Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:989 · Visa register
Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2002-12-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:963
Ikraft: 2003-01-01
Allmän bestämmelse 1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer och stiftelser för verksamhet som syftar till att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel. Vid fördelning av stöd bör en geografisk spridning över hela landet eftersträvas. Förordning (2014:963). Förutsättningar för stöd 2 § Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering enligt 1 § genom 1. avgiftsfri rådgivning och information till en enskild om hur han eller hon kan ta till vara på sina rättigheter, och 2. opinionsbildning, kurs- och seminarieverksamhet samt allmän information och rådgivning. 3 § Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse om 1. verksamheten bedrivs utan vinstsyfte, 2. verksamheten bedrivs med tydliga mål och metoder, 3. verksamheten har en långsiktig inriktning, och 4. det finns personer i verksamheten som har kunskaper om diskriminering och om de bestämmelser som gäller inom området. Beslutande myndighet 4 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fattar beslut om stöd enligt denna förordning efter ansökan. Stödet beviljas för ett år i sänder. Förordning (2014:90). Utbetalning 5 § Stödet betalas ut förskottsvis två gånger per år. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta att ett beviljat stöd inte skall betalas ut om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2014:90). Uppföljning och utvärdering 6 § En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt denna förordning skall för uppföljning och utvärdering av verksamheten till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bestämmer. Förordning (2014:90). Återkrav 7 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta att kräva tillbaka stöd om 1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter, 2. det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller 3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 6 §. Förordning (2014:90). Överklagande 8 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2014:90). Bemyndigande 9 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2014:90).