Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:187 · Visa register
Förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2002-04-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:213
Ikraft: 2002-06-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:846
Upphävd: 2008-01-01
1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. I denna förordning avses med 1. EG-förordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, 2. ämnen: de ämnen som omfattas av artikel 1 EG-förordningen, 3. CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas klorfluorkarboner, 4. övriga CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, 5. HBFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas bromfluorkolväten, 6. HCFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas klorfluorkolväten, 7. haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan och metylbromid: de ämnen som betecknas på motsvarande sätt i EG-förordningen. 2 § Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om motsvarande förbud inte redan följer av EG-förordningen. Bestämmelser om undantag från förbud enligt denna förordning får inte tillämpas i strid mot EG-förordningen. Allmänt förbud mot ozonnedbrytande ämnen och beredningar 3 § Yrkesmässig tillverkning, användning, överlåtelse och saluhållning av de ämnen som omfattas av EG-förordningen är förbjuden om inte annat sägs i denna förordning. Förbudet gäller också beredningar som innehåller sådana ämnen. Förbudet i första stycket gäller inte metylbromid. Särskilda bestämmelser om CFC, övriga CFC och HCFC 4 § Trots förbudet i 3 § får 1. CFC och övriga CFC användas som arbetsmedium i befintliga stationära kyl-, värme- och andra klimatanläggningar av typ enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre till och med den 31 december 2004, 2. HCFC användas som arbetsmedium i befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar tills vidare, 3. Försvarsmakten och Försvarets materielverk använda HCFC för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar, om inte HCFC kan ersättas med något annat ämne, 4. CFC och övriga CFC överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EG-förordningen, och 5. HCFC överlåtas och saluhållas. En anläggning som avses i första stycket 1 och som är i bruk den 31 december 2004 får fortsätta att brukas efter den 31 december 2004, så länge anläggningen brukas på samma plats. Förordning (2004:1035). 5 § Kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna förordning får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas, om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC. Första stycket gäller inte 1. om produkten eller varan har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 juli 1995, 2. varor av hård skumplast (XPS) som anges i bilaga 2 till denna förordning och som har tillverkats med HCFC, om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1997, eller 3. varor som anges i bilaga 3 till denna förordning och som har tillverkats med HCFC om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1998. 6 § Varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas, om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet efter den 31 december 1994. 7 § Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas. Särskilda bestämmelser om haloner 8 § Utöver vad som anges i 3 § är det förbjudet att 1. yrkesmässigt tillverka, överlåta eller saluhålla handbrandsläckare som innehåller haloner, 2. återfylla handbrandsläckare med haloner, 3. använda haloner som brandsläckningsmedel vid installation av fasta brandsläckningsanordningar. 9 § Trots förbudet i 3 § får haloner överlåtas och saluhållas om hanteringen inte är förbjuden enligt 8 §. 10 § Trots förbuden i 3 och 8 §§ får haloner användas i eller vid installation av brandsläckningsanordningar 1. som är placerade i Försvarsmaktens stridsfordon eller sådana stridsledningscentraler som är belägna i fartyg eller under jord, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat, eller 2. som är placerade i luftfartyg eller ubåtar, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat. 11 § Haloner i befintliga brandsläckningsanordningar får inte släppas ut vid fullskaleprov och i övrigt endast om syftet är att förebygga eller motverka skador på grund av brand. Import och utförsel 12 § Följande kemiska produkter eller varor får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen: 1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna förordning om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC, 2. varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium, 3. aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC, 4. handbrandsläckare som innehåller haloner. 13 § Om ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme- och andra klimatanläggningar innehåller något ämne som bryter ned ozonskiktet, får det föras ut ur Sverige endast efter tillstånd från Naturvårdsverket. Detsamma gäller halon för brandsläckningsändamål. Avfall 14 § Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut. Förordning (2005:213). 15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram haloner skall, när en sådan anordning tas bort, överlämna halonet för bortskaffande. Behörig myndighet 16 § Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EG- förordningen. Försiktighetsmått och kunskapskrav 17 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om försiktighetsmått och andra åtgärder som behövs för att motverka utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att motverka utsläpp från anläggningar eller anordningar för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet. 18 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs om kunskapskrav för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet. Föreskrifterna skall vara avsedda för den som yrkesmässigt hanterar eller installerar kyl-, värme- och andra klimatanläggningar och fasta brandsläckningsanordningar eller utför reparationer eller underhåll som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anläggningar eller anordningar. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som utför reparationerna eller underhållet skall vara ackrediterad enligt bestämmelserna i 14–16 §§ lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Ytterligare undantag eller dispenser 19 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i denna förordning 1. i fråga om CFC, 1,1,1-trikloretan och aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC om det finns synnerliga skäl, och 2. i övrigt om det finns särskilda skäl. Undantagen och dispenserna får gälla viss tid och får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om saluhållande och import av varor som innehåller eller behandlats med CFC och HCFC skall verket ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig. 20 § Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. 21 § I fråga om haloner får Statens räddningsverk eller, om det är fråga om en anordning i ett fartyg, Sjöfartsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 3, 8 och 12 §§. Sådana undantag och dispenser får Räddningsverket och Sjöfartsverket besluta endast om det är nödvändigt för att förebygga att människor skadas på grund av brand. Undantag och dispenser får gälla viss tid och får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Räddningsverket eller Sjöfartsverket fattar beslut skall myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig. 22 § I fråga om aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC och som är avsedda för medicinskt ändamål får Läkemedelsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden mot tillverkning, saluhållande och import i 3, 7 och 12 §§. Sådana föreskrifter och dispenser får beslutas endast om det finns synnerliga skäl. Innan Läkemedelsverket fattar beslut skall det ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig. Tillsyn och avgifter 23 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Straff 24 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Överklagande 25 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Övergångsbestämmelser 2002:187 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002, då förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet upphör att gälla. 2. Föreskrifter, meddelade med stöd av förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning. 3. Dispenser, meddelade med stöd av förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, skall fortsätta att gälla. Bilaga 1 Förteckning över kemiska produkter och varor som avses i 5 och 12 §§ förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet3 Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. KN-nummer Varuslag ur 3903 eller ur 3909 Polystyren och polyuretan, i obearbetad form ur 3921 Plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren, polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast ur 3923, ur 3924 eller ur 3926 Artiklar för transport eller förpackning av varor, engångsartiklar samt rörisolering av mjuk skumplast ur 3925, ur 4418, ur 7308 eller ur 7610 Paneler, väggelement, portar och dörrar ur 6809 eller ur 6810 Varor för byggnadsändamål ur 7303, ur 7304, ur 7305 eller ur 7306 Rör av järn eller stål ur 7411 Rör av koppar ur 8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 ur 8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt 8415), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådant slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska ur 8516 Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare ur 8603, ur 8605 eller ur 8606 Järnvägs- och spårvägsvagnar ur 8609 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel ur 8702, ur 8703 eller ur 8704 Bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran ur 8707 Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt 8702-–8704 ur 8708 Delar och tillbehör till motorfordon enligt 8702-–8704 ur 8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning, delar till sådana fordon ur 8901 Tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av hård skumplast ur 8902 Fiskefartyg med isolering av hård skumplast ur 8903 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk ur 8907 Andra flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken) ur 9401 eller ur 9403 Sitt- och liggmöbler samt delar till sådana möbler ur 9404 Madrasser, dynor och kuddar Bilaga 2 Förteckning över varor som avses i 5 § andra stycket 2 förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. KN-nummer Varuslag ur 3921 11 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast: porösa produkter: av polymerer av styren ur 3925 90 Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: andra slag Bilaga 3 Förteckning över varor som avses i 5 § andra stycket 3 förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. KN-nummer Varuslag ur 8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt 8514), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska ur 8516 Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning eller uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och hårtänger) eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana enligt 8548 ur 8901 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran ur 8902 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter