Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:770 · Visa register
Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Departement: Finansdepartementet DOF
Utfärdad: 2003-11-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1491
Ikraft: 2004-01-01
1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. 2 § En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. 3 § Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Kravet gäller dock inte för beställningar som 1. görs av Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Säkerhetspolisen, eller 2. är olämpliga att hantera elektroniskt av sekretesskäl eller säkerhetsskyddsskäl. Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om hanteringen av beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Myndigheten ska vid utarbetande av föreskrifter beakta nationell och internationell standard. Förordning (2018:1491). 4 § Myndigheten för digital förvaltning får i enskilda fall besluta om undantag från kravet i 3 § första stycket och från föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § andra stycket, om det behövs i avvaktan på att en myndighet ska kunna ansluta sig till sådana tjänster för elektroniska beställningar som tillhandahålls av Statens servicecenter eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (2018:1491). 5 § Har upphävts genom förordning (2018:360). Övergångsbestämmelser 2012:544 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Bestämmelsen i 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs den 31 maj 2013. 2013:870 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 2. I fråga om myndigheter som inte uppräknas i den upphävda bilagan ska 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs efter den 30 juni 2014. Bilagan har upphävts genom förordning (2013:870).