Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:308 · Visa register
Förordning (2000:308) om fastighetsregister
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 2000-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:813
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fastighetsregistret, som förs med stöd av lagen (2000:224) om fastighetsregister. I förordningen finns bestämmelser om fastighetsregistrets allmänna del, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel och taxeringsuppgiftsdel. Vidare finns bestämmelser om tilläggsinformation. 2 § Lantmäteriet ansvarar för drift och förvaltning av fastighetsregistret. Förordning (2017:238). Allmänna delen Innehållet i allmänna delen 3 § I allmänna delen ska följande redovisas: 1. fastigheter och samfälligheter, 2. koordinater, 3. planer m.m., 4. gemensamhetsanläggningar m.m., 5. registerkarta. En uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning eller ledningsrätt anses införd i allmänna delen när uppgiften har förts in enligt 21 §. En uppgift om åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) anses införd i allmänna delen när uppgiften har förts in enligt 21 eller 35 §. Förordning (2018:657). Behörighet att föra in uppgifter i allmänna delen 4 § Av 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988) framgår att ärenden om att föra in eller ta bort uppgifter i allmänna delen handläggs av lantmäterimyndigheten. Fastigheters och samfälligheters indelning och beteckning i registret 5 § Varje kommun utgör ett registerområde med samma namn som kommunen. Om en ändring beslutas i indelningen av kommuner eller län, ska redovisningen i allmänna delen anpassas till den nya indelningen när ändringen träder i kraft eller, om detta inte är möjligt, snarast därefter. Förordning (2013:808). 6 § Varje fastighet utgör en registerenhet. Mark som är gemensam för flera fastigheter eller utrymme som är gemensamt för flera fastigheter skall redovisas särskilt. Varje samfällighet utgör därvid en registerenhet. Med samfällighet avses en ägolott som vid fastighetsbildning har avsatts för ett visst samfällt ändamål eller ett område som i annat fall hör till flera fastigheter gemensamt. Bestämmelserna om samfälligheter tillämpas också på fristående fiske som är samfällt (fiskesamfällighet). Med fristående fiske avses fiske som inte ingår i äganderätten till vattenområdet och inte utgör servitut. Även en fastighet eller samfällighet som inte längre består utgör en registerenhet. Förordning (2003:776). 7 § En registerenhet tillhör ett visst registerområde. Hör delar av en samfällighet till skilda registerområden, skall varje del redovisas som en samfällighet för sig. Om en fastighet utgörs endast av en andel i en samfällighet inom flera registerområden, skall fastigheten hänföras till ett av registerområdena. Förordning (2003:776). 8 § Ett registerområde skall delas in i trakter. En trakt består av en eller flera registerenheter och skall ges ett namn (traktnamn). Indelningen i trakter grundas på indelningen i tidigare stadsregisterområden, stadsdelar, byar, gårdar eller därmed jämförliga områden, om inte särskilda skäl föranleder annat. 9 § Fastigheter som hör till samma trakt skall delas in i block. Ett block består av en eller flera fastigheter. Ett block skall ha ett nummer (blocknummer). Indelningen i block grundas på fastigheters gemensamma ursprung eller på en indelning i kvarter eller annars på fastigheters inbördes läge. 10 § Fastigheterna inom varje block och samfälligheterna inom varje trakt skall ges ett nummer (enhetsnummer). 11 § En fastighets eller samfällighets registerbeteckning skall bestå av registerområdets namn, traktnamnet och ett registernummer. Registernumret för en fastighet skall bestå av blocknumret och enhetsnumret, åtskilda genom kolon. Registernumret för en samfällighet skall bestå av bokstaven s och enhetsnumret, åtskilda genom kolon. För fiskesamfälligheter skall dock fs användas. 12 § En registerenhet som helt eller delvis ligger på kvartersmark eller på mark med kvartersliknande karaktär får ges en registerbeteckning med kvartersindelningen och kvartersnamnen som grund, om ett sådant beteckningssätt sedan tidigare används inom orten. Registerenheter med samma kvartersnamn skall ges enhetsnummer. Fastigheters och samfälligheters registerbeteckning utgörs i fall som avses i denna paragraf av registerområdets namn, kvartersnamnet och ett registernummer. Registernumret för en fastighet utgörs av enhetsnumret. I övrigt tillämpas 11 §. 13 § Om kvartersindelningen och kvartersnamnen skall ligga till grund för beteckningarna för registerenheter, skall kvartersmarken delas in i områden, kvarter. Ett kvarter skall ges ett kvartersnamn. Även annan mark med kvartersliknande karaktär skall delas in i kvarter som ges kvartersnamn, om beteckningssättet med kvartersnamn används inom orten. 14 § En registerenhet får inte ha samma registerbeteckning som en annan registerenhet. Inom ett registerområde får en trakt och ett sådant kvarter som avses i 13 § inte ha samma namn. 15 § I allmänna delen får som särskilt namn på en fastighet föras in 1. namn som utgår eller har utgått ur fastighetens registerbeteckning, eller 2. bebyggelsenamn med hävd. 16 § Framkommer det att fast egendom utgör en fastighet för sig utan att vara redovisad som sådan i allmänna delen, skall den föras in där, om det kan ske utan skada för fastighetsägare eller rättighetshavare. Innan en fastighet tas upp i allmänna delen, skall fastighetsägare och rättighetshavare få tillfälle att yttra sig, om de är kända. Om redovisningen i allmänna delen är ofullständig i något annat avseende, får komplettering ske. 17 § När en uppgift förs in i allmänna delen, skall beteckningen på den akt i lantmäterimyndighetens arkiv som uppgiften kommer från anges. Avregistrering av fastigheter och samfälligheter 18 § En fastighet skall anges som avregistrerad, om den inte längre består. En samfällighet skall anges som avregistrerad, när all mark och allt utrymme som hör till samfälligheten har frångått denna. Förordning (2003:776). Beslut om fastigheters och samfälligheters registerbeteckning m.m. 19 § Om det beslutas om en ändring i den kommunala indelningen, ska de ändringar göras som är nödvändiga med hänsyn till 14 §. Om det är nödvändigt för att främja en ändamålsenlig fastighetsredovisning, får Lantmäteriet besluta om inrättande av en ny trakt. Om det finns särskilda skäl, får traktnamn, kvartersnamn och registernummer ändras även i annat fall än som anges i första stycket. Lantmäteriet beslutar om traktnamn enligt denna paragraf. Innan ett sådant beslut meddelas, ska Lantmäteriet inhämta yttrande från berörda fastighetsägare, när det kan ske, och, om det inte är obehövligt, från Riksantikvarieämbetet samt Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Om ett förslag till inrättande av en ny trakt eller ändring av ett traktnamn berör ett större antal fastigheter eller om frågan i annat fall kan antas ha intresse för en kommun, ska samråd ske med den kommunen. Fastighetsägare som berörs av beslut om ändrad registerbeteckning ska på lämpligt sätt underrättas om beslutet. Förordning (2008:687). 20 § Lantmäterimyndigheten beslutar i frågor som rör allmänna delen, om inte annat följer av 19 § eller av andra stycket i denna paragraf. Lantmäteriet får överlåta sin beslutanderätt enligt 19 § till den kommunala lantmäterimyndigheten. Kommunen beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn. Lantmäterimyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig och ska underrättas om beslutet. Förordning (2008:687). Registeruppgifter om fastigheter och samfälligheter 21 § Redovisningen av uppgifter om fastigheter och samfälligheter skall göras enligt följande. _______________________________________________________________________ Fastigheter och samfälligheter Uppgift redovisas beträffande (anges med x) fastighet samfällighet _______________________________________________________________________ Registerbeteckning registerbeteckning x x i inskrivningsdelen redovisad anmärkning om att tomträtt är inskriven i fastighet x uppgift om att ett tredimensionellt utrymme hör till enheten x x uppgift om att en ägarlägenhetsfastighet eller ett annat tredimensionellt utrymme urholkar enheten x x uppgift om att enheten är en ägarlägenhetsfastighet x Administrativ tillhörighet m.m. län x x socken x x särskilt namn på fastighet x Tidigare registerbeteckning enhets tidigare registerbeteckning x x datum för omregistrering och aktbeteckning x x Ursprung registerbeteckning för enheter, från vilken eller vilka den redovisade registerenheten kommer x uppgift om att fastighet är avskild från sämjelott eller har bildats genom sammanläggning där endast del av ursprungsenhet ingått x Adress i adressdelen redovisade uppgifter om enhets belägenhetsadress x x enhets land-, vatten- och totalareal x x Anm. Om det är lämpligt får även Enhetsområdes land-, vatten-, och totalareal redovisas. För ägarlägenhetsfastigheter och andra tredimensionella utrymmen redovisas ingen arealuppgift. I stället redovisas uppgift om boarea och våningsplan för varje ägarlägenhetsfastighet samt uppgift om typ, storlek och höjdläge för varje tredimensionellt utrymme av annat slag. nummer på enhetsområde x x antal registrerade områden x beteckning på område som tillkommit genom sämjedelning x x uppgift om att ej arealredovisat vattenområde tillhör enhet eller enhetsområde x x redovisning av koordinater för enhet eller enhetsområde x x anmärkning om att fastighet endast består av andel i samfällighet eller av fristående fiske x anmärkning om att redovisad arealuppgift är osäker x x anmärkning om att enheten urholkas av en ägarlägenhetsfastighet eller ett annat tredimensionellt utrymme eller att enheten urholkar annan enhet x x Fristående fiske totalareal för fastighets och fiskesamfällighets fiskeområden x x nummer på fiskeområden x x Andel i samfällighet uppgift om i vilka samfälligheter fastigheten har andel x anmärkning om att fastighetens andel i samfälligheter inte har utretts x Andel i gemensamhetsanläggning uppgift om i vilka anläggningar och vägföreningar enheten har andel x x Skattetal uppgift om mantal eller annat skattetal för fastigheten x Ändamål uppgift om samfällighets ändamål x Delägande fastigheter uppgift om fastigheter som har andel i samfälligheten m.m. x uppgift om delägande fastigheters andels- eller skattetal x uppgift om att samfälligheten är ställd under särskild förvaltning x anmärkning om att redovisningen av delägande fastigheter är ofullständig x Åtgärder uppgift huruvida åtgärden är fastighetsrättslig eller teknisk x x Anm. Med fastighetsrättslig åtgärd menas åtgärd som har eller har haft betydelse för enhets bestånd eller omfattning. Med teknisk åtgärd avses utredning, mätningsteknisk undersökning eller liknande utredning som berör enhet. uppgift om åtgärdens art, datum för registrering, fastställelse eller motsvarande, aktbeteckning samt, om det är lämpligt, förekommande beteckning enligt beskrivning i akten x x Anm. I fråga om redovisning under rubriken Åtgärder gäller följande 1. Vid avstyckning, expropriation, legalisering av arealfång eller inlösen, ska åtgärden inte redovisas på ursprungsfastigheten eller samfälligheten. 2. Avregistrering av enhet ska inte redovisas. 3. Vid avregistrering av samfällighet ska åtgärden inte redovisas på fastighet som äger del i samfälligheten. 4. Om det vid avstyckning beslutas om nybildning av rättighet eller samfällighet, ska åtgärden inte redovisas på stamfastigheten. 5. En åtgärd som innebär fördelning av en andel i en samfällighet ska inte redovisas på stamfastigheten eller på klyvningsfastigheten, om den inte berör fastigheten på annat sätt. 6. Vid avstyckning eller klyvning ska en åtgärd som innebär fördelning av rättighet inte redovisas på den fastighet till vars förmån rättigheten gäller, om den inte berör fastigheten på annat sätt. 7. Ett förordnande enligt 5 kap. 33 a § eller 7 kap. 13 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska inte redovisas på den fastighet till vars förmån rättigheten gäller. 8. En åtgärd, som enbart har verkan på rättighet eller på lantmäterimyndighetens intyg vid avstyckning eller klyvning, ska inte redovisas om åtgärden påverkar redovisningen under rubriken Rättigheter. 9. Om en enhet för en gemensamhetsanläggning avregistreras, ska detta inte redovisas på den belastade fastigheten enbart därför att avregistreringen påverkar redovisningen under rubriken Rättigheter. 10. En åtgärd som på grund av bestämmelserna i 2 kap. 5 § eller 11 kap. 5 § fastighetsbildningslagen påverkar rättighetsredovisningen ska inte redovisas på berörda fastigheter, om den inte berör fastigheten på annat sätt. 11. Om ett kraftledningsservitut upphävs, ska åtgärden inte redovisas på den härskande fastigheten. 12. Om en ledningsrätt avser starkströmsledning, ska åtgärd som avser ledningsrätten inte redovisas på den fastighet till vilken ledningsrätten hör. 13. Om en expropriationsåtgärd eller beslut om inlösen enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser ett kraftledningsservitut, ska åtgärden inte redovisas på den härskande fastigheten. 14. Om en fastighet till följd av underrättelse enligt inskrivningsförordningen (2000:309) får ändrad redovisning under rubriken Rättigheter, ska detta inte redovisas på fastigheten. Avskild mark uppgift om fastighet eller del av fastighet som har avskilts från enheten eller från en ej registrerad samfällighet, i vilken enheten har andel x x Rättigheter a) som gäller till förmån för enheten eller tomträtt däri och som ska redovisas enligt 22 § uppgift om rättighetstyp, ändamål, tjänande enhet och aktbeteckning x x Anm. I fråga om kraftledningsservitut och ledningsrätt avseende starkström behöver endast anges att sådan rättighet hör till enheten. uppgift om ändring eller bestämning som berör rättigheten x x b) som belastar en enhet eller tomträtt däri och som ska redovisas enligt 22 § uppgift om rättighetstyp, ändamål, härskande enhet och aktbeteckning x x uppgift om ändring eller bestämning som berör rättigheten x x Anm. Har systematisk utredning om rättigheter som avses under a)–b) inte verkställts, ska det anmärkas. Servitut enligt anläggningslagen (1973:1149) som berör en gemensamhetsanläggning ska inte redovisas, om både förmånsfastighet och belastad fastighet ingår i samma gemensamhetsanläggning. Servitut som ska utövas enbart på eller av registrerade samfälligheter får redovisas på samfälligheten i stället för på fastigheter som har del i denna. Detta gäller i tillämpliga delar också vid redovisning av ledningsrätt. Planer, bestämmelser och övriga uppgifter om planer m.m. uppgifter som enligt 27 § ska redovisas och som berör enheten x x Övriga förhållanden uppgift om jordnaturen krono x uppgift om övriga förhållanden som är av betydelse för enheten och som inte redovisas på annat ställe x x ______________________________________________________________________ Om en åtgärd som avsett en fastighet med mantal eller annat däremot svarande skattetal innebär att fastighetens andel i samfälligheter och i andra förmåner har överförts till en annan fastighet, ska vid införingen med anledning av åtgärden uppgiften om mantal eller skattetalet överföras till den andra fastigheten. När en fastighet avregistreras på grund av sammanläggning eller delning, ska uppgift om registerbeteckning för den eller de fastigheter vari fastigheten uppgått redovisas på den avregistrerade fastigheten. När en fastighet eller en samfällighet avregistreras i andra fall, ska uppgift om åtgärdens art, datum för avregistrering och aktbeteckning redovisas på den avregistrerade fastigheten eller den avregistrerade samfälligheten. Förordning (2017:238). 22 § Rättigheter ska redovisas beträffande fastigheter och samfälligheter, om de avser 1. servitut som har tillkommit enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, lagen (1933:269) om ägofred, lagen (1939:608) om enskilda vägar, fastighetsbildningslagen (1970:988), expropriationslagen (1972:719), anläggningslagen (1973:1149), plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre bestämmelser, 2. servitut som har inskrivits enligt 23 kap. jordabalken eller motsvarande äldre bestämmelser, 3. nyttjanderätt som har tillkommit enligt lagen innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, plan- och bygglagen, expropriationslagen, lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller motsvarande äldre bestämmelser, eller 4. ledingsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144). Beträffande fastighet, som deltar i gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser eller i en gemensam anläggning enligt 2 eller 4 kap. lagen om enskilda vägar eller motsvarande äldre bestämmelser, ska servitut inte redovisas som gäller till förmån för eller belastar fastigheten därför att de deltar i anläggningen. Ett servitut som ska utövas enbart på eller av samfällighet som har tagits upp i allmänna delen får redovisas på samfälligheten i stället för på de fastigheter som har del i denna. Vad som nu har sagts tillämpas också vid redovisning av ledningsrätt. Förordning (2011:372). 23 § Om en fastighet som är belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas län omfattar mark som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall uppgift om detta föras in under övriga förhållanden. Uppgiften skall dock föras in endast om någon annan än staten har beviljats lagfart för fastigheten. Koordinater 24 § Redovisningsenhet beträffande koordinater är en fastighet eller en samfällighet eller, om en fastighet eller samfällighet består av flera områden, ett sådant område. 25 § Redovisningen av en koordinat ska göras genom att en fastighets eller en samfällighets centralpunkt anges. Om fastigheten eller samfälligheten består av flera områden, ska redovisningen avse varje sådant område. Förutom koordinaterna ska tillämpat koordinatsystem samt de ytterligare uppgifter som Lantmäteriet föreskriver redovisas. Förordning (2008:687). Planer m.m. 26 § Redovisningsenhet beträffande planer m.m. är varje särskild plan, bestämmelse eller utredning samt varje särskilt beslut som skall redovisas enligt 27 §. Även en plan, en bestämmelse eller ett beslut som inte längre består, en utredning som inte längre är av betydelse eller en fornlämning som inte längre skyddas enligt lag utgör en redovisningsenhet. En redovisningsenhets beteckning i allmänna delen skall utgöras av beteckningen på den redovisade enhetens arkivakt. 27 § Under planer m.m. ska följande redovisas: 1. regionplan eller översiktsplan, 2. detaljplan, områdesbestämmelser eller motsvarande äldre planer, 3. bestämmelse om marks användning som har meddelats enligt miljöbalken, väglagen (1971:948), kulturmiljölagen (1988:950), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller motsvarande äldre författning, 4. utredning om tillämpning av 6 kap. 3–5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre utredning, 5. beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser enligt plan- och bygglagen eller utredning om anläggningsavgift enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller beslut eller utredning av motsvarande art enligt äldre bestämmelser, 6. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter enligt 40 § första stycket 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelse, 7. bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45), och 8. fornlämning. Uppgifter får även redovisas om jaktvårdsområden och fiskevårdsområden. Förordning (2016:988). 28 § Redovisningen av en plan m.m. ska innehålla uppgifter om 1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens arkivakt, 2. fornlämningsnummer för fornlämning, 3. län och registerområde, 4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art, 5. datum för beslut, 6. datum då en tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla, 7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar respektive upphör, 8. sådan detaljplan som berör en fastighetsplan, 9. sådan fastighetsplan som berör en detaljplan, 10. särskilda anmärkningar om planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens innebörd och omfattning, 11. aktbeteckning och datum för planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen som har ändrats genom eller som innebär en förändring av en redovisad enhet, 12. fastighet och samfällighet som berörs av planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen, och 13. koordinater för fornlämning. Om det är lämpligare får redovisning enligt första stycket 12 av berörda fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det registerområde eller den trakt som berörs. Om det finns särskilda skäl får lantmäterimyndigheten avstå helt från denna redovisning. Förordning (2018:1871). 29 § Om en plan, en bestämmelse eller ett beslut har upphävts eller av annan anledning upphört att gälla, skall enheten anges som avregistrerad. Detsamma gäller för utredning som inte längre är av betydelse eller fornlämning som inte längre skyddas enligt lag. 30 § Har upphävts genom förordning (2018:657). 31 § Har upphävts genom förordning (2018:657). 32 § Har upphävts genom förordning (2018:657)./ Gemensamhetsanläggningar m.m. 33 § Redovisningsenhet beträffande gemensamhetsanläggningar m.m. är gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar. Även en vägförening enligt 3 kap. lagen (1939:608) om enskilda vägar samt en gemensam anläggning enligt 2 eller 4 kap. samma lag eller motsvarande äldre bestämmelser skall tas upp som redovisningsenhet, om anläggningen har berörts av en åtgärd som enligt 45 § anläggningslagen skall redovisas i allmänna delen. En sådan anläggning får även i annat fall tas upp i allmänna delen. Redovisningen får begränsas till uppgifter som finns tillgängliga. Även en anläggning eller vägförening som inte längre består utgör en redovisningsenhet. 34 § En redovisningsenhet skall hänföras till den trakt där enheten är belägen. Inom orter där 12 och 13 §§ tillämpas får redovisningsenheten hänföras till det kvarter i vilket enheten helt eller till huvudsaklig del är belägen. Redovisningsenheterna inom varje trakt eller kvarter skall ges enhetsnummer. En redovisningsenhets beteckning skall bestå av registerområ- dets namn, trakt- eller kvartersnamnet och ett registernummer. Registernumret skall bestå av bokstäverna ga och enhetsnumret, åtskilda genom kolon. En redovisningsenhet får inte ha samma beteckning som en annan redovisningsenhet. En beteckning får ändras, om det finns särskilda skäl. 35 § Redovisningen av gemensamhetsanläggningar m.m. ska innehålla uppgifter om 1. redovisningsenhetens beteckning, 2. administrativ tillhörighet m.m., 3. tidigare beteckning, 4. ändamål, 5. fastighet eller annan deltagare i anläggningen eller föreningen, 6. samfällighetsförenings företagsnamn eller namn på liknande sammanslutning, 7. förrättning eller annan åtgärd som berör enheten med uppgifter om åtgärdens art, datum för registrering och aktbeteckning, 8. rättighet som redovisas enligt 22 § och som berör enheten med uppgifter om rättighetstyp, ändamål, härskande eller tjänande enhet och aktbeteckning, och 9. övriga förhållanden av betydelse för enheten. Om en tomträtt berörs av en åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149), ska åtgärden redovisas som om åtgärden avser den fastighet där tomträtten har skrivits in. Förordning (2018:1822). 36 § Om ett anläggningsbeslut eller motsvarande beslut upphävs eller förfaller, skall redovisningsenheten anges som avregistrerad. Registerkartan 37 § På registerkartan ska redovisas 1. gränser och beteckningar för bestående fastigheter och samfälligheter, 2. områden för servitut som avses i 22 § första stycket 1, 3. områden för nyttjanderätt som avses i 22 § första stycket 3, 4. områden och beteckningar för bestående enheter beträffande gemensamhetsanläggningar m.m., 5. områden för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144), 6. områden för vägrätt enligt väglagen (1971:948), 7. planer m.m. enligt 27 § första stycket 2–8 och andra stycket, 8. kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 §, 9. indelningen i län och kommuner, samt 10. indelningen i socknar vid den tidpunkt då register över fastigheter och samfälligheter började föras med hjälp av automatiserad behandling. Utöver vad som anges i första stycket får på registerkartan redovisas detaljer som krävs för orienteringen samt övriga uppgifter med anknytning till fastigheter och samfälligheter. Förordning (2013:808). 38 § Redovisningen på registerkartan får förenklas eller underlåtas, om det är påkallat av någon särskild omständighet. 39 § En uppgift som skall redovisas i allmänna delen både på registerkartan och på annat sätt skall föras in på registerkartan i omedelbar anslutning till den andra införingen. Samordning av registerföring i vissa fall 40 § Registreringen ska samordnas om ett ärende berör registerenheter inom fler än en lantmäterimyndighets område. Uppgifter som avses i 3 § andra stycket ska registreras samma dag vid samtliga berörda myndigheter. Förordning (2018:657). Inskrivningsdelen Allmänt om inskrivningsdelens innehåll 41 § I inskrivningsdelen skall inskrivningsförhållandena redovisas särskilt för varje fastighet. I redovisningen skall ingå uppgift från allmänna delen om fastighetens registerbeteckning. 42 § Inskrivningsdelen ska innehålla uppgifter om 1. lagfart, 2. tomträttsupplåtelse, 3. tomträttsinnehav, 4. inteckningar m.m., 5. anteckningar, och 6. äldre förhållanden. Dessutom ska det för varje fastighet redovisas datum för senaste inskrivningsdag för vilken samtliga beslut och anteckningar har förts in i registret (aktualitetsdatum). Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivningsärende ska föras in i inskrivningsdelen om beslutet innebär att en ansökan eller en anmälan bifalls, förklaras vilande eller avslås. Även beslut om uppskov och avvisning ska föras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap. 12 § jordabalken eller 3 § lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret ska dock inte föras in i inskrivningsdelen. Förordning (2013:493). Behörighet att föra in uppgifter i inskrivningsdelen 43 § Av 19 kap. 3 § jordabalken framgår att inskrivningsärenden handläggs av inskrivningsmyndigheten, om inte annat har föreskrivits, och att Lantmäteriet ska vara inskrivningsmyndighet. I 53 och 54 §§ finns särskilda bestämmelser om att Lantmäteriet i vissa fall får föra in och ta bort uppgifter i inskrivningsdelen. Förordning (2008:687). Uppgifter om lagfart 44 § Uppgifter om lagfart ska avse 1. förvärvarens person- eller organisationsnummer, om sådant finns, och namn, 2. datum för ansökan om lagfart och aktnummer, 3. beslut som innefattar bifall till ansökan om lagfart, om dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökan, 4. när ansökan om lagfart i en andel av fastigheten bifalls, uppgift om den andel som lagfarten avser, 5. uppgift om förvärvets art och fångeshandlingens datum, 6. uppgift om köpeskilling, 7. beslut som inte innefattar bifall till lagfartsansökan samt, om ansökan rör endast en del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansökan avser, 8. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast har sökts eller beviljats, 9. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del av den, om ansökan inte har bifallits, 10. uppgift från förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken att hans eller hennes förordnande avser fastigheten, samt 11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första stycket 3–5 och 20 kap. 14 § jordabalken samt, i fråga om lagfart, 19 kap. 23, 25 och 35 §§ samma balk, 13 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230) och 5 § andra stycket sambolagen (2003:376). Förordning (2011:60). 45 § Införs en uppgift enligt 44 § 4 om att lagfart omfattar endast en andel av fastigheten, ska även en uppgift om den motsvarande inskränkningen i fångesmannens innehav föras in. Om förvärvaren har förvärvat fastigheten eller en del av fastigheten genom flera förvärv, gäller 44 § det förvärv på vilket lagfart först söks. Beslut om en ansökan om lagfart på övriga förvärv ska föras in i anslutning till den första ansökan. En sådan införing ska innehålla de uppgifter som anges i 44 § 2–7, 10 och 11. Om en ansökan bifalls, ska uppgiften om sökandens och fångesmannens innehav ändras i överensstämmelse med beslutet. I fråga om en fastighet som har bildats genom avstyckning ska det föras in en uppgift om den dag då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för gällande inteckningar. Om lagfart har beviljats eller sökts för staten, ska det anges vilken myndighet som förvaltar egendomen. Förordning (2011:60). 45 a § I fråga om lagfart som har beviljats eller sökts med stöd av 2 § lagen (2002:385) om lagfart i vissa fall för Svenska kyrkan m.m. gäller 44 och 45 §§ med följande avvikelser. 1. För egendom som avses i 10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan skall i stället för uppgift som avses i 44 § 1 anges att egendomen utgör en prästlönetillgång. 2. 44 § 5 och 6 skall inte tillämpas. 3. Det skall anges att egendomen förvaltas av Svenska kyrkan. Förordning (2002:386). Uppgifter om tomträttsupplåtelse och tomträttsinnehav 46 § Uppgifter om tomträttsupplåtelse skall avse 1. upplåtelsedag, 2. datum för ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen jämte aktnummer, 3. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelse, om dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökan, 4. uppgift om ändamålet med upplåtelsen, 5. uppgift om det belopp som avgälden skall utgå med, 6. uppgift om de tidsperioder som avses i 13 kap. 10 och 14 §§ jordabalken, 7. uppgift om sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som avses i 21 kap. 4 § jordabalken, 8. uppgift om inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken med angivande av avtalets innebörd, 9. uppgift om uppsägning av tomträttsavtalet, 10. uppgift om anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken, 11. uppgift om deposition av lösesumma, samt 12. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 23, 25 och 35 §§ jordabalken såvitt gäller tomträttsupplåtelse. 47 § Uppgifter om tomträttsinnehav ska avse 1. de uppgifter som anges i 44 § 1–10 och 45 § första stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, fångesman och ansökan om lagfart i stället ska avse tomträtt, tidigare tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt, samt 2. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första stycket 3–5 och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 23, 25 och 35 §§ samma balk och 5 § andra stycket sambolagen (2003:376). Om förvärvaren har förvärvat tomträtten eller del av tomträtten genom flera förvärv, ska 45 § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (2010:34). Uppgifter om inteckningar m.m. 48 § Uppgifter om inteckningar m.m. skall avse 1. inteckningens belopp med siffror och inteckningens valuta, 2. uppgift om nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft för vilken inskrivning söks samt beskaffenheten härav, 3. datum för ansökan jämte aktnummer, 4. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökan, 5. när inteckning besvärar flera fastigheter, uppgift dels om de fastigheter som inteckningen har sökts eller beviljats i eller utsträckts till, dels om de fastigheter i vilka inteckningen gäller eller, i fråga om ansökan om inteckning eller utsträckning, de fastigheter ansökan avser, 6. beslut som inte innefattar bifall till ansökan om inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten, 7. när ansökan rör endast en del av en fastighet, uppgift om den del av fastigheten som ansökan avser, 8. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis, hänvisning till akten jämte innehavarens namn och adress, 9. uppgift om utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller annan förändring av inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten, 10. uppgift om utbyte av pantbrev eller vilandebevis, samt 11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 23 §, 25 §, 29 § första stycket 3-5 och 35 § jordabalken, när det gäller inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten. Införingen skall ske på sådant sätt att en inskrivning i förhållande till andra inskrivningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inskrivningar med lika rätt, skall det anges särskilt. Kan företrädesordningen inte klarläggas med säkerhet, skall en anmärkning om det föras in vid berörda inskrivningar. Det sammanlagda belopp för vilket fastigheten eller tomträtten svarar på grund av inteckningar som har beviljats eller sökts skall anges särskilt. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall detta anges. Om en fastighet eller tomträtt inte besväras av någon sökt eller beviljad inteckning eller annan inskrivning, skall detta anges. Förordning (2004:388). Uppgifter om anteckningar 49 § Uppgifter om anteckningar skall avse 1. uppgift om förhållanden som anges i 19 kap. 29 § jordabalken, samt 2. datum för anteckningen jämte aktnummer. Uppgifter om äldre förhållanden 50 § Uppgifter om äldre förhållanden skall avse 1. hänvisningar till akter som avser dödade eller borttagna inskrivningar eller anteckningar, 2. hänvisningar till akter som avser beslut i inskrivningsärenden vilka inte längre innehåller upplysning om gällande förhållanden, 3. hänvisningar till akter som avser inte längre gällande anteckningar, 4. hänvisningar till akter som rör inskrivningar eller anteckningar beträffande fastigheter som har uteslutits ur allmänna delen eller som har avregistrerats, samt 5. hänvisningar till akter i andra fall, om detta är lämpligt. När en hänvisning har förts in enligt första stycket, skall den tidigare inskrivningen eller anteckningen tas bort. Uppgifter om lagfart eller tomträttsinnehav som inte längre är aktuella får redovisas med anmärkning om att de avser äldre förhållanden. Ärenden om sammanläggning 51 § När inskrivningsmyndigheten har avgett ett yttrande i ett ärende om sammanläggning, ska en anteckning om detta föras in i inskrivningsdelen. Förordning (2008:180). Ändring i fastighetsindelningen, m.m. 52 § När en uppgift från lantmäterimyndigheten om ändring i allmänna delen har kommit in, skall inskrivningsmyndigheten snarast möjligt göra de ändringar i inskrivningsdelen som uppgiften föranleder. Om en fastighet har uteslutits ur allmänna delen eller avregistrerats utan att någon ny fastighet samtidigt har bildats, tillämpas 50 § första stycket 4 och andra stycket beträffande samtliga uppgifter i inskrivningsdelen om fastigheten. Har en ny fastighet registrerats, skall uppgifterna i inskrivningsdelen om den eller de ursprungliga fastigheterna föras över till den nya fastigheten, om de inte uppenbarligen saknar betydelse. Är den nya fastigheten bildad genom avstyckning, skall den för stamfastigheten gällande lagfarten föras in också på avstyckningen. Om det är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för gällande inteckningar, skall vid lagfarten anmärkas att den avser stamfastigheten. Namn- och adressändring 53 § Lantmäteriet får föra in ett nytt namn eller en ny adressuppgift i inskrivningsdelen, om 1. den som senast har sökt eller beviljats lagfart eller inskrivning av innehav av tomträtt byter namn eller 2. ett kreditinstitut, försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller motsvarande utländskt företag, som i inskrivningsdelen har antecknats som innehavare av ett pantbrev eller vilandebevis, byter namn eller adress. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas endast om det i inskrivningsdelen finns ett person- eller organisationsnummer för den som åtgärden avser. Förordning (2019:813). Borttagande av innehavsanteckning 54 § Om en inteckning är registrerad i pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister, får Lantmäteriet på ansökan av den som är registrerad som pantbrevshavare ta bort anteckningar om innehav som har gjorts i inskrivningsdelen och som avser inteckningen. Förordning (2008:687). Adressdelen Förande av adressdelen 55 § Lantmäteriet får besluta att uppgifter om adresser i en kommun ska föras i adressdelen. Ett sådant beslut får meddelas endast om kommunen har begärt det och åtagit sig att i adressdelen redovisa de uppgifter som anges i 57 § första stycket. Förordning (2008:687). Innehåll i adressdelen 56 § Redovisningsenhet i adressdelen är en belägenhetsadress. En redovisningsenhets beteckning skall bestå av kommunens namn, adressområdets namn samt adressplatsens beteckning. Även namn på kommundel får ingå i beteckningen. 57 § För varje enhet skall redovisas 1. redovisningsenhetens beteckning, 2. fastighet eller samfällighet som är belägen på adressen, samt 3. i förekommande fall att adressen inte utnyttjas. Dessutom får redovisas uppgifter om postnummer och postort. Uppläggande av adressdelen 58 § När uppgifter för en kommun eller del av en kommun för första gången förs in i adressdelen ska detta göras av Lantmäteriet på grundval av en adressförteckning eller annan handling som den kommunala myndighet som ansvarar för uppgifterna har överlämnat. Förordning (2008:687). Behörighet att föra in uppgifter i adressdelen 59 § Behörighet att föra in eller ta bort uppgifter i adressdelen har 1. en kommun, såvitt avser uppgifter som anges i 57 § första stycket och som avser adresser i kommunen, 2. Lantmäteriet. Förordning (2008:687). Byggnadsdelen Förande av byggnadsdelen 60 § Lantmäteriet får besluta att uppgifter om byggnader i en kommun ska föras i byggnadsdelen. Ett sådant beslut får meddelas endast om kommunen har begärt det och åtagit sig att i byggnadsdelen redovisa de uppgifter som anges i 62 § första stycket. Förordning (2008:687). Innehåll i byggnadsdelen 61 § Redovisningsenhet i byggnadsdelen är en byggnad. En redovisningsenhets beteckning skall bestå av registerbeteckningen för den fastighet eller samfällighet där byggnaden är belägen med tillägg av ett löpnummer för varje byggnad. Förordning (2003:776). 62 § För varje enhet skall redovisas 1. redovisningsenhetens beteckning, 2. adress om sådan finns redovisad i adressdelen, och 3. uppgift om belägenhet. Dessutom får redovisas uppgifter som har fastställts vid fastighetstaxering. Behörighet att föra in uppgifter i byggnadsdelen 63 § Behörighet att föra in eller ta bort uppgifter i byggnadsdelen har 1. en kommun, såvitt avser uppgifter som anges i 62 § första stycket och som avser byggnader i kommunen, 2. Lantmäteriet. Förordning (2008:687). Taxeringsuppgiftsdelen Innehåll i taxeringsuppgiftsdelen 64 § I taxeringsuppgiftsdelen skall redovisas uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet såvitt avser 1. taxeringsvärden och övriga uppgifter som enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall redovisas i beslut om fastighetstaxering, samt 2. fastighetsägare eller tomträttshavare och ägare till hus på ofri grund med uppgift om person- eller organisationsnummer, namn och postadress. Uppgifter enligt första stycket skall avse förhållandena året närmast före det år då uppgiften hålls tillgänglig i fastighetsregistret. Taxeringsuppgiftsdelen får även innehålla uppgift enligt första stycket 1 som avser förhållandena för annat år än det år som avses i andra stycket. En sådan uppgift skall redovisas skild från uppgift enligt andra stycket och innehålla en anmärkning om det kalenderår som den avser. Förordning (2003:1014). Behörighet att föra in uppgifter i taxeringsuppgiftsdelen 65 § Lantmäteriet får föra in och ta bort uppgifter i taxeringsuppgiftsdelen. Förordning (2008:687). Tilläggsinformation Tilläggsinformation till allmänna delen 66 § Som tilläggsinformation till uppgifter om planer m.m. i allmänna delen får en kommun eller en länsstyrelse redovisa 1. uppgifter som för myndigheten underlättar identifiering av planer m.m. vilka ska redovisas enligt 27 §, 2. ytterligare uppgifter om planer, bestämmelser, beslut eller utredningar än som anges i 28 §, samt 3. förslag till sådana planer m.m. som enligt 27 § ska redovisas av myndigheten i allmänna delen. Riksantikvarieämbetet får redovisa uppgifter om fornlämningar. Förordning (2013:536). Tilläggsinformation till inskrivningsdelen 67 § Om fastighetsregistret innehåller en uppgift om person- eller organisationsnummer för den som har sökt lagfart eller inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt, ska Lantmäteriet som tilläggsinformation till uppgifter i inskrivningsdelen redovisa uppgift om sökandens postadress. Om sökanden är en fysisk person, ska inskrivningsdelen dessutom innehålla uppgifter om sökandens civilstånd samt, i förekommande fall, makes personnummer, namn och postadress eller tidpunkten för äktenskaps upplösning samt vårdnadshavares personnummer, namn och postadress. Om det behövs för handläggningen av ett inskrivningsärende, får inskrivningsdelen innehålla uppgift om tidigare makes personnummer, namn och postadress. Förordning (2011:60). 67 a § Lantmäteriet ska som tilläggsinformation till uppgifter i inskrivningsdelen redovisa om den som har beviljats lagfart eller inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt enligt underrättelse från länsstyrelsen är ett kommunalt bostadsföretag. Förordning (2008:687). 68 § Lantmäteriet ska som tilläggsinformation till uppgifter i inskrivningsdelen redovisa om det pantbrev som svarar mot en inteckning är ett skriftligt pantbrev. Förordning (2008:687). 68 a § Lantmäteriet får som tilläggsinformation till uppgifter i inskrivningsdelen redovisa ärenden som har registrerats enligt 5 § första stycket inskrivningsförordningen (2000:309) och som inte har registrerats i inskrivningsdelen enligt 42 § tredje stycket eller på annat sätt har avgjorts slutligt. Sådan tilläggsinformation får innehålla uppgift om ärendenummer, inskrivningsdag då ärendet kom in och ärendets art. Förordning (2011:60). Tilläggsinformation till adressdelen 69 § Som tilläggsinformation till uppgifter i adressdelen får en kommun redovisa uppgifter om 1. verksamhet eller annan användning som är knuten till adressen, 2. alternativa lägesbestämningar, samt 3. alternativa benämningar som är hänförliga till adressen. Tilläggsinformation till byggnadsdelen 70 § Som tilläggsinformation till uppgifter i byggnadsdelen får 1. en kommun redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en byggnad, uppgifter om arrendeavtal och tomträttsavtal samt uppgifter om planerade, påbörjade eller avslutade byggåtgärder som är nödvändiga för fullgörande av underrättelseskyldighet till andra myndigheter, 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa uppgifter om att skyddsrum finns i en byggnad, samt 3. Riksantikvarieämbetet redovisa uppgifter som underlättar identifiering av en byggnad och uppgifter som avser kulturhistoriska inventeringar. Förordning (2008:1025). Gemensamma bestämmelser Behandling av inkomna uppgifter, m.m. 71 § Sedan en uppgift enligt fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) eller inskrivningsförordningen (2000:309) har anmälts till Lantmäteriet för registrering i allmänna delen eller inskrivningsdelen, ansvarar Lantmäteriet för att registreringen verkställs. En uppgift från inskrivningsmyndigheten ska behandlas före en uppgift från en lantmäterimyndighet som har lämnats till Lantmäteriet samma dag. Förordning (2008:687). 72 § Sedan en underrättelse som avses i 74 § har kommit in, ska Lantmäteriet snarast möjligt i fastighetsregistret föra in de uppgifter som avses i 64 § första stycket och 67 §. Införingen av uppgifter från beskattningsdatabasen ska med beaktande av 64 § andra stycket ske senast i samband med årsskifte. Om det med stöd av 64 § tredje stycket redovisas ytterligare uppgifter i registret, får Lantmäteriet föra in dessa vid den tidpunkt som bestäms av Lantmäteriet efter samråd med Skatteverket. Förordning (2008:687). Utfärdande av bevis m.m. 73 § Om en lantmäterimyndighet eller inskrivningsmyndigheten har angett att bevis ska utfärdas eller uppgift tillställas en viss myndighet, ett visst register eller någon annan, ska Lantmäteriet framställa och expediera beviset eller framställa och översända uppgiften. Förordning (2008:687). Underrättelse, m.m. 74 § Skatteverket ska på upptagning för automatiserad behandling underrätta Lantmäteriet om de uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som behövs för att fastighetsregistret ska kunna tillföras uppgifter enligt 64 § första stycket. Skatteverket ska underrätta Lantmäteriet om de uppgifter från folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och från beskattningsdatabasen som behövs för att fastighetsregistret ska kunna tillföras uppgifter enligt 53 och 67 §§. Underrättelser enligt första och andra styckena ska lämnas vid den tidpunkt som bestäms av Skatteverket efter samråd med Lantmäteriet. Förordning (2011:60). 75 § Lantmäterimyndigheten ska underrätta inskrivningsmyndigheten och Skatteverket om ändring i allmänna delen som rör indelningen i fastigheter eller som medför ny beteckning för en fastighet. Innebär en fastighetsreglering att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som har inskrivits i fastighetsregistrets inskrivningsdel förändras eller upphör att gälla i en viss fastighet, ska lantmäterimyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten om detta, när uppgift om fastighetsbildningsbeslutet har förts in i fastighetsregistrets allmänna del. Lantmäterimyndigheten ska underrätta inskrivningsmyndigheten om den gör en anteckning enligt 4 kap. 11 a § fastighetsbildningslagen (1970:988). Uppgifter enligt denna paragraf ska framställas av Lantmäteriet och överlämnas till berörd myndighet av Lantmäteriet. Förordning (2013:493). 76 § Underrättelser till inskrivningsmyndigheten enligt 75 § skall lämnas samma dag som registrering sker i allmänna delen. Underrättelser enligt 75 § första stycket skall innehålla 1. uppgift om fastighetsbeteckning samt, om fastigheten har nybildats eller avregistrerats, uppgift om detta, 2. uppgift om ny fastighets ursprung, 3. uppgift om fastighets areal, 4. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering, 5. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, om sådant finns, samt namn och adress, 6. uppgift om beslut som har meddelats med stöd av 10 kap. 8 a § och 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), och 7. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda bestämmelser skall lämna till inskrivningsmyndigheten. Förordning (2004:397). 77 § Underrättelser till Skatteverket enligt 75 § första stycket ska lämnas på upptagning för automatiserad behandling senast 14 dagar efter dagen för registrering. Underrättelserna ska innehålla 1. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering, 2. uppgift om den kommun som fastigheten är belägen i, 3. fastighetens registerbeteckning och uppgift om att fastigheten är ny, befintlig, omregistrerad eller avregistrerad, 4. fastighetens tidigare registerbeteckning, om fastigheten är omregistrerad, 5. uppgift om befintlig fastighets arealändring, 6. uppgift om fastighets areal, 7. uppgift om typ av taxeringsenhet, 8. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, om sådant finns, samt namn och adress, 9. uppgift om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), samt 10. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda bestämmelser ska lämna till Skatteverket. Uppgifter om samfällighet eller gemensamhetsanläggning lämnas till Skatteverket i den utsträckning Lantmäteriet efter samråd med Skatteverket föreskriver. Förordning (2013:808). 78 § Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket och, när det gäller en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om beslut med anledning av ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt utom i fall då ärendet har uppskjutits. Underrättelsen ska lämnas inom en månad från inskrivningsdagen. Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas till en länsstyrelse som har anmält till Lantmäteriet att länsstyrelsen inte har behov av sådana uppgifter. Förordning (2008:687). Felaktiga uppgifter 79 § Om någon som i tjänsten tar befattning med en uppgift som Lantmäteriet har lämnat enligt denna förordning har anledning att anta att uppgiften är felaktig, ska han eller hon genast anmäla detta till Lantmäteriet. Om Lantmäteriet inte är behörigt att pröva frågan om rättelse, ska Lantmäteriet överlämna anmälan till den myndighet som har sådan behörighet. Om Lantmäteriet eller en annan lantmäterimyndighet finner att en uppgift i fastighetsregistret är behäftad med fel som inte kan rättas omedelbart och som äventyrar registrets tillförlitlighet eller på annat sätt föranleder osäkerhet om rättsläget, ska en anmärkning om förhållandet snarast föras in i registret. En sådan anmärkning ska tas bort ur fastighetsregistret så snart frågan om rättelse har avgjorts. Förordning (2008:687). Borttagande av uppgifter 80 § Om en registerenhet eller redovisningsenhet har angetts som avregistrerad, får uppgifter om enheten tas bort i enlighet med de närmare föreskrifter som Lantmäteriet meddelar. Förordning (2008:687). Rättelse 81 § Frågor om rättelse av personuppgifter i adressdelen, byggnadsdelen och taxeringsuppgiftsdelen får prövas även av den myndighet som har fört in den aktuella uppgiften. Förordning (2018:294). Avgifter 82 § Lantmäteriet meddelar närmare föreskrifter om avgifter. Förordning (2008:687). Föreskrifter 83 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om verkställigheten av 7 a § lagen (2000:224) om fastighetsregister och ytterligare föreskrifter om verkställigheten av den här förordningen. Lantmäteriet får också meddela sådana föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter som avses i artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Om det finns särskilda skäl får Lantmäteriet i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelser i den här förordningen. Lantmäteriet får dock inte ge dispens från bestämmelser som gäller inskrivningsdelen. Förordning (2018:294). Övergångsbestämmelser 2000:308 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. 2. Genom denna förordning upphävs följande författningar: a) förordningen (1908:74 s. 1) angående jordregister, b) förordningen (1913:45) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister för Kopparbergs län och Hamra kapellag i Los socken i Gävleborgs län, c) förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad, d) kungörelsen (1950:516) om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem, e) kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister m.m., f) stadsregisterkungörelsen (1971:1010), g) kungörelsen (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering, h) fastighetsdatakungörelsen (1974:1058), i) fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), samt j) förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling. 3. En samfällighet som inte redovisades i jordregister eller stadsregister när fastighetsregister enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) började föras skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, tas upp i allmänna delen först när den har berörts av en sådan åtgärd som skall föras in där eller när det är lämpligt med hänsyn till en väntad fastighetsbildning eller något annat förhållande. En samfällighet som avses i första stycket behöver inte föras in i allmänna delen enbart på den grund att den har berörts av någon av följande åtgärder: a) fördelning av servitut enligt 7 kap. 12 §, 10 kap. 4 § eller 11 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1979:988), b) nybildning av servitut enligt 10 kap. 5 § andra stycket fastighetsbildningslagen, eller c) upplåtelse av rätt till utrymme för gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149). d) upplåtelse av ledningsrätt som berör samfälld väg eller samfällt dike. 4. Vid redovisning av servitut som avses i 22 § första stycket 1 får en fastighet som har avregistrerats när fastighetsregister enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) började föras tills vidare anges som härskande fastighet. Om den härskande fastighetens registerbeteckning vid den tidpunkten inte framgick av fastighetsboken eller tomträttsboken, får uppgiften utelämnas. 5. Vad som sägs i 55 och 60 §§ om att Lantmäteriverket får besluta att uppgifter om adresser och byggnader i en kommun skall föras i adressdelen respektive byggnadsdelen endast om kommunen har begärt det skall inte tilllämpas beträffande uppgifter som vid juni månads utgång 2000 fanns i fastighetsregistrets adressregister eller i byggnadsregistret. 2011:60 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011. 2. En åtgärd som avses i 53 § första stycket 1 får även avse namnändring som har ägt rum före ikraftträdandet, om det nya namnet inte har registrerats i inskrivningsdelen och inte har ändrats. 2016:988 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för redovisning av bearbetningskoncessioner enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.