Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:106 · Visa register
Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 2002-03-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:647
Ikraft: 2002-04-01
Ekonomisk plan 1 § En ekonomisk plan för en kooperativ hyresrättsförening enligt 4 kap. 2 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt ska innehålla följande uppgifter: 1. den kooperativa hyresrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer, 2. en beskrivning av fastigheten, 3. tidpunkten för upplåtelse och inflyttning, 4. utgiften för anskaffandet av föreningens fastighet, 5. kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten, 6. kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet, 7. finansieringen av kostnader enligt 4-6 (finansieringsplan), 8. föreningens löpande kostnader och intäkter, inklusive avskrivningar, och 9. driftskostnader som de kooperativa hyresgästerna ska svara för och som inte ingår i hyran. Om någon av uppgifterna är preliminär ska detta anges. Förordning (2023:647). 2 § Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla följande uppgifter. 1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt, skall detta anges. 2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad byggnadsbeskrivning. 3. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt, storlek och kortfattad lägenhetsbeskrivning. 4. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning. 5. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus. 6. Fastighetens försäkringar. 3 § I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges 1. lånebelopp och lånevillkor, 2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren, 3. medlems- och upplåtelseinsatser samt upplåtelseinsatsernas fördelning i stort på de olika kooperativa hyresrätterna, och 4. övriga finansieringsposter. 4 § Uppgifter om löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8 skall ange 1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga kostnader, 2. intäkter uppdelade på hyresintäkter och övriga intäkter, samt 3. hyresintäkternas fördelning på de olika kooperativa hyresrätterna i enlighet med de grunder som anges i stadgarna. 4 a § En ekonomisk prognos enligt 4 kap. 2 a § första stycket lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt ska avse 1. kapitalkostnader, 2. driftskostnader, 3. avsättningar för underhåll, 4. eventuella övriga avsättningar, 5. underhållskostnader, 6. övriga kostnader, 7. hyresintäkter, och 8. övriga intäkter. I prognosen ska det anges vilka antaganden om inflation och räntor som prognosen bygger på. Uppgifterna enligt första stycket 1-8 ska avse de sex första verksamhetsåren samt det tionde och det tjugonde verksamhetsåret. Förordning (2023:647). 4 b § En känslighetsanalys enligt 4 kap. 2 a § första stycket lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt ska avse beräknad hyra vid olika inflations- och räntenivåer för de sex första verksamhetsåren samt det tionde och det tjugonde verksamhetsåret. Förordning (2023:647). 5 § En ekonomisk plan med bifogat besiktningsprotokoll ska undertecknas av samtliga ledamöter i föreningens styrelse. Förordning (2023:647). 6 § Boverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om ekonomisk plan. Förordning (2023:647). Intygsgivare 7 § Boverket beslutar om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt. Boverket beslutar även om godkännande av den som den kooperativa hyresrättsföreningen har utsett till intygsgivare enligt 4 kap. 4 a § lagen om kooperativ hyresrätt. Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet. Boverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om intygsgivning och intygsgivare. Förordning (2023:647). 8 § Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter. Förordning (2023:647). 8 a § För att någon ska ges behörighet som intygsgivare krävs att han eller hon har en sådan ansvarsförsäkring som avses i 4 kap. 4 § tredje stycket lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt. Försäkringen ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får i enskilda fall besluta att försäkringen får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag. Försäkringsvillkoren i en ansvarsförsäkring ska innebära att försäkringsskyddet är tillfredställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt. Villkoren ska i vart fall innebära att 1. försäkringen gäller för a) krav som framställs mot den försäkrade så länge försäkringen gäller, dock inte för skador som har uppkommit före försäkringstiden och som var kända när försäkringen tecknades, och b) befarade krav som den försäkrade får kännedom om och anmäler till försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller, 2. försäkringen är förenad med ett efterskydd som innebär att den täcker krav som framställs mot den försäkrade inom tre år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring, 3. försäkringen avseende krav som framställs enligt 1 gäller med ett försäkringsbelopp om 100 prisbasbelopp per skada och 350 prisbasbelopp per försäkringsår, 4. försäkringsersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och 5. försäkringen kan upphöra att gälla tidigast en månad efter det att Boverket har underrättats om upphörandet. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid försäkringsårets början. Förordning (2023:647). 8 b § Behörighet som intygsgivare ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan får behörigheten förlängas med högst tre år åt gången. Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. Förordning (2023:647). 8 c § Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke- auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2023:647). 8 d § I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Förordning (2023:647). 8 e § Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som 1. inte uppfyller de krav som anges i 8 och 8 a §§, eller 2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 4 kap. 3 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614). I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning eller erinran i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Boverket får bestämma att ett beslut om återkallelse av behörighet ska gälla omedelbart. Om Boverkets beslut om återkallelse har överklagats får även domstol bestämma att beslutet om återkallelse av behörighet ska gälla omedelbart. Förordning (2023:647). 9 § Boverket skall föra en förteckning över intygsgivare. Säkerhet 10 § Säkerhet för återbetalning av förskott enligt 2 kap. 13 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt skall täcka det sammanlagda beloppet av de förskott som avses i den kooperativa hyresrättsföreningens ansökan om tillstånd. 11 § Säkerheten enligt 10 § skall bestå av en bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet. Som säkerhet får även godtas en garantiförbindelse av Aktiebolaget Bostadsgaranti, HSB:s Riksförbund ek. för., Riksbyggen ekonomisk förening samt GAR-BO Aktiebolag. 12 § Säkerheten skall förvaras hos Bolagsverket. Förordning (2004:362). 13 § Till en ansökan om återställande av säkerhet för förskott skall fogas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att den lägenhet för vilken förskott har tagits ut är upplåten med kooperativ hyresrätt till den som har betalat förskottet eller att det mottagna förskottet har betalats tillbaka. 14 § När säkerhet återställs skall Bolagsverket återkalla tillståndet att ta emot förskott. Förordning (2004:362). Elektronisk ansökan 14 a § En ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och en ansökan enligt 13 § i denna förordning får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. Bestämmelserna i 2 kap. 1 § tredje stycket och 2 § andra stycket och 5 kap. 1 och 8 §§ förordningen (2018:795) om ekonomiska föreningar ska tillämpas. Förordning (2018:767). Avgift 15 § För handläggning och prövning av en ansökan om godkännande av intygsgivare enligt 4 kap. 4 a § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt ska sökanden betala en avgift. Boverket får meddela närmare föreskrifter om avgiften. För handläggning och prövning av en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen om kooperativ hyresrätt ska sökanden betala en avgift om 1 000 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ansökan har påbörjats. Förordning (2023:647). Övergångsbestämmelser 2003:36 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. 2. Vid prövning enligt 8 a § av intygsgivarens behörighet meddelad med stöd av äldre bestämmelser skall äldre behörighetskrav gälla. 2003:1046 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt som har inletts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för ärenden enligt 2 kap. 13 § andra stycket lagen om kooperativ hyresrätt, om tillstånd enligt 2 kap. 12 § samma lag har lämnats av länsstyrelsen. 2004:362 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. 2. Säkerhet som enligt 12 § förvaras hos Patent- och registreringsverket skall överlämnas till Bolagsverket. 2009:1148 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009. 2. Bestämmelserna i 8 b § tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Boverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts. 2023:647 Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2024 i fråga om 8 a § och i övrigt den 1 januari 2024.