Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:554 · Visa register
Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2001-06-20
Omtryck: SFS 2006:1140
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:2108
Övrigt: Rättelsesida 2018:2108 har iakttagits.
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av – 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 6 och 8 §§, – 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 7 och 9 §§, – 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 10–10 b, 12 och 12 a §§, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2108). 2 § I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas. Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2018:2108). Definitioner 3 § I denna förordning avses med fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever eller skulle kunna leva; laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva; annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abborre, ål och karpfisk lever eller skulle kunna leva; musslor: blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda) eller musslor (Bivalvia); musselvatten: kustvatten eller bräckt vatten som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor att leva och växa till i dessa vatten; riktvärde: värde som skall eftersträvas; gränsvärde: värde som inte får överskridas eller underskridas. I övrigt har termer och uttryck samma innebörd som i miljöbalken. Förordning (2006:1140). Tillämpningsområde 4 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka fiskvatten som ska omfattas av denna förordning. Fiskvattnen ska i sådana föreskrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra berörda länsstyrelser i den utsträckning som behövs. Förordning (2011:632). 5 § Bestämmelserna i denna förordning om musselvatten tillämpas på de musselvatten i Västra Götalands län som länsstyrelsen föreskriver. Fiskvatten 6 § I bilaga 1 anges gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten och andra fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem år från det att denna förordning ska tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från omgivande mark eller om det särskilt har angetts i bilaga 1. Förordning (2011:632). 7 § Länsstyrelsen ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet. För vatten som sträcker sig över flera län ska de berörda länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett gemensamt åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas. Förordning (2018:2108). Musselvatten 8 § I bilaga 2 till denna förordning anges gränsvärden och riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Miljökvalitetsnormerna för ett musselvatten skall uppfyllas senast inom sex år från det att denna förordning skall tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid exceptionella geografiska förhållanden. Förordning (2006:1140). 9 § Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas. Förordning (2018:2108). Kontroll av vattenkvaliteten 10 § Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen ska ske genom analys av vattenprover, andra typer av mätningar eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2015:242). 10 a § Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om fiskvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. Förordning (2015:242). 10 b § Länsstyrelsen i Västra Götalands län får i fråga om musselvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. Förordning (2015:242). 11 § Om kontrollen av kvaliteten på ett fisk- eller musselvatten visar att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls, skall länsstyrelsen undersöka om detta beror på en tillfällighet, naturliga orsaker eller föroreningar. När orsaken har fastställts, skall länsstyrelsen vidta lämpliga åtgärder. 12 § Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och vattenmyndigheten besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242). 12 a § Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242). Förbud mot ökade föroreningar 13 § Åtgärder som vidtas till följd av denna förordning får inte leda till ökade föroreningar av vatten. Underrättelse om åtgärdsprogram 14 § När ett åtgärdsprogram har fastställts ska länsstyrelsen skicka en kopia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myndigheter och kommuner som berörs. Förordning (2011:632). 15 § Har upphävts genom förordning (2015:242). Bilaga 1 Gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten Parameter Riktvärde Gränsvärde 1. Temperatur ( C) a) Temperatur som mäts upp nedströms från en plats där hett utsläpp sker (på blandningszonens gräns) får inte överstiga den normala, opåverkade vattentemperaturen med mer än 1,5 C. Temperaturgränsen i första stycket får överskridas inom geografiskt begränsade områden, om länsstyrelsen förvissar sig om att inga skadliga konsekvenser uppstår för en balanserad utveckling av fiskpopulationen. b) Heta utsläpp får inte leda till att temperaturen nedströms från platsen där hett utsläpp sker (vid blandningszonens gräns) överstiger 21,5 C. Under fortplantningstiden för arter som är i behov av kallt vatten vid fortplantningen gäller temperaturgränsen 10 C. Denna temperaturgräns gäller bara för vattendrag där sådana arter finns. Temperaturgränserna i första och andra styckena får överskridas under 2 procent av tiden. De får också överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket). 2. Upplöst syre (O2) d 9 mg/l vatten Om koncentrationen av syre faller under 6 mg/l skall länsstyrelsen förvissa sig om att detta inte inverkar skadligt på en balanserad utveckling av fiskpopulationen. 3. pH 6-9 Får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket). Artificiellt skapade pH-variationer får i förhållande till opåverkade värden avvika med högst 0,5 pH-enheter i området mellan pH 6 och pH 9, förutsatt att variationerna inte för med sig att andra ämnen som finns i vattnet blir mer skadliga. 4. Uppslammade fasta d 25 mg/l substanser vatten Riktvärdet får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket). 5. Syreförbrukning d 3 mg O2/l (BOD5) vatten 6. Nitriter (NO2) d 0,01 mg/l vatten 7. Fenolföreningar Fenolföreningar (C6H5OH) får inte finnas i sådan omfattning att det påverkar smaken på fiskköttet. 8. Mineraloljebaserade Petroleumprodukter får inte kolväten finnas i sådana halter att de - bildar en synlig hinna på vattenytan eller beläggningar på strandkanten, - tillför en "kolvätekaraktär" till fiskens smak, eller - har effekter som är skadliga för fisk. 9. Ammoniak d 0,005 mg/l d 0,025 mg/l vatten (icke-joniserat vatten ammonium, NH3) 10. Ammonium, d 0,04 mg/l d 1 mg/l vatten totalt (NH4) vatten 11. Restklor, totalt d 0,005 mg/l vatten (HOCl) 12. Zink, totalt (Zn) d 0,3 mg/l vatten Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För andra vattenhårdheter anges gränsvärden nedan. 13. Upplöst koppar (Cu) d 0,04 mg/l vatten Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l. För andra vattenhårdheter anges riktvärden nedan. Gränsvärden och riktvärden för andra fiskvatten Parameter Riktvärden Gränsvärden 1. Temperatur ( C) Det som gäller för laxfiskvatten gäller också för andra fiskvatten. Den temperatur som anges i punkt 1 a) första stycket för laxfiskvatten skall emellertid vara 3 C för andra fiskvatten och den temperatur som anges i punkt 1 b) första stycket skall vara 28 C för andra fiskvatten. 2. Upplöst syre (O2) d 7 mg/l vatten Om koncentrationen av syre faller under 4 mg/l skall länsstyrelsen förvissa sig om att detta inte inverkar skadligt på en balanserad utveckling av fiskpopulationen. 3. pH 6-9 Får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket). Artificiellt skapade pH-variationer får i förhållande till opåverkade värden avvika med högst 0,5 pH-enheter i området mellan pH 6 och pH 9, förutsatt att variationerna inte för med sig att andra ämnen som finns i vattnet blir mer skadliga. 4. Uppslammade fasta d 25 mg/l vatten substanser Får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket). 5. Syreförbrukning d 6 mg O2/l (BOD5) vatten 6. Nitriter (NO2) d 0,03 mg/l vatten 7. Fenolföreningar Fenolföreningar får inte (C6H5OH) finnas i sådan omfattning att det påverkar smaken på fiskköttet. 8. Mineraloljebaserade Petroleumprodukter får inte kolväten finnas i sådana halter att de - bildar en synlig hinna på vattenytan eller beläggningar på strandkanten, - tillför en "kolvätekaraktär" till fiskens smak, eller - har effekter som är skadliga för fisk. 9. Ammoniak (icke d 0,005 mg/l d 0,025 mg/l vatten joniserat vatten ammonium, NH3) 10. Ammonium, d 0,2 mg/l d 1 mg/l vatten totalt (NH4) vatten 11. Restklor, totalt d 0,005 mg/l vatten (HOCl) 12. Zink, totalt (Zn) d 1,0 mg/l vatten Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För andra vattenhårdheter anges gränsvärden nedan. 13. Upplöst koppar < 0,04 mg/l (Cu) vatten Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För andra vattenhårdheter anges riktvärden nedan. Gränsvärden för den totala mängden zink vid olika vattenhårdheter Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten) 10 50 100 500 Laxfiskvatten (mg Zn/l vatten) 0,03 0,2 0,3 0,5 Andra fiskvatten (mg Zn/l vatten) 0,3 0,7 1,0 2,0 Riktvärden för upplöst koppar vid olika vattenhårdheter Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten) 10 50 100 300 mg Cu/l vatten 0,005 0,022 0,04 0,112 Förordning (2006:1140). Bilaga 2 Gränsvärden och riktvärden för musselvatten Parameter Riktvärden Gränsvärde 1. pH 7-9 2. Temperatur (ºC) Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets temperatur överstiger temperaturen hos vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 2 C. 3. Färgtal Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets färg efter filtrering avviker från färgen på vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 10 mg Pt/l. 4. Suspenderad Ett utsläpp som påverkar substans mg/l musselvatten får inte orsaka att den suspenderade substans som vattnet innehåller överstiger innehållet i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 30 %. 5. Salthalt % 12-38 % <- 40 % Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets salthalt överstiger salthalten i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 10 %. 6. Mättnadsgrad i >- 80 % S 70 % (medelvärde) löst syre % Om en enskild mätning skulle ge ett värde lägre än 70 %, skall mätningen göras om. En enskild mätning får inte ge ett värde mindre än 60 % utom i fall då detta inte är till skada för musselbeståndens tillväxt. 7. Kolväten från Kolväten får inte förekomma mineraloljor i musselvatten i sådana kvantiteter att de - ger en synlig beläggning på vattenytan eller en beläggning på musslor eller - har en skadlig inverkan på musslor. 8. Organiska Koncentra- Koncentration av varje ämne halogenföreningar tionen av i musselvatten eller i varje ämne i musselkött får inte vara musslornas lika med eller överstiga en kött skall nivå som har skadliga vara så låg följder för musslorna och att den bidrar deras larver. till en hög kvalitet hos musselprodukter. 9. Metaller Koncentra- Koncentrationen av varje ämne Silver Ag tionen av i musselvatten eller i Arsenik As varje ämne i musselkött får inte överstiga Kadmium Cd musslornas en nivå som har skadliga Krom Cr kött skall följder för musslorna och Koppar Cu vara så låg deras larver. Kvicksilver Hg att den bidrar Nickel Ni till en hög Metallernas synergieffekter Bly Pb kvalitet hos skall beaktas. Zink Zn musselprodukter. 10. Fekala d 300 i kolibakterier/ musselkött 100 ml och vätska innanför skal. 11. Ämnen som Koncentrationen lägre än påverkar smaken vad som kan antas påverka på musslorna smaken på musslorna. Förordning (2006:140).