Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:626 · Visa register
Förordning (2005:626) om klimatrapportering
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2005-06-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1195
Ikraft: 2005-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1434
Upphävd: 2014-12-29
1 § I denna förordning avses med Kyotoprotokollet: Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, beslut 280/2004/EG: Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet, kommissionens tillämpningsföreskrifter: kommissionens beslut 2005/166/EG av den 10 februari 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet, klimatrapportering: rapportering som krävs enligt avtal som Sverige har ingått genom eller inom ramen för Kyotoprotokollet och enligt beslut 280/2004/EG samt med beaktande av kommissionens tillämpningsföreskrifter, sektor: sektor enligt de definitioner och avgränsningar av sektorer som avses i Kyotoprotokollet, utsläppsfaktor: faktor för beräkning av utsläppsmängd, oberoende granskning: granskning av beräkningar, antaganden och resultat av inventeringar som omfattas av klimatrapportering och där granskningen utförs av någon som inte har deltagit i arbetet med de beräkningar, antaganden och resultat av inventeringar som granskas, och internationell oberoende granskning: oberoende granskning där granskningen avser svenska förhållanden och utförs av en expertgrupp i enlighet med reglerna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och i Kyotoprotokollet. 2 § Naturvårdsverket skall samordna det nationella arbetet för Sveriges klimatrapportering och upprätthålla det rapporteringssystem som behövs för rapporteringen. Verket skall årligen sammanställa ett underlag för rapporteringen och lämna underlaget till regeringen. Underlaget skall lämnas till regeringen senast tjugo arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering senast skall vara fullgjord. 3 § De myndigheter som enligt denna förordning deltar i klimatrapporteringsarbetet skall se till att de metoder som används för rapportering och för inventeringar av utsläpp och upptag håller den kvalitet som behövs för att Sveriges klimatrapportering skall kunna göras på rätt sätt och med rätt information. Myndigheterna skall ha interna rutiner för att planera, genomföra, kontrollera och följa upp kvalitetsarbetet samt samråda med varandra i syfte att utveckla och upprätthålla ett samordnat kvalitetssystem. Om det i samband med en internationell oberoende granskning kommer fram att en myndighets metoder eller rutiner behöver ändras, skall myndigheten efter samråd med Naturvårdsverket vidta de åtgärder som behövs. Åtgärderna skall vara förenliga med de kvalitetskrav som gäller för klimatrapporteringen. 4 § De myndigheter som anges i 6-19 §§ skall, i de frågor som omfattas av deras deltagande i klimatrapporteringsarbetet, lämna det underlag som behövs för Naturvårdsverkets sammanställning enligt 2 §. Underlaget skall lämnas till Naturvårdsverket i så god tid att verket kan lämna sitt underlag till regeringen i rätt tid. I sådant samråd som avses i 3 § första stycket skall Naturvårdsverket informera de andra deltagande myndigheterna om vid vilka tidpunkter underlaget behöver lämnas och om vilken utformning underlaget behöver ha för att det skall vara möjligt att fullgöra Sveriges klimatrapportering. 5 § Vid internationell oberoende granskning skall de myndigheter som anges i 6-19 §§, i de frågor som omfattas av deras deltagande i klimatrapporteringsarbetet, bistå Naturvårdsverket med den information som behövs för granskningen. 6 § Statens energimyndighet ska delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att 1. för energisektorn inklusive transporter tillhandahålla värmevärden och utsläppsfaktorer för koldioxid, 2. för energisektorn exklusive transporter tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan och dikväveoxid, 3. i sin egenskap av statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken för energisektorn tillhandahålla den statistik som behövs i fråga om bränslestatistik för energi och industri, energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler samt bränsle-, gas- och lagerstatistik, 4. i sin egenskap av expertmyndighet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och kontoföringsmyndighet som avses i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och i kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG, a) tillhandahålla uppgifter om vilka som har rätt att delta i Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, och b) tillhandahålla de registeruppgifter om användningen av de flexibla mekanismerna som behövs för rapportering enligt artikel 7.1 i Kyotoprotokollet och de beslut som på Europeiska unionens vägnar fattats för att följa de rapporteringskraven, 5. för energisektorn tillhandahålla sådana uppgifter om användning av flexibla mekanismer som avses i artikel 3.2.a.vi och 3.2.d i beslut 280/2004/EG och vid tillhandahållandet ta hänsyn till artikel 11 i kommissionens tilllämpningsföreskrifter, 6. för energisektorn tillhandahålla sådana prognoser som avses i artikel 3.2.b i beslut 280/2004/EG och skaffa underlag för prognoserna från Trafikanalys och Konjunkturinstitutet, och 7. inom energisektorn exklusive transporter utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser. Fördordning (2010:1195). 7 § Trafikverket skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att för trafikeringen av det järnvägsnät som staten äger och förvaltar 1. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade motorbränslen, 2. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och 3. beräkna utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen. Förordning (2010:151). 8 § Transportstyrelsen skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att för luftfart i transportsektorn 1. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade motorbränslen och energianvändning, 2. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, 3. beräkna utsläpp av metan, dikväveoxid, koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och kolväten, och 4. tillhandahålla uppgifter om dels fördelning på inrikestrafik och utrikestrafik, dels fördelning på den trafik som omfattas av start- och landningsfasen (Landing and Take-Off, LTO), dels den trafik som inte ingår i start- och landningsfasen (Cruise), dels antalet start- och landningscykler (LTO-cykler). Förordning (2008:1200). 9 § Sjöfartsverket skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att för sjöfart i transportsektorn tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen. 10 § Trafikverket skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att för vägtrafik i transportsektorn 1. tillhandahålla uppgifter om trafikarbete för olika fordonskategorier, 2. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade motorbränslen, 3. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och 4. beräkna utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen. Förordning (2010:151). 11 § Försvarsmakten skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade motorbränslen inom Försvarsmakten. 12 § Trafikanalys skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att inom transportsektorn utföra oberoende granskning. Förordning (2010:151). 13 § Kemikalieinspektionen skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att 1. tillhandahålla underlagsdata från sitt produktregister om import av de fluorerade gaserna perfluorkolväten, fluorkolväten och svavelhexafluorid för verifiering av beräknade utsläppsmängder, 2. tillhandahålla underlagsdata från sitt produktregister om användning av lösningsmedel och andra produkter för beräkning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen, 3. utföra oberoende granskning av de i inventeringen beräknade samlade utsläppen av fluorerade gaser, 4. utföra oberoende granskning av de i inventeringen beräknade samlade utsläppen av flyktiga organiska ämnen och dikväveoxid från sektorn "användning av lösningsmedel och andra produkter", och 5. utföra oberoende granskning av omräkningsfaktorn mellan flyktiga organiska ämnen och koldioxid. 14 § Statens jordbruksverk skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att 1. tillhandahålla statistik om åkerarealens användning och skördestatistik i åtta produktionsområden, 2. tillhandahålla statistik om antalet djur i jordbrukssektorn samt regelbundet uppdatera data om specifik gödselproduktion för svin och nöt, 3. inom jordbrukssektorn utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser, och 4. inom den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör användning av jordbruksmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser. 15 § Sveriges lantbruksuniversitet skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att inom sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" tillhandahålla statistik för beräkning av utsläpp och upptag av växthusgaser och för bestämning av markanvändningsslag. Statistiken skall vara baserad på den riksinventering av skog som Lantbruksuniversitetet genomför. 16 § Statistiska centralbyrån skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att för jordbrukssektorn och för den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör markanvändning tillhandahålla statistiskt underlag för beräkning av utsläpp av växthusgaser. Underlaget skall avse 1. produktion av skörderester, 2. försäljning av gödselmedel och kalk till jordbruket, 3. tillförsel av kväve med handelsgödsel och stallgödsel till jordbruksmark, och 4. produktion, hantering och lagring av stallgödsel. 17 § Skogsstyrelsen skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att 1. tillhandahålla statistik om skogsavverkning och den mängd kväve som tillförs genom skogsgödsling, och 2. inom den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som inte rör användning av jordbruksmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp och upptag av växthusgaser. 18 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att tillhandahålla klimatdata (temperatur, nederbörd, globalstrålning och molnighet) i rutnät för modellberäkning av åkermarkens kolbalans inom sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk". 19 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att tillhandahålla underlag för rapportering av insatser som rör myndighetens samarbete med utvecklingsländer.