Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:93 · Visa register
Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 2002-03-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1029
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om upplåtelse av bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt. Definitioner 2 § I denna lag betyder - föreningen: en sådan ekonomisk förening som anges i 3 § (kooperativ hyresrättsförening), - kooperativ hyresrätt: den hyresrätt som en kooperativ hyresrättsförening upplåter enligt denna lag, - kooperativ hyresgäst: den som innehar en kooperativ hyresrätt, - bostadslägenhet: en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Bestämmelser om föreningen 3 § En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt. Antalet bostadslägenheter som föreningen avser att upplåta skall vara minst tre. Föreningen skall även kunna ha medlemmar som inte innehar någon hyresrätt hos föreningen. Närmare bestämmelser om kooperativa hyresrättsföreningar finns i 2 kap. Bestämmelser om kooperativ hyresrätt 4 § En upplåtelse med kooperativ hyresrätt skall avse en bostadslägenhet i ett hus som föreningen äger eller en bostadslägenhet som föreningen hyr av husets ägare. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till huset, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller en del av huset. Upplåtelsen kan ske endast till den som är medlem i föreningen. Bestämmelserna om hyra i jordabalken skall tillämpas på kooperativ hyresrätt i den utsträckning som anges i 3 kap. Vad som i övrigt föreskrivs om hyra skall, om inte annat anges, tillämpas även på kooperativ hyresrätt. Bestämmelser om ombildning till kooperativ hyresrätt 5 § Bestämmelser om ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt finns i 4 och 5 kap. samt i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Undertecknande med elektronisk underskrift 6 § Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2018:724). Information med elektroniska hjälpmedel 7 § I 1 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar finns det bestämmelser om information med elektroniska hjälpmedel som gäller när en kooperativ hyresrättsförening skickar kallelser och annan information i enlighet med den lagen. Lag (2018:724). 2 kap. Föreningsrättsliga bestämmelser Grundläggande bestämmelser om föreningen 1 § En kooperativ hyresrättsförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar. Av 2 kap. 15 och 20 §§ följer att en kooperativ hyresrättsförening också ska ha en styrelse och minst en revisor. Bestämmelserna i 2 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2018:724). 2 § Har upphävts genom lag (2018:724). 3 § För föreningens skyldigheter får endast föreningens tillgångar tas i anspråk. De fordringar på insatser och avgifter som har förfallit till betalning ska räknas in i tillgångarna. Lag (2018:724). Föreningens stadgar 4 § Bestämmelserna om stadgar i 3 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Dessutom ska föreningens stadgar ange 1. grunderna för beräkningen av den hyra som kooperativa hyresgäster ska betala, och 2. grunderna för avsättningen av medel för att säkerställa underhållet av hus som föreningen äger. Lag (2018:724). Föreningens medlemmar 5 § Bestämmelserna om föreningens medlemmar och medlemsförteckningen i 4 respektive 5 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar, om inte något annat framgår av denna lag. Lag (2018:724). 6 § Den som enligt 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket jordabalken har förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen. 7 § När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt bestämmelserna i 12 kap. 42 § jordabalken eller 3 kap. 11 § denna lag, skall den kooperativa hyresgästen anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att hyresgästen står kvar som medlem. Detsamma gäller om hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 12 kap. 46 § jordabalken. Insatser Medlemsinsats och upplåtelseinsats 8 § Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats. Föreningen har också rätt att ta ut en medlemsinsats av särskilt slag, upplåtelseinsats, i samband med att föreningen upplåter en lägenhet med kooperativ hyresrätt. Återbetalning av insatser 9 § För återbetalning av medlemsinsatser gäller 10 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, med de avvikelser som följer av denna lag. Lag (2018:724). 9 a § En kooperativ hyresrättsförening får i stadgarna bestämma att en avgående medlem har rätt att få ut ett belopp som överstiger hans eller hennes medlemsinsatser. I 18 a § anges hur ett beslut om en sådan stadgeändring ska fattas. Det belopp som utbetalas till en avgående medlem får inte överstiga medlemmens andel av föreningens eget kapital. Föreningens eget kapital ska beräknas enligt den fastställda balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden och fonden för utvecklingsutgifter ska inte räknas med. Om den kooperativa hyresrätten har upphört att gälla före medlemmens avgång, gäller i fråga om återbetalning av upplåtelseinsatser fjärde och femte styckena i denna paragraf. Om den kooperativa hyresrätten har upphört att gälla enligt 12 kap. 10 § jordabalken eller enligt 3 kap. 13 eller 15 § denna lag, har medlemmen rätt att få tillbaka upplåtelseinsatsen inom sex månader från det att hyresrätten upphörde att gälla. Om den kooperativa hyresrätten i annat fall har upphört att gälla före medlemmens avgång, ska upplåtelseinsatsen betalas tillbaka sex månader efter utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad – eller den längre tid, högst sex månader, som anges i stadgarna – från det att hyresrätten sades upp. Lag (2016:116). Återbetalning av insatser vid överlåtelse av den kooperativa hyresrätten 10 § Trots 10 kap. 11–13 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar har en kooperativ hyresgäst som överlåter den kooperativa hyresrätten enligt 12 kap. 32, 34, 35, 36 eller 37 § jordabalken rätt att få ut sina medlemsinsatser, när förvärvaren har betalat den obligatoriska insatsen. Bestämmelserna i 12 kap. 65 § jordabalken hindrar inte att den som överlåter en kooperativ hyresrätt anger som villkor att förvärvaren ska betala de insatser som denne är skyldig att betala till föreningen. Lag (2018:724). Återbetalning av insatser vid förverkande m.m. 11 § När en kooperativ hyresgäst har gått ur föreningen på grund av att den kooperativa hyresrätten har förverkats eller därför att hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 12 kap. 46 § jordabalken gäller följande. Oavsett vad som anges i föreningens stadgar, har den kooperativa hyresgästen samma rätt till återbetalning av insatser som om hyresavtalet hade upphört att gälla på grund av hyresgästens uppsägning. Förskott 12 § Föreningen får ta emot förskott på en upplåtelseinsats endast om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd till det. Lag (2004:246). 13 § Bolagsverket skall lämna tillstånd enligt 12 §, om föreningen har ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskottet. Bolagsverket skall på föreningens begäran återställa säkerheten när lägenheten har upplåtits med kooperativ hyresrätt eller det mottagna förskottet har betalats tillbaka. Lag (2004:246). Avgifter 14 § För åtgärder som föreningen enligt författning är skyldig att vidta får föreningen inte ta ut andra avgifter än sådana som avses i 3 kap. 2 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Lag (2018:724). Föreningens ledning 15 § Bestämmelserna om föreningens ledning i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar med följande undantag: 1. Av styrelsens ledamöter ska alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på en föreningsstämma. 2. Trots 7 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar får föreningsstämman besluta om en samlad ersättning till styrelseledamöterna. Lag (2018:724). 16 § Det är en uppgift för styrelsen att fastställa hyran till föreningen. Föreningsstämman m.m. Allmänna bestämmelser om föreningsstämma 17 § Bestämmelserna om föreningsstämma i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar, om inte något annat följer av denna lag. Lag (2018:724). 17 a § Bestämmelserna om poströstning i 6 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller inte för kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2018:724). 17 b § Endast medlemmens make eller sambo eller en annan medlem får vara ombud, om inte något annat har bestämts i stadgarna. En medlem som är juridisk person får företrädas av ett ombud som inte är medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Lag (2016:116). 17 c § En medlem får som biträde vid föreningsstämman endast anlita sin make eller sambo eller en annan medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Lag (2016:116). Beslut om ändring av stadgarna 18 § I fråga om beslut att ändra föreningens stadgar gäller 18 a och 18 b §§ i stället för 6 kap. 35 och 36 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Lag (2018:724). 18 a § Ett beslut att ändra stadgarna är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Ett beslut om en annan stadgeändring än en sådan som avses i 9 a § första stycket är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 18 b §. I stadgarna får det tas in längre gående villkor för stadgeändring. Lag (2016:116). 18 b § I följande fall är ett beslut om ändring av stadgarna giltigt endast om minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman enligt 18 a § har röstat för det, nämligen om 1. beslutet avser ändring av en sådan bestämmelse i föreningens stadgar som avses i 4 § 1, 2. beslutet innebär att en medlems skyldighet att delta med insatser eller betala avgifter till föreningen ökas, eller 3. beslutet innebär att en medlems rätt till årsvinst inskränks. I följande fall är ett beslut om ändring av stadgarna giltigt endast om samtliga röstande på den senare stämman enligt 18 a § har röstat för det, nämligen om beslutet innebär att 1. en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, 2. en medlems rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar inskränks och denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes, eller 3. en medlems rätt att gå ur föreningen försvåras och denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes. Lag (2018:724). Beslut om överlåtelse av hus 19 § Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen och där det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med kooperativ hyresrätt är giltigt endast om 1. det har fattats på det sätt som gäller för beslut om likvidation enligt 23 a §, och 2. hyresgästerna i minst två tredjedelar av de lägenheter i huset som är upplåtna med kooperativ hyresrätt har gått med på beslutet. Om det i föreningens stadgar finns ytterligare något villkor för att beslutet ska vara giltigt, gäller även det. Lag (2016:116). Revision och särskild granskning 20 § Bestämmelserna om revision och särskild granskning i 8 respektive 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2018:724). Vinstutdelning m.m. 21 § Utdelning får ske endast av årets vinst och balanserad vinst som redovisas i fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret. Vinst får inte delas ut till andra än föreningens medlemmar. Vinsten fördelas mellan dem efter insatserna, om inte något annat har bestämts i stadgarna. 22 § Om vinstutdelning har beslutats och verkställts i strid med 21 § eller föreningens stadgar, gäller bestämmelserna om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i 12 kap. 7 och 8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om vissa gåvor i 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2018:724). Likvidation och annan upplösning 23 § Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 17 och 18 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. I stället för 17 kap. 2 och 10 §§ i den lagen gäller dock 23 a § i denna lag. Lag (2018:724). 23 a § Ett beslut om likvidation är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har röstat för det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman har röstat för beslutet. I stadgarna får det tas in längre gående villkor. Beslutet om likvidation gäller omedelbart eller från och med den senare dag som föreningsstämman bestämmer. När det finns grund för tvångslikvidation enligt 17 kap. 11 eller 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, är dock ett beslut om likvidation alltid giltigt om mer än hälften av de röstande har röstat för det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ett beslut om likvidation enligt detta stycke gäller omedelbart. Lag (2018:724). Fusion 24 § Bestämmelserna om fusion i 16 kap. 1–26 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Ett beslut av föreningsstämman om godkännande av fusionsplanen är dock giltigt endast om nio tiondelar av de röstberättigade i föreningen har röstat för det eller om det har fattats på två på varandra följande förenings-stämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman har röstat för beslutet. I stadgarna får det tas in längre gående villkor. Lag (2018:724). Företagsnamn 25 § En förenings företagsnamn ska innehålla orden kooperativ hyresrättsförening. I företagsnamnet får inte ordet bolag eller något annat ord som betecknar ett bolagsförhållande finnas med på ett sätt som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar företagsnamnet. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn för föreningar i samma län som är registrerade hos Bolagsverket och som är bestående. För registrering av föreningens företagsnamn gäller i övrigt bestämmelserna i lagen (2018:1653) om företagsnamn. Lag (2018:1679). 26 § Endast en kooperativ hyresrättsförening eller en sammanslutning av kooperativa hyresrättsföreningar får använda beteckningen ”kooperativ hyresrätt” eller en sammansättning med dessa ord i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av rörelsen. Lag (2018:1679). 27 § Bestämmelserna om firmateckning i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2018:724). Registrering m.m. 28 § Bestämmelserna om registrering och överklagande i 19 respektive 23 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Ett beslut om en ändring av stadgarna så att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får inte registreras, om den kooperativa hyresrättsföreningens företagsnamn på grund av 25 § tredje stycket inte får föras in i Bolagsverkets register. Lag (2018:1679). 3 kap. Den kooperativa hyresgästens rättigheter och skyldigheter Allmänt 1 § Bestämmelserna om hyra i jordabalken skall tillämpas på kooperativ hyresrätt med de undantag som anges i denna lag. Om en kooperativ hyresrättsförening hyr en lägenhet som föreningen i sin tur hyr ut till en medlem eller någon annan, skall, vid tillämpningen av 12 kap. jordabalken och denna lag, föreningens uthyrning inte anses som upplåtelse i andra hand. Lägenhetens skick Lägenhetens skick på tillträdesdagen 2 § När en lägenhet upplåts med kooperativ hyresrätt gäller följande, i stället för vad som sägs i 12 kap. 9 § jordabalken. Om inte annat har avtalats, skall föreningen på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Lägenhetens skick under hyrestiden 3 § Om föreningen i sina stadgar har bestämt att en kooperativ hyresgäst på egen bekostnad skall hålla sin lägenhet eller den mark som ingår i upplåtelsen i ett visst skick, gäller detta i stället för vad som sägs i 12 kap. 15 § jordabalken. Om föreningen i sina stadgar har bestämt att de kooperativa hyresgästerna skall ansvara för underhållet av gemensamma delar av mark eller hus, gäller även detta. I den mån hyresgästen enligt första eller andra stycket har ålagts underhållsansvar kan hyresgästen inte göra gällande de sanktioner som avses i 12 kap. 16 § jordabalken. 4 § Oavsett vad som anges i föreningens stadgar, svarar en kooperativ hyresgäst inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. En bestämmelse i föreningens stadgar om att den kooperativa hyresgästen svarar för reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskador tillämpas endast på skada som har uppkommit 1. genom hyresgästens eget vållande, eller 2. genom vårdslöshet av a) någon som hör till hyresgästens hushåll eller gästar denne, b) någon annan som hyresgästen har inrymt i lägenheten, eller c) någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning. I fråga om brandskador gäller vad som sägs i andra stycket 2 endast om hyresgästen har brustit i den omsorg och tillsyn som hade bort iakttas. Andra stycket tillämpas också om det finns ohyra i lägenheten. 5 § Bestämmelserna om upprustningsföreläggande och hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete i 12 kap. 18 a-h §§ jordabalken gäller inte när en lägenhet har upplåtits med kooperativ hyresrätt. Hyran 6 § Den kooperativa hyresgästen ska betala den hyra som föreningen bestämmer. I 12 kap. 19 § jordabalken ska endast fjärde stycket tillämpas. Lag (2014:317). 7 § Vad som sägs i 12 kap. 21 § första stycket andra meningen jordabalken om rätt att deponera belopp hos länsstyrelsen när det råder tvist om storleken av hyran gäller inte för kooperativa hyresgäster. Användningen av lägenheten 8 § I stället för vad som sägs i 12 kap. 23 § jordabalken gäller följande. Den kooperativa hyresgästen får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock bara åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 9 § När en kooperativ hyresgäst har vidtagit någon åtgärd i lägenheten med stöd av 12 kap. 24 a § jordabalken gäller, i stället för vad som sägs i den paragrafens första stycke andra meningen, att föreningen har rätt till ersättning för skada som beror på att åtgärden inte är fackmässigt utförd eller på annat sätt otillfredsställande. 10 § I stället för vad som sägs i 12 kap. 26 § första-tredje styckena jordabalken gäller följande. Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När lägenheten är ledig till uthyrning, är den kooperativa hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att den kooperativa hyresgästen inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. Förverkande 11 § I stället för vad som sägs i 12 kap. 42 § första stycket 4 och 7 jordabalken gäller att en kooperativ hyresrätt är förverkad, om 1. lägenheten används i strid med 8 § eller 12 kap. 41 § jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål, 2. tillträde till lägenheten vägras i strid med 10 § eller 12 kap. 26 § fjärde stycket jordabalken och hyresgästen inte kan visa någon giltig ursäkt. En kooperativ hyresrätt är också förverkad och föreningen berättigad att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid, om 1. hyresgästen åsidosätter en i föreningens stadgar föreskriven skyldighet som går utöver hans eller hennes skyldigheter enligt denna lag och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, eller 2. hyresgästen har förvärvat hyresrätten på sätt som anges i 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om medlemskap i föreningen. Om hyresrätten är förverkad på grund av förhållande som avses i första stycket, gäller vad som sägs i 12 kap. 43 § första stycket första meningen jordabalken. Är hyresrätten förverkad på grund av förhållande som avses i andra stycket 1, gäller vad som sägs i 12 kap. 43 § första stycket tredje meningen jordabalken. Prövning av hyresvillkor 12 § När en lägenhet har upplåtits med kooperativ hyresrätt tillämpas 12 kap. 53-55 b och 55 e §§ jordabalken om prövning av hyran och andra hyresvillkor för bostadslägenheter endast i fråga om andra hyresvillkor än hyran. Lag (2019:537). Upphörande av den kooperativa hyresrätten i vissa fall Huset överlåts 13 § Om föreningen överlåter det hus där lägenheten finns eller om huset säljs exekutivt, upphör den kooperativa hyresrätten. Om lägenheten har tillträtts när den kooperativa hyresrätten upphör, skall ett hyresavtal anses ingånget med den nye ägaren. I så fall gäller 14 §. 14 § Om parterna i fall som avses i 13 § andra stycket inte kommer överens om hyresvillkoren, fastställs dessa av hyresnämnden. I väntan på att hyresvillkoren blir slutligt bestämda, skall hyra betalas enligt vad föreningen hade bestämt för den kooperativa hyresrätten. Föreningens hyresavtal upphör 15 § Vad som sägs i 13 och 14 §§ skall också tillämpas om föreningen hyr lägenheten och föreningens hyresavtal med husets ägare upphör att gälla. Den kooperativa hyresgästen går ur föreningen 16 § En kooperativ hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i föreningen skall också anses ha sagt upp hyresavtalet. Lägenheten förstörs 17 § En kooperativ hyresgäst har inte rätt till ett nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 a § jordabalken. Lag (2021:1100). 4 kap. Ombildning till kooperativ hyresrätt genom förvärv av hus Beslut om förvärv för ombildning Beslutet 1 § Ett beslut av föreningen att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall fattas på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i föreningen. Vid beräkningen av antalet lägenheter skall som lägenhet anses varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller lokal. Garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen skall man dock bortse från. Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för hyresgästerna och ägaren av huset. Ekonomisk plan 2 § Innan ett beslut fattas enligt 1 §, ska föreningens styrelse upprätta en ekonomisk plan och hålla denna tillgänglig för hyresgästerna. Lag (2022:1029). 2 a § Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet på kort och lång sikt, däribland uppgifter om föreningens fastighet, kostnader och finansiering samt en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Till planen ska det bifogas ett besiktningsprotokoll som visar husets skick. Lag (2022:1029). Intygsgivare 3 § Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg av två personer. Av intyget skall framgå 1. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, och 2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar. I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Lag (2003:34). 4 § Intygsgivare ska utses av föreningen bland dem som 1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg enligt 3 §, eller 2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 3 §. Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller oberoende. En sådan omständighet kan vara tidigare samarbete med den andra intygsgivare som föreningen har utsett eller avser att utse. Den som är anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat den kooperativa hyresrättsföreningen eller som har hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen får inte utses till intygsgivare. Detsamma gäller den som inte har en försäkring för den ersättningsskyldighet som han eller hon kan ådra sig i verksamheten. Lag (2022:1029). 4 a § De som föreningen utser till intygsgivare ska godkännas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett godkännande ska inte lämnas om valet av intygsgivare strider mot 4 §. Lag (2022:1029). 4 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2022:1029). Ogiltighet 5 § Beslut om förvärv i strid med 1 § är ogiltiga. Detsamma gäller beslut om förvärv som fattas utan att en ekonomisk plan har varit tillgänglig enligt 2 §. Första stycket gäller inte om förvärv ändå har skett enligt beslutet och lagfart har meddelats. Medlemmens rätt till en kooperativ hyresrätt 6 § Om den som hyr en bostadslägenhet i huset har antagits som medlem i föreningen, får föreningen inte vägra att upplåta lägenheten med kooperativ hyresrätt till honom eller henne eller erbjuda sådana villkor för upplåtelsen som skäligen inte bör godtas. Föreningen får dock vägra att upplåta lägenheten med kooperativ hyresrätt, om 1. hyresförhållandet beror på anställning och lägenheten inte skall upplåtas med kooperativ hyresrätt, eller 2. hyresgästen har ansökt om medlemskap i föreningen senare än ett år efter föreningens förvärv av huset. Om föreningen vägrar att upplåta lägenheten med kooperativ hyresrätt, kan hyresgästen inom en månad från den dag han eller hon fick del av beslutet hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Hyresnämnden får då förelägga föreningen att upplåta lägenheten med kooperativ hyresrätt. Föreläggandet får förenas med vite. Nämnden får också fastställa villkoren för upplåtelsen. Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte om det är bestämt att hyresförhållandet skall upphöra. 5 kap. Ombildning till kooperativ hyresrätt genom hyra av lägenheter Beslut att hyra lägenheter för ombildning 1 § Ett beslut av föreningen att hyra samtliga lägenheter i ett hus för ombildning till kooperativ hyresrätt skall fattas på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna i huset har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i föreningen. Vid beräkningen av antalet lägenheter tillämpas 4 kap. 1 § andra stycket. Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för hyresgästerna och ägaren av huset. Föreningens inträde som hyresvärd 2 § Om föreningen i enlighet med ett beslut enligt 1 § har träffat hyresavtal med husets ägare om att hyra samtliga lägenheter i huset, inträder föreningen som hyresvärd i förhållande till hyresgästerna i huset. Inträdet får verkan när hyresavtalet mellan föreningen och husets ägare har börjat löpa och hyresgästen har underrättats om inträdet. Medlemmens rätt till en kooperativ hyresrätt 3 § Bestämmelserna i 4 kap. 6 § om en medlems rätt att få en bostadslägenhet upplåten med kooperativ hyresrätt skall också tillämpas vid ombildning enligt detta kapitel. Ägarens återinträde som hyresvärd 4 § Om hyresavtalet mellan husets ägare och föreningen upphör att gälla, inträder husets ägare i de hyresavtal som föreningen enligt 2 § har trätt in i eller därefter ingått och som inte avser kooperativ hyresrätt. Bestämmelser om kooperativa hyresgästers ställning i fall som avses i första stycket finns i 3 kap. 15 §. 6 kap. Skadestånd, straff och överklagande m.m. Skadestånd 1 § Bestämmelserna om skadestånd i 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2018:724). 1 a § Om en intygsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina åligganden enligt 4 kap. 3 §, skall han eller hon ersätta föreningen eller en kooperativ hyresgäst den skada som därigenom uppkommit. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (2003:34). Straff och vite 2 § Det som sägs i 22 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar. Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller 2. använder ett företagsnamn i strid med 2 kap. 26 §. Lag (2018:1679). Överklagande 3 § Ett beslut som rör tillstånd till förskott enligt 2 kap. 13 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 § eller om godkännande av intygsgivare enligt 4 kap. 4 a §, om det har meddelats av en myndighet som regeringen har bestämt. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:1029). 4 § Hyresnämndens beslut i frågor om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § eller i frågor om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4 kap. 6 § får överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Överklagandet skall ges in till hyresnämnden. 5 § I tvister som avses i 4 § skall varje part svara för sin rättegångskostnad i hovrätten, om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Vissa meddelanden 6 § Bestämmelserna i 12 kap. 63 § jordabalken om hur meddelanden kan lämnas gäller även meddelanden som avses i 3 kap. 11 § första stycket 1 och 5 kap. 2 §. Övergångsbestämmelser 2002:93 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002, då lagen (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt skall upphöra att gälla. 2. Lagen tillämpas inte på en ekonomisk förening som har registrerats före lagens ikraftträdande och inte därefter har registrerats som kooperativ hyresrättsförening. Tillstånd som har meddelats enligt lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt eller lagen (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt gäller fortfarande. Sådana tillstånd upphör dock att gälla, om föreningen registreras som kooperativ hyresrättsförening. 3. Föreningar som avses i punkten 2 första stycket får registreras om till kooperativa hyresrättsföreningar enligt bestämmelserna i punkterna 4 och 5. Bolagsverket prövar frågan om omregistrering efter anmälan av föreningen. Lag (2004:246). 4. Omregistrering får ske under förutsättning att föreningen har 1. beslutat att ändra sina stadgar i överensstämmelse med 2 kap. 4 §, 2. beslutat om firma i överensstämmelse med 2 kap. 25 §, och 3. utsett en styrelse i enlighet med 2 kap. 15 §. I fråga om omregistreringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 5. Villkor i föreningens stadgar som går längre än vad som föreskrivs i 7 kap. 14 § första stycket och 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte tillämpas när föreningen beslutar i angelägenhet som rör omregistreringen. 6. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § om förbud för andra än kooperativa hyresrättsföreningar att använda beteckningen "kooperativ hyresrättsförening" i firman m.m. tillämpas inte före utgången av år 2004 på firmor som redan är registrerade vid lagens ikraftträdande. 2003:34 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2003. 2. I fråga om ekonomiska planer som har getts in till Patent- och registreringsverket för registrering före ikraftträdandet tillämpas 4 kap. 3 § i sin äldre lydelse. 2003:868 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 2. I fråga om ärenden enligt 2 kap. 12 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas. 3. Har tillstånd enligt 2 kap. 12 § lämnats av länsstyrelsen, skall länsstyrelsen också handlägga fråga om återställande av säkerhet enligt 2 kap. 13 § andra stycket. 2004:246 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning. 2006:876 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 2. Den som har utsetts till revisor i en kooperativ hyresrättsförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008. 2008:5 Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet. 2014:317 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014. 2. I fråga om kooperativa hyresrättsföreningar som har bildats före ikraftträdandet gäller 3 kap. 6 § i sin äldre lydelse intill utgången av maj 2015. 2022:1029 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 2. Den äldre lydelsen av 4 kap. 4 § gäller fortfarande vid registrering av en ekonomisk plan som har upprättats och försetts med intyg av intygsgivare före ikraftträdandet.