Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1085 · Visa register
Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2001-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1602
Övrigt: Bilaga 1 är inte med här. Bilaga 1 senast ändrad genom SFS 2009:231.
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:345
Upphävd: 2011-05-01
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 20 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 3, 4, 6, 9-9 c, 12 och 15 §§, 2. med stöd av 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 13 § första stycket, 3. med stöd av 22 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 14 §, 4. med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) i fråga om 5 §, och 5. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen. Förordning (2008:639). 1 a § Förordningen gäller inte 1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål, 2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område, 3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning. Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Dessa fordon ska dock uppfylla villkor om utsläppande av avgaser som gäller i fordonets hemland. Förordning (2008:639). 2 § I denna förordning avses med direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG, direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/21/EG, direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/72/EG, direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG, direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG, direktiv 2000/30/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EG, direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon, direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG, direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG, direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, direktiv 2005/55/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/74/EG, direktiv 2007/46/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1060/2008, personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg, lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg, tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg, lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar, tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran, trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5, enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 6,0, referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg, årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret, hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklassen, originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i kapitel 5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG, ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv 70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan godkännas eller vara godkänd som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG, artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG eller artikel 10.2 i direktiv 2007/46/EG, dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen, bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen, gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle, ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen ("steady state-steg"), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG, ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG, och ELR-prov: En provcykel bestående av en serie belastningssteg med konstanta motorvarvtal, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG. I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Förordning (2009:231). Avgasreningskrav 3 § Ett motorfordon skall, i den omfattning som anges i denna förordning, vara försett med utsläppsbegränsande anordningar som fungerar. 4 § Motorfordon som för första gången tas i bruk ska uppfylla kraven på avgasrening i bilaga 1. För motorfordon som tagits i bruk i ett annat land och för vissa äldre bilar finns avgasreningskrav i bilaga 2. Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja. Förordning (2008:1199). 5 § Vid registreringsbesiktning enligt 4 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211) eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning ska utsläppsbegränsande anordningar uppfylla de krav på avgasrening för fordon i bruk som framgår av bilaga 3. Förordning (2009:231). Miljöklasser 6 § Bestämmelser om bilars indelning i miljöklasser finns i 4 § och bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Transportstyrelsen beslutar om indelning i miljöklasser i samband med registrering av bilar. Förordning (2008:1199). Typgodkännande, kontroll och åtgärdsplaner 7 § Transportstyrelsen är typgodkännandemyndighet i fråga om avgaser enligt 8 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Ytterligare bestämmelser om typgodkännande finns i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen (2009:211). Förordning (2009:231). 8 § I lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen framgår vilken myndighet som får utföra kontroller av hållbarheten hos bilars avgasrening och vilken myndighet som får kräva att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan för att avhjälpa brister eller besluta om återkallande av ett typgodkännande. 9 § En åtgärdsplan enligt 10 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen skall lämnas in till typgodkännandemyndigheten inom 60 dagar efter det att myndigheten krävt att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan. Typgodkännandemyndigheten skall inom 30 dagar meddela om den godkänner eller inte godkänner åtgärdsplanen. Åtgärderna måste vara tillämpliga på alla fordon som kan tänkas vara behäftade med samma fel. Åtgärdsplanen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4. Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för bilar 9 a § Från och med den 1 juli 2003 får typgodkännande inte meddelas för en ny ersättningskatalysator, om den inte är av en typ för vilken typgodkännande meddelats enligt direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 2002/80/EG. Även efter den 30 juni 2003 får dock saluföring och montering på fordon i bruk ske av sådana nya ersättningskatalysatorer för vilka typgodkännande som separat teknisk enhet har meddelats före den 31 oktober 2002. Förordning (2008:639). 9 b § En tillverkare av en ny ersättningskatalysator som satts i omlopp inom Europeiska unionen före den 1 november 2002 och som inte uppfyller kraven i direktiv 98/77/EG ska se till att ersättningskatalysatorn åtföljs av 1. information om katalysatortillverkarens namn eller varumärke, 2. information om de fordon som ersättningskatalysatorn är godkänd för med uppgift om fordonens tillverkningsår, 3. en märkning som visar att ersättningskatalysatorn kan monteras på fordon som är utrustade med system för omborddiagnos, om det är fråga om en sådan ersättningskatalysator, och 4. monteringsanvisningar, om det behövs. Information, märkning och anvisningar som avses i första stycket kan lämnas antingen på ett lösblad som medföljer ersättningskatalysatorn, på ersättningskatalysatorns förpackning, i en produktkatalog som tillverkaren distribuerar till försäljningsställena eller på annat ändamålsenligt sätt. Förordning (2008:639). Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för motorcyklar 9 c § Typgodkännande får inte meddelas för en ny ersättningskatalysator om den inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG. Från och med den 1 januari 2009 får inte ersättningskatalysatorer som inte typgodkänts i enlighet med direktiv 97/24/EG saluföras eller monteras i fordon som typgodkänts enligt det direktivet. Förordning (2008:639). Avgifter och bemyndiganden 10 § En avgift för kontroll av hållbarhetskraven ska tas ut av tillverkaren för varje nyregistrerad personbil och varje nyregistrerat lastfordon. Förordning (2010:1602). 11 § Avgiften enligt 10 § skall betalas efter beslut av Transportstyrelsen. Betalningen tas emot och redovisas av Transportstyrelsen. Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen besluta att avgiften skall sättas ned eller efterskänkas. Förordning (2008:1199). 12 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk. Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorfordonen ska uppfylla de krav som följer av denna förordning. Förordning (2008:1199). 13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag i enlighet med 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Föreskrifter eller beslut om undantag i enskilda fall som gäller krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk får dock meddelas eller beslutas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2010:1602). 14 § Transportstyrelsen får bestämma att beslut om betalning av avgift enligt 10 eller 13 § skall gälla omedelbart även om det överklagas. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (2008:1199). 15 § Transportstyrelsen får meddela 1. ytterligare föreskrifter för prövning i samband med indelning i miljöklasser, och 2. föreskrifter om avgifter för kontroll av hållbarhetskrav och annan tillsyn, prövning i samband med typgodkännande och miljöklassindelning samt prövning av undantag enligt 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Förordning (2010:1602). Tillsyn m.m. 16 § Tillsynen över efterlevnaden av lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall utövas av 1. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, i fråga om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk, och 2. Transportstyrelsen i fråga om övrig tillsyn. Förordning (2008:1199). 17 § Bestämmelser om överklagande av förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Övergångsbestämmelser: 2001:1085 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Genom förordningen upphävs bilavgasförordningen (1991:1481). 2. Avgasreningskrav enligt äldre bestämmelser skall gälla för motorfordon och motorer som typgodkänts före förordningens ikraftträdande. 3. Äldre bestämmelser om miljöklassindelning skall gälla för de bilar som delats in i en miljöklass före förordningens ikraftträdande. 2004:681 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. 2. Ärenden om undantag i enskilda fall enligt 13 § och ärenden som till följd av 7 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser. 3. I fråga om avgift för kontroll av hållbarhetskraven skall äldre lydelse av 11 och 14 §§ tillämpas t.o.m. den 31 december 2004. Ärenden som avser avgift hänförlig till år 2004 eller tidigare och som inte har avgjorts före den 1 januari 2005 skall även efter den 31 december 2004 handläggas av Naturvårdsverket enligt bestämmelsernas äldre lydelser. Bilaga 1 Bilaga 1 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom förordning (2009:231). Bilaga 2 Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket andra meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening Godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser Motorfordon ska anses uppfylla kraven i 3 och 4 §§ denna förordning om de tidigare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och uppfyller de för fordonsmodellen relevanta avgaskraven enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser. Hållbarhetskontroll ska för bilar med godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser ske med utgångspunkt i gränsvärden och provmetoder som tillämpas för det godkännandet. För äldre bilar som inte omfattas av kraven ovan eller kraven i bilaga 1 gäller följande: 1 Lätta bilar 1.1 Definitioner Äldre personbil: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt av högst 690 kg, om bilen är av 1989 eller senare års modell. Äldre lätt lastfordon: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en större skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt än 690 kg, om bilen är av 1992 eller senare års modell. Övriga äldre lätta bilar: bensinmotordrivna bilar som inte kategoriseras enligt ovan och som har en totalvikt av högst 2 500 kg och en cylindervolym på minst 0,8 liter eller, om cylindervolymen inte kan bestämmas, en effekt på minst 22 kilowatt. Vid beräkning av skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt skall beträffande bilar med särskild utrustning, såsom ambulanser och husbilar, den särskilda utrustningens vikt inte beaktas. 1.2 Gränsvärden Förorening Äldre Äldre lätt Övriga äldre personbil lastfordon lätta bilar a) (g/km) (g/km) g/km Kolmonoxid 2,1 6,2 24,2 Kolväten 0,25 0,5 2,1 Kväveoxider, uppmätta som kvävedioxid 0,62 1,1 1,9 Partiklar 0,124 0,162 - Avdunstningsförlust för kolväten (per prov) 2,0 g 2,0 g - a) Avser årsmodell 1976 och senare. För årsmodell 1975 och tidigare gäller att halten kolmonoxid i avgaserna vid tomgång inte skall överstiga 4,5 volymprocent, eller om driftstörningar hos motorn förekommer vid detta värde, det lägsta värde däröver vid vilket sådana störningar inte får förekomma. Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet. 1.3 Provmetod Proven skall i huvudsak stämma överens med de provförfaranden som anges i det följande. Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta motorfordon av 1987 och senare års modell, respektive 1990 och senare års modell. Övriga äldre lätta bilar: prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta motorfordon av 1973 års modell. 1.4 Hållbarhetskrav Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: bilen skall uppfylla hållbarhetskrav som i huvudsak stämmer överens med det krav som fastställts i den ordning som anges i 1.3. 1.5 Röktäthetskrav för dieselmotordrift Avgasernas röktäthet får inte överstiga 3,5 enheter vid mätning med instrument enligt filtersvärtningsmetoden och 45 enheter vid mätning med opacimeter. Som alternativ gäller att kraven skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess lydelse enligt direktiv 89/491/EEG. 1.6 Kontroll av hållbarhetskrav Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg, intyg om överensstämmelse eller intyg om enskilt godkännande, eller godkändes vid första registreringsbesiktningen. Fordonskategori Ålder och körsträcka Äldre personbilar 5 år/80 000 km Äldre lätt lastfordon 11 år/200 000 km - godkänt enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser 5 år/80 000 km Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser ska anses uppfylla kravet för det godkännandet. 2 Tunga bilar 2.1 Äldre tunga lastfordon Angivna krav gäller för tunga lastfordon som inte omfattas av kraven i bilaga 1 och som är konstruerade för en hastighet av över 30 km i timmen och som har en totalvikt över 3 500 kg, om bilen är av 1993 eller senare års modell. Föroreningarna i avgaserna skall inte överstiga angivna gränsvärden vid prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställs av Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) för sådana prov. Förorening Utsläpp (g/kWh) Kolmonoxid 4,9 Kolväten 1,2 Kväveoxider, uppmätta som kvävedioxid 9 Partiklar 0,4 Fordon som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet. Fordon omfattas av hållbarhetskrav i den omfattning som följer av bestämmelserna i punkten 3 i bilaga 1. 2.1.1 Röktäthetskrav Avgasernas röktäthet vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden får inte överstiga 1. för motorer med turboöverladdning 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal till 60 % av högsta varvtal samt 1,5 enheter vid drift med 60 % av högsta varvtal t.o.m. högsta varvtal, 2. för övriga motorer 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal t.o.m. högsta varvtal. 2.2 Krav för övriga tunga bilar Avgasernas röktäthet skall för dieselmotordrivna fordon som inte omfattas av kraven i 2.1 eller bilaga 1 inte överstiga 1. vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden: 2,5 enheter i fråga om bussar som är byggda för befordran av flera passagerare än 30, och 3,5 enheter för övriga fordon, 2. vid mätning med opacimeter: 30 enheter i fråga om sådana bussar som är byggda för befordran av flera passagerare än 30 och 45 enheter i fråga om övriga fordon. Som alternativ till bestämmelserna under 1 och 2 gäller att fordon skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess lydelse enligt direktiv 89/481/EEG. Förordning (2009:231). Bilaga 3 Avgasreningskrav för motorfordon i bruk Vid den kontroll av fordon i bruk som avses i 5 § skall de utsläppsbegränsande anordningar som fordonet utrustats med vara i funktionsdugligt skick och stämma överens med godkänt utförande. Lätta bilar, motorcyklar och mopeder får dock utrustas med ersättningskatalysator som är godkänd för den aktuella fordonstypen. Förutom en okulärbesiktning av dessa anordningar skall kontrollen inkludera en utsläppsmätning med varmkörd motor på följande motorkategorier. 1 Bensinmotordrivna bilar 1.1 Tomgång Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång ska högst uppgå till de värden som anges nedan. Om det i fråga om bilar av 1984 och tidigare års modell förekommer driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta värde vid vilket sådana störningar inte förekommer. Vid kontroll av halten kolmonoxid och kolväten hos fordon utrustade med omborddiagnossystem (OBD-system) i enlighet med direktiv 70/220/EEG, får kontroll av utsläppssystemets funktion göras genom att på lämpligt sätt läsa av OBD-systemet. Samtidigt ska OBD-systemets funktion kontrolleras. Fordonskategori/ Kolmonoxid Kolväten - uppmätta som årsmodell (volymprocent) hexan (miljondelar per volymenhet) Personbilar 0,3 100 Lätta lastfordon 0,3 200 Bilar enligt bilaga 2 - äldre personbil 0,5 100 - äldre lätt lastfordon 1,0 200 - äldre lätt bil, 1985 och senare års modell 3,5 - - äldre lätt bil, 1984 och tidigare års modell 4,5 - 1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, ska inte överstiga nedan angivna värden i enlighet med direktiv 96/96/EG och direktiv 2000/30/EG. Fordonskategori Kolmonoxid Lambdavärde (volymprocent) Personbilar/ lätta lastfordon 0,2 1,00 +/- 0,03a) Bilar enligt bilaga 2 - äldre personbil/ äldre lätt lastfordon 0,3 1,00 +/-0,03a) a) Eller värde angivet av tillverkaren. 2 Dieselmotordrivna bilar 2.1 Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration Avgasernas röktäthet avseende opacitet (ljusabsorptionskoefficient) skall vid mätning under fri acceleration inte överstiga det värde för korrigerad absorptionskoefficient som fastställts vid typgodkännandet av motortypen enligt direktiv 72/306/EEG och som finns angivet på motorskylt. För äldre bilar enligt bilaga 2, gäller att om uppgiften saknas skall den uppmätta absorptionskoefficienten vid fri acceleration inte överstiga i tabellen angivet värde. Bilar som registrerades eller togs i bruk för första gången före den 1 januari 1980 är dock befriade från dessa krav. Motorkategori Absorptionskoefficient (m-1) Sugmotor 2,5 Turboladdade motorer 3,0 Motorer som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass 2008 och miljöklass EEV a) 1,5 a) Jfr bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. 2.1.1 Provmetod Provet ska stämma överens med det provförfarande för fri acceleration som fastställts i direktiv 96/96/EG. 3 Bensinmotordrivna motorcyklar 3.1 Tomgång Halten kolmonoxid i avgaserna skall högst uppgå till 4,5 volymprocent för motorcyklar som omfattas av kraven i bilaga 1. Förordning (2008:50). Bilaga 4 Krav i fråga om innehållet i en åtgärdsplan enligt 9 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening En åtgärdsplan skall innehålla: 1. ett unikt namn eller nummer för identifiering, 2. en beskrivning av varje fordonstyp, 3. en beskrivning av särskilda modifikationer, förändringar, reparationer, korrigeringar, justeringar och övriga ändringar som skall utföras för att fordonen skall stämma överens med kraven, inbegripet en kort sammanfattning av de uppgifter och tekniska undersökningar som stöder tillverkarens beslut om de särskilda åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa icke- överensstämmelsen, 4. en beskrivning av hur tillverkaren tänker informera fordonens ägare, 5. i förekommande fall en beskrivning av det korrekta underhåll eller den korrekta användning som tillverkaren fastställer som villkor för berättigande till reparationer enligt åtgärdsplanen och en förklaring av tillverkarens skäl för att ställa sådana villkor. Inga villkor som gäller underhåll och användning får ställas om de inte bevisligen har samband med icke- överensstämmelsen och åtgärderna, 6. en beskrivning av det förfarande fordonens ägare skall följa för att få icke-överensstämmelsen korrigerad. Denna beskrivning skall innehålla ett datum efter vilket åtgärderna får vidtas, den tid verkstaden beräknas behöva för att utföra reparationerna samt var de kan utföras. Reparationerna skall utföras på ett ändamålsenligt sätt och inom rimlig tid efter det att fordonet lämnats in, 7. en kopia av den information som sänts till fordonets ägare, 8. en kort beskrivning av det system tillverkaren kommer att använda för att garantera tillgången på delar eller system för att utföra åtgärderna. Det skall finnas en uppgift om när tillgången på delar eller system kommer att vara tillräcklig för att åtgärderna skall kunna inledas, 9. en kopia av alla instruktioner skall sändas till de personer som skall utföra reparationerna, 10. en beskrivning av hur de föreslagna åtgärderna påverkar utsläppen, bränsleekonomin, kördugligheten och säkerheten för varje fordonstyp som omfattas av åtgärdsplanen med uppgifter, tekniska undersökningar etc, som stöder dessa slutsatser, 11. annan information, rapporter eller uppgifter som typgodkännandemyndigheten rimligtvis kan anse sig behöva för att utvärdera åtgärdsplanen, 12. när åtgärdsplanen innefattar återkallande skall en beskrivning av metoden för att registrera reparationen lämnas in till typgodkännandemyndigheten. Om en etikett används skall ett provexemplar lämnas in.