Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:596 · Visa register
Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2003-09-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1470
Övrigt: Rättelseblad 2003:596 har iakttagits.
Ikraft: 2003-11-15 överg.best.
Allmänna bestämmelser 1 § Regeringen, Tillväxtverket, regioner och Gotlands kommun beslutar om bidrag för projektverksamhet enligt denna förordning. I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket, regioner och Gotlands kommun. Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun. Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken. Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Förordning (2022:1470). 2 § Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken om projekten är förenliga med bestämmelserna i 4-6 §§. Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får inte lämnas. Förordning (2022:1470). 3 § Den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket ska vara förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut om bidrag fattas ska Tillväxtverket samråda med den berörda regionen. När Tillväxtverket fattat beslut om bidrag ska regionen informeras om detta. Den projektverksamhet som finansieras av regioner ska bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling. Förordning (2021:305). Projekt som kan ges bidrag 4 § Ett projekt får innebära samarbete mellan län. Förordning (2006:1466). 5 § Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent av utgifterna för projektet. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 60 procent av utgifterna för projektet om medfinansiering lämnas från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden+ enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder. Om Tillväxtverket och minst en annan beslutsfattare enligt denna förordning beslutar om bidrag för samma projekt, får bidrag lämnas med upp till 100 procent av utgifterna för projektet. Varje beslutsfattare får dock besluta om bidrag med högst 50 procent av utgifterna för projektet. Förordning (2022:1470). 5 a § Har upphävts genom förordning (2021:306). 6 § Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag, förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2022:1470). Bidragsberättigade utgifter 7 § Bidrag får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projektet. Förordning (2012:435). Ansökan 8 § Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som avser Tillväxtverkets projektverksamhet ska ges in till verket. En ansökan som avser bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en region ska ges in till den som ska besluta om bidraget. En ansökan ska innehålla uppgifter om 1. bidragsmottagaren, och 2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan. Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och jämställdhet. Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som Tillväxtverket eller regionen beslutar. Förordning (2021:305). Beslut 9 § Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla 1. de villkor som förenas med beslutet, 2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas, 3. en total finansieringsplan för projektet, 4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och 5. en beslutsmotivering. Om beslutet fattas av en region ska beslutsmotiveringen innehålla en beskrivning av projektets koppling till strategin för länets utveckling. Förordning (2021:305). 10 § Om någon annan än bidragsmottagaren ska förfoga över projektmedel, ska beslutsfattaren ställa upp villkor för medlens användning som överensstämmer med denna förordning. Förordning (2012:435). Utbetalning 11 § Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder ska anses utgöra faktiskt betalda utgifter. Trots första stycket får bidrag som används för medfinansiering av projekt som redovisas enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder redovisas och betalas ut enligt samma grunder som stödet enligt den förordningen. Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stödet. Förskott enligt tredje stycket får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 400 000 kronor. Förordning (2022:1470). Tillsyn, uppföljning och återkrav 12 § Beslutsfattaren skall utöva tillsyn över att bidrag utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Beslutsfattaren skall också svara för en årlig uppföljning av ärendet. Förordning (2006:1466). 13 § Den som har fattat ett beslut om bidrag för ett projekt får upphäva beslutet helt eller delvis, om 1. bidragsbeslutet har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden, 2. bidragsmottagaren har brutit mot de villkor som gäller för beslutet, eller 3. bidragsmedel har använts i strid mot bestämmelserna i denna förordning. Om ett beslut upphävs sedan bidrag betalats ut till följd av beslutet får beslutsfattaren kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut. På bidrag som återkrävs skall ränta betalas enligt räntelagen (1975:635). Beslutsfattaren får besluta om lägre ränta om det finns särskilda skäl. Överklagande 14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2003:596 Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003. Bestämmelserna i 16-23 §§ förordningen (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete, som upphävts genom förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete, gäller dock fortfarande för beslut om regional projektverksamhet som har fattats före ikraftträdandet av denna förordning. 2021:305 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om stöd som fattats före den 1 januari 2020. 2022:1470 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. För ärenden som avser medfinansiering till projekt enligt den upphävda förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder gäller 11 § i den äldre lydelsen.