Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:623 · Visa register
Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2002-06-13
Omtryck: SFS 2014:1443
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:97
Övrigt: Rättelseblad 2011:179 har iakttagits.
Ikraft: 2002-08-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas Begränsningar av ändamål 2 § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om begränsningar av de ändamål som anges i 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2007:926). Uppgifter som får behandlas för att användas i Arbetsförmedlingens verksamhet 3 § För handläggning av ärenden, för planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning, utvärdering av verksamheten, för kontroll av ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt för samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, allt enligt 4 § 1, 3, 4 och 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får i fråga om arbetssökande och andra personer som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas: 1. namn, kön, person- eller samordningsnummer, adress, e- postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter, 2. löne- och kontouppgifter, 3. medborgarskap och födelseland, 4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit anmäld hos Arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering, 5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd, folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehållskort, 6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning, 7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel eller särskild anpassning av insatser, 8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbetsförmedlingen och leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, 9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av a) en myndighet, b) en arbetsgivare, eller c) en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, 10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystartsjobb eller statlig ersättning för arbete i etableringsjobb, 11. uppgifter om eller med betydelse för anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller insatser, beslut om nystartsjobb eller statlig ersättning för arbete i etableringsjobb eller innehåll i och omfattning av arbetsmarknadspolitiska program eller insatser, 12. uppgifter med betydelse för handläggningen av ärenden enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser samt uppgifter om ersättning från arbetslöshetskassa och om samordning med andra förmåner, 13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av anvisningarna, 14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller genom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning och prövotid för skyddstillsyn, 15. uppgifter om språkkunskaper, yrkeskunskaper eller andra uppgifter som har betydelse för utfärdande av ett kunskapscertifikat enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och 16. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende. Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller i ett ärende om etableringsinsatser enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personuppgifter som avses i första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra ärenden än som anges i andra stycket om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet. Förordning (2022:816). 3 a § För publicering av ansökningar om anställning enligt 4 § 2 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får endast följande personuppgifter om den arbetssökande behandlas: 1. namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter, och 2. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens, uppgifter om den enskilde själv som ingår i ett personligt brev och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning. Personuppgifterna i första stycket får behandlas för publicering av ansökningar om anställning endast om den arbetssökande har samtyckt till behandlingen. Den arbetssökande har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Efter ett återkallande får personuppgifterna inte längre behandlas för publicering av ansökningar om anställning. Förordning (2018:263). 4 § För handläggning av ärenden, publicering av platsinformation och information om leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, för planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning, utvärdering av verksamheten, för kontroll av ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt för samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, allt enligt 4 § 1-4 och 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får i fråga om arbetsgivare, leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av verksamheten endast följande uppgifter behandlas: 1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktpersoners eller anställdas funktion i ett företag, i en organisation eller hos en myndighet, 2. när det gäller arbetsgivare och leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen: a) personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, b) kontouppgifter, c) uppgifter om godkännande för F-skatt, registrering som arbetsgivare, momsregistrering och ansvarsförsäkring, d) uppgifter om skulder som avser skatter och socialförsäkringsavgifter, e) uppgifter om omsättning och ekonomin i övrigt, f) uppgifter om näringsförbud, konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord, företagsrekonstruktion eller något annat liknande förfarande och om inställda betalningar, g) uppgifter om tillstånd för verksamhet som en enskild sysselsätts inom, och h) uppgifter om att en arbetsgivare eller en leverantör eller en företrädare för en sådan har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller är dömd för brott som avser yrkesutövningen, 3. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda, beskrivning av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i verksamheten, uppgifter om tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer som utför tjänsterna, 4. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och bedömning av tjänstekvalitet, 5. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för beräkning av stöd och ersättningar, 6. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation, 7. sådana uppgifter, om arbetsgivare och om leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, som behöver behandlas för beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program eller för beslut om nystartsjobb, 8. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats eller som har ett nystartsjobb, 9. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, och 10. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nödvändiga för ett ärendes handläggning. Förordning (2022:1221). 5 § I fråga om arbetsgivare och arbetstagare som berörs av varsel om driftsinskränkning enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder får utöver vad som anges i 3–4 §§ följande personuppgifter behandlas: 1. uppgifter om arbetsställe, bransch, kommun och SNI-kod enligt arbetsgivaruppgift, 2. uppgifter om berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer jämte kontaktmän, 3. uppgifter om orsak till driftsinskränkningen, dess omfattning och hur många arbetstagare som berörs av den, och 4. uppgifter om berörda arbetstagares yrke eller arbetsuppgift, anställningsdatum och dag för anställningens upphörande samt noteringar som behövs för att genomföra arbetsförmedlingens uppdrag i handläggningen av ett varselärende. Förordning (2014:1443). Uppgifter som får behandlas för att tillhandahålla information till andra 6 § För tillhandahållande av information till Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden eller arbetslöshetskassorna enligt 5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas. Därutöver får för detta ändamål de personuppgifter behandlas som framgår av 1. 9 kap. 1 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, 2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, 3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 4. 21 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd, 5. 35 § förordningen (2018:1118) om körkortslån, och 6. 21 och 23 §§ förordningen (2022:807) om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb. Förordning (2022:808). 6 a § För tillhandahållande av information till Försäkringskassan enligt 5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får, utöver vad som anges i 6 §, även följande personuppgifter behandlas: 1. uppgifter om vilka personer som är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, 2. uppgifter om arbetssökandes registrerade arbetsutbud, 3. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som helt eller delvis arbetslösa, 4. uppgifter om vilka personer som är registrerade som yrkesfiskare, 5. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning eller ersättning från en kommun, 6. uppgifter om sådant program enligt 5 som är stöd till start av näringsverksamhet, 7. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som förvärvsarbetande, 8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är registrerat för arbetssökande, 9. uppgifter om vilka arbetssökande som enligt registrering inte står till arbetsmarknadens förfogande, 10. uppgifter om vilka personer som inte längre är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och om huruvida skälet till detta är att de fått förvärvsarbete, avbrutit kontakten med den offentliga arbetsförmedlingen eller påbörjat annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning, 11. uppgifter om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering, och 12. uppgifter om från och med vilken tidpunkt omständigheterna i 1–10 gäller enligt registrering. Förordning (2017:825). 7 § För tillhandahållande av information till Skatteverket enligt 5 § 2 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får sådana personuppgifter behandlas som rör anvisningar till de arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, lönebidrag, skyddat arbete och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Detsamma gäller det underlag som behövs för utbetalning av stöd till nystartsjobb genom kreditering på en arbetsgivares skattekonto. Förordning (2010:2034). 7 a § För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas för verksamhet som avser tillsyn och uppföljning: 1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer, 2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född, 3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering, 4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd, 5. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort, körkortsklass och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens, språkkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning, 6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbetsförmedlingen eller en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, 7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av program, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och om samordning med andra förmåner, 8. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av anvisningarna, 9. uppgifter ur de arbetssökandes individuella handlingsplaner, 10. uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressuppgifter än postnummer, och 11. de uppgifter som i övrigt behövs för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som framgår av 9 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Förordning (2022:816). 7 b § För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas för verksamhet som avser utfärdande av intyg: 1. uppgift om huruvida den sökande är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och om datum för anmälan, 2. uppgift om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering, och 3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen samt om Arbetsförmedlingens telefonnummer. Förordning (2013:685). 7 c § För tillhandahållande av information till Kronofogdemyndigheten enligt 5 § 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas: 1. namn och person- eller samordningsnummer, 2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och 3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering. Förordning (2013:685). 7 d § För tillhandahållande av information till en socialnämnd enligt 5 § 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas: 1. namn och person- eller samordningsnummer, 2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, 3. om en person tillhör någon arbetslöshetskassa enligt registrering, 4. om en person är registrerad som öppet arbetslös eller som arbetssökande med förhinder alternativt om personen är registrerad under en annan sökandekategori, 5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under vilken tidsperiod, och 6. datum när en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsförmedlingen. Förordning (2017:825). 7 e § För tillhandahållande av information till Migrationsverket enligt 5 § 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas: 1. namn och person- eller samordningsnummer, 2. att en ansökan om ersättning har lämnats in, 3. vilken ersättning som har beviljats, 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning lämnas eller har lämnats, 5. att en nyanländ som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning omfattas av ett beslut om anvisning enligt lagen, anvisad kommun, datum för beslutet och datum för när kommunen senast ska ta emot den nyanlände för bosättning, och 6. att en nyanländ som omfattas av ett beslut om anvisning har avböjt eller inte har kunnat utnyttja en anvisning. Förordning (2016:41). 7 f § För tillhandahållande av information till leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen enligt 5 § 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas: 1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress, 2. uppgift om arbetsutbud, önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet, uppgift om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning, 3. uppgifter om anvisningar att söka arbete och arbetsmarknadspolitiska program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits, 4. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk eller arbetshjälpmedel eller om behov av anpassning av insatsen på grund av funktionsnedsättning, 5. uppgifter om omständigheter som berättigar leverantören till resultatbaserad ersättning, 6. uppgifter som ingår i en individuell handlingsplan, och 7. andra uppgifter som är absolut nödvändiga för att leverantören ska kunna utföra sitt uppdrag. Förordning (2022:816). 7 g § För tillhandahållande av information till Utbetalningsmyndigheten enligt 5 § första stycket 8 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får sådana personuppgifter behandlas som omfattas av Arbetsförmedlingens uppgiftsskyldighet enligt lagen (2023:456) om skyldighet att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten. Förordning (2023:702). Avskiljande av uppgifter som behövs för Arbetsförmedlingens planering och uppföljning av verksamheten m.m. 8 § Personuppgifter som får behandlas enligt 3-7 g §§ får avskiljas för behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i 4 § 3-5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt kontrollera enskilda identifierbara personer utom för att kontrollera att utbetalningar blir eller har varit riktiga. Förordning (2023:702). Begränsningar av de känsliga personuppgifter m.m. som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas Uppgifter om hälsa och sociala förhållanden 9 § Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden får behandlas i en databas om uppgifterna grundar sig på uppgifter i en handling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökande. Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden som grundar sig på muntliga uppgifter får behandlas i en databas om de har lämnats av den arbetssökande i ett ärende som gäller henne eller honom och de är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Om sådana personuppgifter har lämnats av någon annan än den arbetssökande får de behandlas i en databas endast om de är absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende som gäller den arbetssökande. Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om uppgifterna har betydelse i ett ärende om ersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller etableringsinsatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personuppgifter som avses i första och andra styckena och som avser en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra ärenden om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet. Förordning (2017:825). Uppgifter om lagöverträdelser m.m. 9 a § I en databas får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden behandlas endast när de avser sådana uppgifter som framgår av 3 § första stycket 14 och av 4 § 2. Förordning (2022:1021). Uppgifter om tvångsingripande 10 § I en databas får personuppgifter som avslöjar att en registrerad är eller har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen (2004:168) behandlas endast om uppgifterna grundar sig på uppgifter i en handling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökande. Detsamma gäller personuppgifter som avslöjar att en registrerad är eller har varit beviljad skyddat boende eller en omedelbar sådan insats enligt lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende. Förordning (2024:97). Undantag för uppgifter i en aktivitetsrapport 10 a § Begränsningarna i 9–10 §§ för vilka personuppgifter som får behandlas i en databas gäller inte uppgifter som har lämnats av den arbetssökande i en aktivitetsrapport enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2013:203). Ytterligare föreskrifter 11 § Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får behandlas i en databas och om vilka koder som får användas för uppgifter om hälsa, medborgarskap och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Förordning (2020:1119). Utlämnande av personuppgifter på ett medium för automatiserad behandling 11 a § Personuppgifter som får behandlas enligt 3 § 1 och 6 får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till arbetsgivare. Förordning (2014:1443). 11 b § Arbetsförmedlingen får lämna ut personuppgifter på ett medium för automatiserad behandling om det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter till myndigheten. Förordning (2022:816). 11 c § Personuppgifter som enligt 21 och 23 §§ förordningen (2022:807) om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb ska lämnas ut till en partsorganisation får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling. Förordning (2022:808). 11 d § För handläggning av ärenden enligt 9 a § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får personuppgifter lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till arbetstagarorganisationer när det gäller 1. arbetssökande i form av uppgifter om ålder, lön, arbetslivserfarenhet och anvisning till eller innehåll i och omfattning av arbetsmarknadspolitiska program eller insatser, och 2. anordnare eller arbetsgivare i form av uppgifter om namn, adress och person- eller organisationsnummer. Förordning (2022:1350). 12 § Personuppgifter som får behandlas enligt 6 § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna. Personuppgifter som får behandlas enligt 6 a § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Försäkringskassan. Personuppgifter som får behandlas enligt 7 a och 7 b §§ får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2014:1443). 12 a § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 e § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Migrationsverket. Förordning (2014:1443). 13 § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Skatteverket. Förordning (2014:1443). 13 a § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 c § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1443). 13 b § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 d § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till socialnämnderna. Förordning (2014:1443). 13 c § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 f § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Förordning (2022:816). 13 d § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 g § får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till Utbetalningsmyndigheten. Förordning (2023:702). 13 e § Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling, om det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt. Förordning (2023:702). 14 § Arbetsförmedlingen får till en enskild lämna ut följande personuppgifter på ett medium för automatiserad behandling: 1. uppgifter om den enskilde själv som får behandlas enligt 3- 5 och 9 §§, 2. uppgifter om kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i företaget, 3. arbetsgivares platsinformation, 4. när det gäller en arbetsgivare eller en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen: namn, adress, e-postadress och telefonnummer, och 5. sådana uppgifter om leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen som får behandlas enligt 4 § 3. Förordning (2022:816). 15 § Uppgifter om lediga platser får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till de länder som Sverige samarbetar med inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad. Förordning (2014:1443). Direktåtkomst 16 § En arbetsgivare får ha direktåtkomst till personuppgifter som får behandlas enligt 3 a §, under förutsättning att arbetsgivaren av Arbetsförmedlingen beviljats särskilda inloggningsuppgifter för att få tillgång till uppgifterna. Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas enligt 6, 6 a, 7 a och 7 b §§, med undantag för uppgifter om adress och telefonnummer. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får dock ha direktåtkomst till uppgift om postnummer. Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas enligt 7 c §. En socialnämnd får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas enligt 7 d §, under förutsättning att Arbetsförmedlingen först har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter som avser personer som är aktuella i ärenden hos nämnden. Migrationsverket får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas enligt 7 e §. Förordning (2014:1443). 16 a § En enskild får ha direktåtkomst till följande personuppgifter: 1. uppgifter om den enskilde själv som får behandlas enligt 3- 5 och 9 §§, 2. uppgifter om kontaktpersoners telefonnummer och funktion i företaget, 3. arbetsgivares platsinformation, 4. när det gäller en arbetsgivare eller en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen: namn, adress, e-postadress och telefonnummer, och 5. sådana uppgifter om leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen som får behandlas enligt 4 § 3. Förordning (2022:816). 17 § Har upphävts genom förordning (2011:179). Sökbegrepp 18 § Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller om en kontaktpersons telefonnummer eller funktion i företaget får inte användas som sökbegrepp. Förordning (2010:2034). 19 § Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av de sökbegrepp som får användas. Förordning (2020:1119). Information till den registrerade 20 § Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den personuppgiftsansvarige lämna följande information till den registrerade: 1. vilka personuppgifter som får behandlas, 2. vad som gäller i fråga om utlämnande på ett medium för automatiserad behandling, direktåtkomst, sökbegrepp och gallring, och 3. vilka sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen. Förordning (2018:263). Rutiner för säker behandling av personuppgifter 20 a § Har upphävs genom förordning (2018:263). 20 b § Arbetsförmedlingen ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter. En sådan behörighet ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Vid tilldelning av behörighet ska det ställas krav på utbildning i behandling av personuppgifter eller på erfarenhet som har gett motsvarande kunskaper. Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter. Förordning (2014:1443). 20 c § Arbetsförmedlingen ska se till att åtkomst till personuppgifter dokumenteras. Arbetsförmedlingen ska också göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket. Förordning (2011:179). 20 d § Utöver den begränsning av åtkomst som gäller enligt 11 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ska åtkomsten till personuppgifter begränsas till de personer som behöver få tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter, i den utsträckning det bedöms nödvändigt med hänsyn till känsligheten hos de uppgifter som ska behandlas. Förordning (2011:181). 20 e § Känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och ömtåliga personuppgifter som avses i 9 § andra stycket eller 10 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får endast behandlas i sådana system för automatiserad behandling där behörigheten kan begränsas tekniskt till de personer som behöver ta del av uppgifterna. I övriga system får känsliga och ömtåliga personuppgifter behandlas endast om den enskilde uttryckligen har samtyckt till behandlingen. Den enskilde har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om den enskilde får därefter inte behandlas. Förordning (2018:263). 20 f § Arbetsförmedlingen ansvarar för att myndighetens personal får utbildning i behandling av personuppgifter. Förordning (2011:179). Gallring 21 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om att personuppgifter, trots det som sägs om gallring i 16 § första och andra styckena lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Förordning (2022:816). Ytterligare föreskrifter 22 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och denna förordning. Förordning (2007:926). Övergångsbestämmelser 2002:623 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002, då förordningen (1994:460) om arbetsförmedlingsregister upphör att gälla. 2. Den äldre förordningens bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts ett arbetsförmedlingsregister och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister före den 1 augusti 2002. 3. Förordningen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller i fråga om sådan manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om behandlingen för detta ändamål påbörjats före den 24 oktober 1998. 2002:901 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 2003:604 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som avser tid före ikraftträdandet. 2004:268 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för personuppgifter hänförliga till åtgärder enligt smittskyddslagen (1988:1472). 2011:1463 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om F-skattsedel som har utfärdats med stöd av skattebetalningslagen (1997:483). 2017:825 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. För uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, den upphävda förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare eller den upphävda förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 3 och 9 §§ i den äldre lydelsen. 3. För uppgifter som framgår av 24 a § den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd och 3 kap. 12 och 14 §§ den upphävda förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare gäller 6 § i den äldre lydelsen. 4. För uppgifter som behövs för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som framgår av 24 d § den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 7 a § i den äldre lydelsen. 5. För uppgifter om etableringsersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 7 d § i den äldre lydelsen. 6. För uppgifter som ingår i en etableringsplan gäller 7 f § i den äldre lydelsen.