 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och 3. årsredovisningar, revisionsberättelser, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter enligt 8 kap. 3 och 16 §§ samt 9 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554). Aktiebolagsregistret behöver inte innehålla sådana handlingar, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 juli 2006. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna skall lämnas ut på medium för automatiserad behandling och verket enligt 17 a § första stycket har varit skyldigt att lämna ut dem på sådant medium. Förordning (2006:503). 15 b § På begäran av ett bolag ska bolagets e-postadress och telefonnummer antecknas i aktiebolagsregistret. I registret får det för varje bolag antecknas om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Förordning (2012:57). 15 c § När Bolagsverket utser en revisor enligt 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolagslagen (2005:551) ska uppgifter enligt 9 kap. 47 § samma lag antecknas i aktiebolagsregistret. Förordning (2013:738). 15 d § Bolagsverket ska genom systemet för sammankoppling av register underrätta den registreringsmyndighet där en filial till ett bolag är registrerat om ändringar i aktiebolagsregistret som avser 1. bolagets företagsnamn, 2. bolagets registrerade säte, 3. bolagets organisationsnummer, och 4. bolagets form. En sådan underrättelse ska också göras när uppgifter som avses i 8 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas och handlingar som avses i 15 a § första stycket 3 förs in i aktiebolagsregistret. Förordning (2022:1287). 15 e § När Bolagsverket genom systemet för sammankoppling av register underrättats om att en filial till ett bolag som är registrerat i aktiebolagsregistret har registrerats eller avregistrerats, ska verket så snart som möjligt anteckna de uppgifterna i aktiebolagsregistret. Bolagsverket ska genom systemet för sammankoppling av register bekräfta att underrättelsen tagits emot. Förordning (2022:1287). 15 f § Bolagsverket ska bestyrka utdrag ur aktiebolagsregistret om inte beställaren avstår från det. Förordning (2022:1287). 16 § Om det krävs tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol för att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet, skall det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd. 17 § Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551), skall detta antecknas. Vidare skall följande beslut antecknas när de har vunnit laga kraft: 1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen, och 2. beslut att förklara att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § aktiebolagslagen. Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling 17 a § Bolagsverket skall lämna ut uppgifter och handlingar i aktiebolagsregistret på medium för automatiserad behandling, om det begärs. Detsamma gäller sådana handlingar och uppgifter enligt 15 a § som inte har förts in i aktiebolagsregistret, om det har gått högst tio år sedan de kom in till verket. Handlingar enligt 10 § som inte har förts in i aktiebolagsregistret och som inte behöver lämnas ut enligt första stycket får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter och, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas personliga integritet kränks, till enskilda. Förordning (2006:503). Sökning efter uppgifter och handlingar 17 b § Vid sökning efter uppgifter som avser ett bolag som är upplöst får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan det har registrerats att bolaget är upplöst. Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 10 och 15 a §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp. Förordning (2018:1831). Kungörelse 18 § I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) ska det anges bolagets företagsnamn och organisationsnummer samt styrelsens säte eller, om bolaget är i likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör. Förordning (2018:1831). Registrering av ett gränsöverskridande förfarande 19 § Vid registrering av en gränsöverskridande fusion, delning eller ombildning enligt 23 kap. 47 eller 48 §, 24 kap. 51 eller 52 § eller 24 a kap. 29 eller 30 § aktiebolagslagen (2005:551) ska Bolagsverket i aktiebolagsregistret föra in uppgift om namn, organisationsnummer, europeisk identifieringskod enligt 2 kap. 8 § samt rättslig form före och efter det gränsöverskridande förfarandet för vart och ett av de svenska och utländska bolag som berörs av förfarandet. I registret ska det också anges att registreringen har gjorts till följd av en gränsöverskridande fusion, delning eller ombildning. Förordning (2022:1858). 3 kap. Avgifter Registreringsärenden 1 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgifter för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för handläggning och prövning betalas med följande belopp: 1. vid en anmälan för registrering av ett nybildat aktiebolag, 2 200 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor, 2. vid en anmälan om ändring av ett företagsnamn eller av ett särskilt företagsnamn eller av ett företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 600 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 400 kronor, 3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 23 kap. 14, 30 eller 42 § aktiebolagslagen (2005:551), en delningsplan enligt 24 kap. 16 eller 40 § samma lag eller en ombildningsplan enligt 24 a kap. 13 § samma lag, 1 000 kronor, 4. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen, om delning enligt 24 kap. 27 eller 52 § samma lag eller om ombildning enligt 24 a kap. 30 § samma lag, 1 100 kronor, 5. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen om att bolagsstämman har beslutat om likvidation, 1 100 kronor, 6. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen om att bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor, 7. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 800 kronor, 8. vid någon annan registreringsanmälan, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 800 kronor. Förordning (2022:1858). 2 § Om en anmälan enligt 1 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § 2 betalas för varje sådant företagsnamn. Om en anmälan enligt 1 § 3 avser registrering av en fusionsplan med fler än ett överlåtande bolag eller en delningsplan med fler än ett övertagande bolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande bolag. Om det begärs att en registrering avfattas på något annat språk än svenska, ska en avgift om 500 kronor betalas för varje sådant språk. Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551), ett delningsintyg enligt 24 kap. 50 § eller ett ombildningsintyg enligt 24 a kap. 28 § samma lag på ett annat språk än svenska. Förordning (2022:1858). 3 § Avgift ska inte betalas för registrering av 1. ändrad postadress, 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, såvida inte något annat följer av 1 § 6, 5. en underrättelse från domstol, eller 6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 §, 24 kap. 51 § eller 24 a kap. 29 § aktiebolagslagen. Förordning (2022:1858). Ansökningsärenden 4 § För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska, i de fall som anges i 1-9, avgifter betalas med följande belopp: 1. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§ ), 975 kronor, 2. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 § ), 685 kronor, 3. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 § ), den bundna överkursfonden eller reservfonden (20 kap. 35 § ) eller till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet (20 kap. 30 § ), 1 500 kronor, 4. tillstånd att verkställa en fusionsplan (23 kap. 20, 33 eller 45 § ), delningsplan (24 kap. 22 eller 45 § ) eller ombildningsplan (24 a kap. 22 § ), 900 kronor, 5. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor, 6. tillstånd till att inte lämna uppgift om bolagets företagsnamn på webbplatser (28 kap. 5 § ), 1 500 kronor, 7. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 § ), 740 kronor, 8. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 § ), 1 400 kronor, 9. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22 kap. 8 § ), 740 kronor. Om en ansökan enligt första stycket 4 avser en fusion med fler än ett överlåtande bolag eller en delning med fler än ett övertagande bolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande bolag. Förordning (2022:1858). 5 § Avgift skall, utöver vad som anges i 4 §, betalas för handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) i de fall som framgår av andra stycket. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser skall tillämpas: Ärendeslag Avgiftsklass Undantag enligt 21 kap. 8 § från förbudet i 21 kap. 5 § mot lån till förvärv av aktier i bolaget eller annat överordnat bolag i samma koncern 5 Undantag enligt 21 kap. 8 § i övriga fall 2 När och hur avgiften ska betalas 6 § En avgift enligt 1-5 §§ skall betalas när anmälan eller ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som anmälan eller ansökan avser har påbörjats. I fall som avses i 7 § skall avgiften betalas inom den tid som Bolagsverket bestämmer. 6 a § Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter om det sätt som avgiften ska betalas på. Förordning (2022:1287). Ärenden enligt 25 kap. 26 § aktiebolagslagen 7 § En avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) skall uppgå till 2 700 kr. I fråga om sådan avgift som avses i första stycket finns det bestämmelser om begäran om indrivning m.m. i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Utlämnande av uppgifter och handlingar 7 a § Bolagsverket fastställer avgifter för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker på medium för automatiserad behandling. Förordning (2006:503). 4 kap. Övriga bestämmelser Särskilda bestämmelser för kreditmarknadsbolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag 1 § Av förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse framgår - att 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33, 37 och 39 §§, 41 b § första stycket och 41 c § inte tillämpas på för kreditmarknadsbolag, - att 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33, 37 och 39 §§, 41 b § första stycket och 41 c § samt 2 kap. och 3 kap. 1-6 och 7 a §§ inte tillämpas på bankaktiebolag, och - att 1 kap. 38 § första och andra styckena inte tillämpas vid gränsöverskridande delning av bankaktiebolag eller kreditmarknadsbolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av bankaktiebolag. Förordning (2022:1858). 1 a § Av försäkringsrörelseförordningen (2011:257) framgår - att 1 kap. 3 § tredje stycket, 2 kap. och 3 kap. inte tillämpas på försäkringsaktiebolag, - att 2 kap. och 3 kap. inte tillämpas på tjänstepensionsaktiebolag, - att 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33 och 37 §§ inte tillämpas vid fusion med ett försäkringsaktiebolag, - att 1 kap. 38 § första och andra styckena och 39 § inte tillämpas vid gränsöverskridande delning av ett försäkringsaktiebolag, och - att 1 kap. 41 b § första stycket och 41 c § inte tillämpas vid gränsöverskridande ombildning av ett försäkringsaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag. Förordning (2022:1858). 1 b § Av förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag framgår - att 1 kap. 3 § tredje stycket inte tillämpas på tjänstepensionsaktiebolag, - att 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33 och 37 §§ inte tillämpas vid fusion med ett tjänstepensionsaktiebolag, - att 1 kap. 38 § första och andra styckena och 39 § inte tillämpas vid gränsöverskridande delning av ett tjänstepensionsaktiebolag, och - att 1 kap. 41 b § första stycket och 41 c § inte tillämpas vid gränsöverskridande ombildning av ett tjänstepensionsaktiebolag. Förordning (2022:1858). Uppgift om bolagets organisationsnummer m.m. 2 § Anmälan som ges in för ett registrerat bolag enligt denna förordning skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Upprättande av försäkran och intyg elektroniskt 2 a § En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift. Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift. Om ett intyg enligt 1 kap. 15 § fjärde stycket upprättas i elektronisk form, ska det undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:634). Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt 2 b § Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket. Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring. Bolagsverket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original. Förordning (2016:634). Bestyrkande av kopior m.m. 3 § Kopior som skall ges in enligt denna förordning skall vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet skall vara bestyrkt enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. En handling som enligt denna förordning skall ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, skall bestämmelserna i 2 b § tillämpas. Förordning (2006:503). Underrättelser 4 § När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas. Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas. Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet. Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet. Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte. Förordning (2015:126). 5 § Bolagsverket ska genast underrätta bolaget när verket fattar något av följande beslut enligt aktiebolagslagen (2005:551): 1. beslut i tillståndsärenden enligt 20 kap. 23 §, 23 kap. 20, 33 eller 45 §, 24 kap. 22 eller 45 § samt 24 a kap. 22 §, 2. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 §, 24 kap. 29 § eller 24 a kap. 33 § att förklara att frågan om fusion, delning eller ombildning har fallit, 3. beslut enligt 27 kap. 2 § att skriva av en anmälan om registrering eller vägra registrering, 4. beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 §, och 5. beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap. 3 §. Förordning (2022:1858). 6 § Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion, delning eller ombildning om 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett pågående mål om talan mot ett bolagsstämmobeslut, och 2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att ett bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats. Förordning (2022:1858). Förhandsgranskning 7 § Bolagsverket skall på begäran förhandsgranska handlingar i samband med bolagsbildning, ändring av bolagsordningen eller emissionsbeslut enligt 11 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551). Ersättning för granskningen skall betalas enligt grunder som myndigheten fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förkortningsformer 8 § Uppgift som avses i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) får i aktiebrev anges enligt följande: 1. "konvertibel" ("konvertibla'') i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen, 2. "samtycke" i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 8 § samma lag, 3. "förköp" i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 18 § samma lag, 4. "hembud" i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 27 § samma lag, 5. "inlösen" i fråga om förbehåll enligt 20 kap. 31 § samma lag. Övergångsbestämmelser 2005:559 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 2 kap. 14 § träder dock, såvitt gäller ett sådant beslut som avses i 17 § lagen (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551), i kraft den 1 september 2005. 2. Genom förordningen upphävs aktiebolagsförordningen (1975:1387). 2009:1149 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009. 2. Bestämmelserna i 2 kap. 13 § andra–fjärde styckena tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts. 3. Den upphörda förordningen gäller fortfarande i fråga om a) registrering av aktiebolag enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385), b) registrering av beslut som har fattats med stöd av aktiebolagslagen (1975:1385), och c) ansökningar och anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006, dock inte i fråga om anmälningar av sådana beslut som avses i 1. 2006:503 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. 2. För anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet gäller 1 kap. 16 och 29 §§ i sina äldre lydelser. 2008:24 Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet. 2008:610 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008. 2. Sådan försäkran som avses i 1 kap. 32 och 38 §§ ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen respektive delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen eller delningen inte pågår enligt den lagen. 2009:38 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. 2. I fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier som har fattats före den 1 mars 2009 gäller 1 kap. 7 a § i sin äldre lydelse även efter denna tidpunkt. 2009:1149 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009. 2. Bestämmelserna i 2 kap. 13 § andra-fjärde styckena tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts. 2014:545 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014. 2. För anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet gäller 1 kap. 6 § i den äldre lydelsen. 2016:908 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. För ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet gäller 1 kap. 28 § i den äldre lydelsen. 2022:1334 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. 2. Bestämmelsen i 1 kap. 51 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för ansökningar om företagsrekonstruktion som har gjorts före ikraftträdandet.